2010–2019
จนกว่าเราจะพบกันอีก
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จนกว่าเราจะพบกันอีก

ขอให้เราทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่องอาจกว่า

พี่น้องทั้งหลาย เราผ่านประสบการณ์สองวันอันน่ายินดีของข่าวสารที่ได้รับการดลใจ ใจเราซาบซึ้งและศรัทธาเราแรงกล้าขึ้นขณะที่เรารับอารมณ์ความรู้สึกซึ่งนำเสนอระหว่างการประชุมใหญ่ภาคต่างๆ ขณะที่เราสรุป เราขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรมากมายที่เราได้รับ

บทเพลงไพเราะที่จัดเตรียมไว้ในช่วงการประชุมหนุนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เรา คำสวดอ้อนวอนพระเจ้าน้อมนำเราใกล้สวรรค์มากขึ้น

ขอให้เราทั่วทั้งศาสนจักรแสดงความขอบคุณจากใจต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ผู้ได้รับการปลดที่การประชุมใหญ่ครั้งนี้ เราจะคิดถึงพวกท่าน พวกท่านเอื้อประโยชน์อย่างมหาศาลต่องานของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความรู้สึกของอนุชนรุ่นต่อๆ ไป

ขอให้เรากลับบ้านด้วยใจหมายมุ่งจะเป็นคนดีมากกว่าที่เคยเป็นอีกสักนิด ขอให้เรามีเมตตาอาทรมากขึ้นอีกสักหน่อย ขอให้เรามีน้ำใจช่วยเหลือไม่เฉพาะเพื่อนสมาชิกเท่านั้นแต่กับผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากเราด้วย ขณะที่เราคบหาสมาคมกับพวกเขา ขอให้เราแสดงว่าเราเคารพพวกเขา

มีคนต่อสู้กับการท้าทายทุกวัน ขอให้เราแสดงความห่วงใย และร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือ ขณะที่เราดูแลกัน เราจะได้รับพร

ขอให้เรานึกถึงผู้สูงวัยและคนที่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ขณะใช้เวลาไปเยี่ยมพวกเขา พวกเขาจะรู้ว่าเรารักและเห็นคุณค่าของพวกเขา ขอให้เราทำตามข้อบัญญัติที่จะ “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้กำลังเข่าที่อ่อนล้า”1

ขอให้เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พยายามทำสิ่งถูกต้องตลอดเวลาและในทุกสภาวการณ์ ขอให้เราเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ แบบอย่างของความชอบธรรม เพื่อเราจะเป็น “ดวงสว่างต่างๆ ในโลก”2

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบคุณคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้า นั่นทำให้ข้าพเจ้ามีพลังและมีกำลังใจขณะพยายามด้วยสุดใจและสุดกำลังเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระองค์ และรับใช้ท่าน

ขณะออกจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอพรจากสวรรค์มาสถิตกับท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านที่อยู่ไกลบ้านกลับบ้านอย่างปลอดภัยและพบทุกอย่างเป็นระเบียบ ขอให้เราทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่องอาจกว่าที่เราเป็นเมื่อเริ่มการประชุมใหญ่ครั้งนี้

จนกว่าเราจะพบกันอีกในหกเดือนข้างหน้า ข้าพเจ้าขอพรจากพระเจ้าสถิตกับท่าน และเราทุกคน ข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์— แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา—เอเมน