2010–2019
ฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม

ในการเตรียมฐานะปุโรหิตนั้น “ทำให้ผมเห็น” สำคัญกว่า “บอกผม”

ข้าพเจ้าปลื้มปีติที่ได้อยู่กับฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ข้าพเจ้าสำนึกคุณต่อศรัทธา การรับใช้ และคำสวดอ้อนวอนของท่าน

ข่าวสารของข้าพเจ้าคืนนี้เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ถึงเราทุกคนด้วยผู้ช่วยให้สัญญาของพระเจ้าเป็นจริงสำหรับผู้ดำรงสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า “ฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่า”1 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม คืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเตรียมอันน่าภาคภูมินั้น

แผนของพระเจ้าสำหรับงานของพระองค์เต็มไปด้วยการเตรียม พระองค์ทรงเตรียมแผ่นดินโลกให้เราประสบการทดสอบและโอกาสของความเป็นมรรตัย ขณะอยู่ที่นี่เราอยู่ในสภาพที่พระคัมภีร์เรียกว่า “สภาพการเตรียม”2

ศาสดาพยากรณ์แอลมาพูดถึงความสำคัญยิ่งของการเตรียมรับชีวิตนิรันดร์ ที่เราจะได้อยู่ในครอบครัวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ตลอดกาล

ท่านอธิบายความจำเป็นของการเตรียมดังนี้ “และเราเห็นว่าความตายมาสู่มนุษยชาติ, แท้จริงแล้ว, ความตายที่อมิวเล็คพูดถึง, ซึ่งคือความตายทางโลก; กระนั้นก็ตามยังมีช่วงเวลาที่ประทานให้มนุษย์ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะกลับใจ; ฉะนั้นชีวิตนี้จึงมาเป็นสภาพแห่งการทดลอง; เป็นเวลาที่เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า; เป็นเวลาที่เตรียมรับสภาพอันหาได้สิ้นสุดไม่ซึ่งเราพูดมาแล้ว, ซึ่งอยู่ภายหลังการฟื้นคืนชีวิตของคนตาย.”3

เวลาที่เราได้รับให้มีชีวิตอยู่ในความเป็นมรรตัยเป็นการเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าฉันใด เวลาที่เราได้รับในการรับใช้ในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นโอกาสเตรียมเราให้เรียนรู้การให้ความช่วยเหลืออันสำคัญยิ่งต่อผู้อื่นฉันนั้น พระเจ้าประทานความช่วยเหลือที่เราต้องใช้ผ่านการทดสอบของชีวิตมรรตัยฉันใด พระองค์ทรงส่งเรามาช่วยในการเตรียมฐานะปุโรหิตฉันนั้น

ข่าวสารของข้าพเจ้าให้กับคนที่พระเจ้าทรงส่งมาช่วยเตรียมเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมากเท่าๆ กับคนที่ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้าพูดกับบิดา กับอธิการ และกับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคู่และครูสอนเยาวชนชายผู้อยู่ในการเตรียมฐานะปุโรหิต

ข้าพเจ้ากล่าวยกย่องและสำนึกคุณหลายท่านทั่วโลกและตลอดไป

ข้าพเจ้าคงรู้สึกผิดถ้าไม่พูดถึงประธานสาขาและอธิการในวัยเยาว์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นมัคนายกเมื่ออายุ 12 ปีในสาขาเล็กๆ ทางภาคตะวันออกของสหรัฐ สาขาเล็กมากที่มีข้าพเจ้ากับพี่ชายเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเพียงสองคน กระทั่งบิดาข้าพเจ้าผู้เป็นประธานสาขาเชิญชวนชายกลางคนเข้าร่วมศาสนจักร

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนพร้อมกับการเรียกให้ดูแลฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้ายังจำได้ประหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน ข้าพเจ้าจำใบไม้ร่วงสีสันสวยงามได้ขณะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่คนนั้นไปกับข้าพเจ้าและพี่ชายเพื่อทำบางสิ่งให้หญิงม่ายคนหนึ่ง ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าโครงการอะไร แต่จำได้ว่ารู้สึกถึงพลังฐานะปุโรหิตซึ่งช่วยเราขณะทำสิ่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าพระเจ้าตรัสให้เราทุกคนทำเพื่อให้เราได้รับการอภัยบาปและพร้อมจะพบพระองค์

เมื่อนึกย้อนกลับไปข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกคุณต่อประธานสาขาที่เรียกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ให้ช่วยพระเจ้าเตรียมเด็กชายสองคนที่สักวันหนึ่งจะเป็นอธิการ ดูแลคนยากไร้และคนขัดสนและเป็นประธานฐานะปุโรหิตขั้นเตรียมเช่นกัน

ข้าพเจ้ายังเป็นมัคนายกเมื่อครอบครัวเราย้ายไปวอร์ดใหญ่ในยูทาห์ นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังของโควรัมในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแบบเต็มๆ ที่จริงแล้ว นั่นเป็นครั้งแรกที่เห็นโควรัมแบบนั้น ต่อมานั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังและพรของอธิการที่ควบคุมโควรัมปุโรหิต

อธิการเรียกข้าพเจ้าให้เป็นผู้ช่วยคนที่หนึ่งของเขาในโควรัมปุโรหิต จำได้ว่าเขาสอนโควรัมด้วยตนเอง—แม้เขายุ่งมากซึ่งเขาสามารถเรียกชายที่มีพรสวรรค์อีกหลายคนให้สอนเราก็ได้ เขาจัดเก้าอี้ในห้องเรียนเป็นวงกลม ให้ข้าพเจ้านั่งเก้าอี้ติดกับเขาด้านขวา

ข้าพเจ้ามองข้ามไหล่เขาได้ขณะสอน เขาก้มดูโน้ตย่อเป็นครั้งคราวที่พิมพ์อย่างละเอียดลงในแฟ้มหนังเล็กๆ บนเข่าข้างหนึ่งและพระคัมภีร์เก่าๆ ที่ทำเครื่องหมายเปิดกางไว้บนเข่าอีกข้าง ข้าพเจ้าจำความตื่นเต้นได้ขณะเขาเล่าเรื่องราวความกล้าหาญในหนังสือของดาเนียลและประจักษ์พยานของเขาในพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้า พระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าจะจดจำตลอดไปว่าพระเจ้าทรงเรียกคู่ที่ทรงเลือกไว้อย่างดีให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระองค์ในการเตรียม

อธิการของข้าพเจ้ามีที่ปรึกษาที่เก่งมาก และตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจเหตุผล เขาโทรมาหาข้าพเจ้าที่บ้านมากกว่าหนึ่งครั้งและพูดว่า “ฮัล ผมต้องการให้คุณเป็นคู่ผมไปเยี่ยมคนคนหนึ่ง” ครั้งหนึ่งเขาพาข้าพเจ้าไปบ้านของหญิงม่ายที่อยู่ตามลำพังและไม่มีอาหารในบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านเขาจอดรถ เปิดพระคัมภีร์ และบอกผมว่าเหตุใดเขาจึงปฏิบัติต่อหญิงม่ายคนนั้นประหนึ่งเธอมีพลังไม่เพียงดูแลตนเองเท่านั้นแต่จะสามารถช่วยคนอื่นๆ ได้ในอนาคต

อีกครั้งเราไปเยี่ยมชายที่ไม่มาโบสถ์นานแล้ว อธิการชวนเขากลับมาอยู่กับวิสุทธิชน ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่อธิการมีต่อคนที่ข้าพเจ้าเห็นเหมือนเป็นศัตรูหัวรั้นและไม่น่ารัก

อีกครั้งหนึ่งเราไปเยี่ยมบ้านที่พ่อแม่ซึ่งติดสุราส่งลูกสาวตัวน้อยสองคนมาพบเราที่ประตู เด็กทั้งสองพูดผ่านม่านบังประตูว่าพ่อแม่หลับอยู่ อธิการพูดคุยกับพวกเขา ยิ้มและสรรเสริญความดีและความกล้าหาญของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ 10 นาทีหรือมากกว่านั้น ขณะเดินอยู่ข้างๆ เขา เขาพูดเบาๆ ว่า “นั่นเป็นการเยี่ยมที่ดี เด็กผู้หญิงสองคนนั้นจะไม่ลืมว่าเรามา”

พรสองประการที่คู่ฐานะปุโรหิตรุ่นพี่สามารถให้ได้คือความวางใจและแบบอย่างของการดูแล ข้าพเจ้าเห็นเช่นนั้นเมื่อลูกชายข้าพเจ้าได้รับคู่สอนประจำบ้านที่มีประสบการณ์ฐานะปุโรหิตมากกว่าเขามาก คู่รุ่นพี่ของเขาเคยเป็นประธานคณะเผยแผ่สองครั้งและรับใช้เป็นผู้นำอีกหลายตำแหน่ง

ก่อนไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมาย ผู้นำฐานะปุโรหิตที่จัดเจนกว่าขอมาเยี่ยมลูกชายข้าพเจ้าที่บ้านก่อน พวกเขาอนุญาตให้ข้าพเจ้าอยู่ฟัง คู่รุ่นพี่เปิดด้วยการสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ จากนั้นก็พูดกับลูกชายข้าพเจ้าทำนองนี้ “ผมคิดว่าเราควรสอนบทเรียนที่ฟังเหมือนขอให้ครอบครัวนี้กลับใจ ผมคิดว่าพวกเขาจะรับข่าวสารจากผมได้ไม่ดีเท่าไรนัก ผมคิดว่าพวกเขาจะรับจากคุณได้ดีกว่า คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้”

ข้าพเจ้าจำความหวาดกลัวในดวงตาของลูกชายข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ายังคงจำความสุขขณะนั้นได้เมื่อลูกชายยอมรับความไว้วางใจ

ไม่ใช่ความบังเอิญที่อธิการจับคู่อย่างนั้น ด้วยการเตรียมอย่างดีคู่รุ่นพี่จึงทราบความรู้สึกของครอบครัวที่พวกเขากำลังจะไปสอน โดยการดลใจ เขารู้สึกว่าต้องถอยออกมา วางใจให้เยาวชนที่ด้อยประสบการณ์ขอร้องลูกของพระผู้เป็นเจ้าที่สูงวัยกว่าให้กลับใจและมาสู่ความปลอดภัย

ข้าพเจ้าไม่ทราบผลของการเยี่ยมเหล่านั้น แต่ทราบว่าอธิการ ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และพระเจ้ากำลังเตรียมเด็กชายให้พร้อมเป็นชายฐานะปุโรหิตและแม้เป็นอธิการสักวันหนึ่ง

เวลานี้สิ่งที่ท่านเคยเห็นและเคยประสบในชีวิตทำให้ท่านคุ้นกับเรื่องราวความสำเร็จเช่นนั้นในการเตรียมฐานะปุโรหิต ท่านเคยรู้และเคยเป็นอธิการ คู่ และบิดามารดาเช่นนั้น ท่านเคยเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในการเตรียมท่านให้พร้อมรับหน้าที่ฐานะปุโรหิตซึ่งพระองค์ทรงรู้ว่าจะอยู่ข้างหน้าท่าน

เราทุกคนในฐานะปุโรหิตมีหน้าที่ต้องช่วยพระเจ้าเตรียมคนอื่นๆ มีบางอย่างที่เราทำได้ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุด แบบอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของเรามีพลังยิ่งกว่าการใช้คำพูดในการสอนหลักคำสอน

สำคัญยิ่งในการรับใช้ฐานะปุโรหิตคือเชื้อเชิญคนทั้งปวงให้มาหาพระคริสต์โดยศรัทธา กลับใจ บัพติศมา และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตัวอย่างเช่น ประธานโธมัส เอส. มอนสันให้โอวาทเพื่อกระตุ้นเกี่ยวกับหลักคำสอนทั้งหมดนั้น แต่ที่ข้าพเจ้าทราบในสิ่งที่ท่านทำกับผู้คน ผู้สอนศาสนา และมิตรสหายของศาสนจักรสมัยเป็นประธานคณะเผยแผ่ในโตรอนโตจูงใจข้าพเจ้าให้ลงมือทำ

ในการเตรียมฐานะปุโรหิตนั้น “ทำให้ผมเห็น” สำคัญกว่า “บอกผม”

นั่นคือสาเหตุที่พระคัมภีร์สำคัญยิ่งต่อการเตรียมเราในฐานะปุโรหิต พระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่าง ข้าพเจ้ารู้สึกประหนึ่งเห็นแอลมาทำตามบัญชาของเทพ แล้วรีบกลับไปสอนคนชั่วในแอมันไนฮาห์ที่ไม่ยอมรับเขา4 ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นในคุกเมื่อพระผู้เป็นเจ้ารับสั่งให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟกล้าหาญและพระองค์ทรงดูแลท่าน5 การนึกถึงภาพเหล่านั้นในพระคัมภีร์ทำให้เราพร้อมอดทนในการรับใช้เมื่อดูเหมือนทำได้ยาก

บิดาหรืออธิการหรือคู่สอนประจำบ้านรุ่นพี่ที่แสดงให้เห็นว่าเขาวางใจผู้ดำรงฐานะปุโรหิตวัยเยาวชนสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้ สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองคนหนึ่งเคยขอให้บิดาข้าพเจ้าเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศาสนา บิดาข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์ แต่ข้าพเจ้ายังจำได้เมื่อท่านยื่นกระดาษที่ท่านเขียนให้ข้าพเจ้าและพูดว่า “นี่บทความ ก่อนส่งไปให้อัครสาวกสิบสอง พ่ออยากให้ลูกอ่าน ลูกจะรู้ว่าถูกหรือไม่” ท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้า 32 ปี ฉลาดและมีปัญญามากกว่าหลายเท่า

ความวางใจเช่นนั้นจากบิดาและชายฐานะปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ยังคงเพิ่มพลังให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าบิดาไม่ได้วางใจข้าพเจ้าแต่วางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถและจะทรงบอกข้าพเจ้าว่าอะไรจริง ท่านที่เป็นคู่รุ่นพี่จะเป็นพรแก่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตวัยเยาว์เมื่อท่านแสดงให้เขาเห็นความวางใจเช่นนั้น นั่นจะช่วยให้เขาวางใจความรู้สึกนุ่มนวลของการดลใจที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเขาเองขณะวางมือในวันหน้าเพื่อผนึกพรรักษาเด็กที่คณะแพทย์บอกว่าจะเสียชีวิต ความวางใจนั้นได้ช่วยข้าพเจ้ามากกว่าหนึ่งครั้ง

ความสำเร็จของเราในการเตรียมคนอื่นๆ ในฐานะปุโรหิตจะเกิดขึ้นตามอัตราส่วนที่เรารักพวกเขา นั่นเป็นจริงอย่างยิ่งเมื่อเราต้องแก้ไขพวกเขา ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน อาจจะเป็นที่โต๊ะศีลระลึก ทำผิดพลาดขณะประกอบศาสนพิธี นั่นเป็นเรื่องจริงจัง บางครั้งต้องแก้ไขความผิดต่อหน้าคนหมู่มาก อาจเกิดความไม่พอใจ รู้สึกอับอาย หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธ

ท่านจะจดจำคำแนะนำของพระเจ้า “จงว่ากล่าวโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบขาด, เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจ; และจากนั้นในเวลาต่อมาจงแสดงความรักเพิ่มขึ้นต่อคนที่ท่านว่ากล่าว, เกลือกเขาจะถือว่าท่านเป็นศัตรูของเขา.”6

คำว่า เพิ่มขึ้น มีความหมายพิเศษในการเตรียมผู้ดำรงฐานะปุโรหิตเมื่อเราต้องแก้ไขพวกเขา คำนั้นบอกว่าต้องเพิ่มความรักที่มีอยู่แล้ว การ “แสดง” คือการเพิ่มขึ้น พวกท่านที่กำลังเตรียมผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะเห็นพวกเขาทำผิดพลาดแน่นอน ก่อนจะแก้ไขพวกเขา พวกเขาต้องรู้สึกถึงความรักมั่นคงของท่านก่อน พวกเขาต้องรู้สึกถึงคำชมที่จริงใจของท่านก่อนจะยอมรับการแก้ไขจากท่าน

พระเจ้าพระองค์เองทรงยกย่องผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่าซึ่งให้เกียรติศักยภาพและคุณค่าของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ ลองฟังถ้อยคำเหล่านี้ ที่ยอห์นผู้ถวายบัพติศมากล่าวเมื่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับการฟื้นฟู: “แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทั้งหลายของข้าพเจ้า, ในพระนามของพระเมสสิยาห์ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, ซึ่งถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, และของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และของบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; และพระองค์จะไม่ทรงนำสิ่งนี้ออกไปจากแผ่นดินโลกอีกเลย, จนกว่าบรรดาบุตรของเลวีจะถวายเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าอีกครั้งในความชอบธรรม.”7

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นส่วนประกอบของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่เหนือกว่า8 ในฐานะประธานของฐานะปุโรหิตทั้งหมด ประธานศาสนจักรควบคุมฐานะปุโรหิตขั้นเตรียมเช่นกัน ข่าวสารของท่านตลอดหลายปีเรื่องการไปช่วยชีวิตตรงกับพระบัญชาให้นำพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและบัพติศมาเข้าไปในชีวิตผู้อื่น

โควรัมของมัคนายก ผู้สอน และปุโรหิตหารือกันประจำเพื่อดึงสมาชิกโควรัมทุกคนมาหาพระเจ้า ฝ่ายประธานมอบหมายให้สมาชิกยื่นมือช่วยเหลือด้วยศรัทธาและความรัก มัคนายกส่งผ่านศีลระลึกด้วยความคารวะและด้วยศรัทธาเพื่อให้สมาชิกรู้สึกถึงผลแห่งการชดใช้และตั้งใจรักษาพระบัญญัติขณะรับส่วนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

ผู้สอนและปุโรหิตสวดอ้อนวอนกับคู่เพื่อทำหน้าที่ดูแลศาสนจักร ทีละคน คู่เหล่านั้นสวดอ้อนวอนด้วยกันขณะเรียนรู้ความต้องการและความหวังของหัวหน้าครอบครัว ขณะทำเช่นนั้นพระเจ้าทรงกำลังเตรียมพวกเขาให้พร้อมรับวันอันสำคัญยิ่งเมื่อจะต้องปกครองดูแลครอบครัวตนในศรัทธา ในฐานะบิดา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าทุกคนที่รับใช้ด้วยกันในฐานะปุโรหิตกำลังเตรียมผู้คนให้พร้อมรับพระเจ้าสำหรับการเสด็จมายังศาสนจักรของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงพระชนม์ ข้าพเจ้ารู้—ข้าพเจ้ารู้—ว่าพระเยซูคือพระคริสต์และทรงรักเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน