2010–2019
Bizonyságot kapni a világosságról és az igazságról
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

Bizonyságot kapni a világosságról és az igazságról

A világosságról és az igazságról való személyes bizonyságotok nem csupán itt, a halandóságban fog megáldani titeket és utódaitokat, hanem elkísér majd benneteket az egész örökkévalóságon át.

Repülőgép-pilótaként megszámlálhatatlan órát repültem kontinensek és óceánok felett az éjszaka sötétjében. A pilótafülkén kitekintve az éjszakai égboltra, különösen a Tejútra, mindig eltűnődtem Isten teremtményeinek mérhetetlen nagyságán és mélységén – melyet a szentírások a „számtalan világ” kifejezéssel írnak le.1

Alig egy évszázada a legtöbb csillagász még azt feltételezte, hogy Tejútrendszerünk a világegyetem egyetlen galaxisa.2 Úgy vélték, hogy galaxisunkon túl csupán a végtelen semmi található, a vég nélküli űr, amely üres, hideg, és híján van csillagnak, világosságnak és életnek egyaránt.

Amikor a távcsövek egyre kifinomultabbakká váltak – köztük olyan távcsövekkel, amelyek fellőhetők az űrbe –, a csillagászok szeme előtt elkezdett feltárulni egy lenyűgöző, szinte felfoghatatlan igazság: a világegyetem elképesztően nagyobb, mint azt korábban bárki is hitte volna, és az égbolt tele van tőlünk elképzelhetetlenül távol lévő számtalan galaxissal, mindegyikükben száz- és százmilliárdnyi csillaggal.3

Igen rövid időn belül a világegyetemről alkotott képünk mindörökre megváltozott.

Napjainkban már láthatjuk e távoli galaxisok némelyikét.4

Tudjuk, hogy ott vannak.

Már nagyon régóta ott vannak.

De mielőtt az emberiségnek elég hatékony műszerei lettek volna az égi fények összegyűjtéséhez és e galaxisok láthatóvá tételéhez, nem is hittük, hogy lehetséges az ilyesmi.

A világegyetem roppant kiterjedése nem változott meg hirtelenjében, ezen igazság meglátására és megértésére irányuló képességünk azonban drasztikus változáson ment át. Ezzel a megnövekedett világossággal pedig olyan dicső látvány tárult elénk, amelyről az emberiség mindezidáig még csak nem is álmodhatott.

Nehéz elhinnünk azt, amit nem látunk

Képzeljétek el, hogy vissza tudtok utazni az időben, és beszédbe elegyedhettek olyan emberekkel, akik ezer, vagy akár csak száz évvel ezelőtt éltek. Képzeljétek el, hogyan írnátok le nekik néhány olyan modern technikai eszközt, melyet ti és én készpénznek veszünk napjainkban. Például mit gondolnának rólunk ezek az emberek, ha mesélnénk nekik az óriási repülőgépekről, a mikrohullámú sütőről, a hatalmas digitális könyvtárakat tartalmazó mobileszközökről, és az unokáinkról készített videókról, amelyeket azonnal meg tudunk osztani emberek millióival szerte a világon?

Néhányan talán hinnének nekünk. A legtöbben viszont kigúnyolnának, ellentmondanának, vagy talán megpróbálnának elhallgattatni vagy kárt tenni bennünk. Néhányan talán megkísérelnék az általuk ismert logikával, érvekkel és tényekkel bizonyítani, hogy tévedünk, és ostobák, sőt, veszélyesek vagyunk. Lehet, hogy elítélnének bennünket, amiért megpróbálunk félrevezetni másokat.

De természetesen ezek az emberek teljes mértékben tévednének. Lehetséges, hogy jóindulatúak és őszinték lennének. Meglehet, hogy teljes mértékben biztosak lennének meggyőződésükben. De egyszerűen nem lennének képesek tisztán látni, mert még nem kapták meg az igazság világosságának nagyobb teljességét.

A világosság ígérete

Emberi jellemvonásnak látszik, hogy sokszor még akkor is azt hisszük, hogy igazunk van, amikor tévedünk. És ha ez így van, akkor milyen reménye lehetne bármelyikünknek is? Arra vagyunk ítéltetve, hogy céltalanul sodródjunk az egymásnak ellentmondó információk tengerén, megrekedve egy olyan tutajon, amelyet hevenyészetten tákoltunk össze saját előítéleteinkből?

Lehetséges-e megtalálni az igazságot?

Beszédem célja az, hogy kijelentsem az örömteli üzenetet, miszerint maga Isten – a Seregek Ura, aki minden igazságot ismer – megadta gyermekeinek az ígéretet, hogy ők maguk is eljuthatnak az igazság megismerésére.

Kérlek, gondolkodjatok el eme ígéret jelentőségén:

az Örökkévaló és Mindenható Isten, e hatalmas univerzum Alkotója, szólni fog azokhoz, akik őszinte szívvel és igaz szándékkal közelednek Őhozzá.

Álmokban, látomásokban, gondolatokban és érzésekben fog szólni hozzájuk.

Oly módon fog beszélni, amely félreérthetetlen, és amely túlmutat az emberi tapasztalatokon. Isteni útmutatást és válaszokat fog adni nekik személyes életükre vonatkozóan.

Természetesen lesznek, akik gúnyolódnak majd és azt mondják, hogy ez lehetetlen, hogy ha létezik is Isten, jobb dolga is van, mint egyetlen ember imáját meghallgatni és megválaszolni.

De én ezt mondom nektek: Isten törődik veletek. Meg fogja hallgatni és meg fogja válaszolni személyes kérdéseiteket. Imáitokra a válaszok az Ő saját módján és idejében fognak megadatni, ezért aztán meg kell tanulnotok meghallani a hangját. Isten azt szeretné, ha megtalálnátok a Hozzá visszavezető utat, ez az út pedig a Szabadító.5 Isten azt szeretné, ha tanulnátok Fiáról, Jézus Krisztusról, és megtapasztalnátok azt az átható békességet és örömet, amely az isteni tanítványi mivolt ösvényének követéséből fakad.

Drága barátaim! Itt egy ősi szentíráskötetben található, meglehetősen lényegre törő kísérlet, Istentől jövő garanciával, mely elérhető minden férfi, nő és gyermek számára, aki hajlandó próbára tenni:

Először is kutatnotok kell Isten igéjét. Ez a szentírások olvasását, valamint az ősi és modernkori próféták Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról szóló szavainak tanulmányozását jelenti – nem a kétségbe vonás vagy a bírálás szándékával, hanem őszintén vágyva az igazság felfedezésére. Gondolkodjatok majd el azon, amit érezni fogtok, és készítsétek elő elméteket az igazság befogadására.6 „…még ha nem is vagytok képesek annál többre, mint hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek, engedjétek, hogy ez a vágy… dolgozzon bennetek, míg… helyet tudtok adni [Isten igéjének]”7.

Másodszor, meg kell fontolnotok, elmélkednetek kell, törekednetek kell félelem nélkül hinni,8 és hálásnak kell lennetek azért, hogy milyen irgalmas volt az Úr a gyermekeihez Ádám idejétől kezdve napjainkig azáltal, hogy prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat adott, akik vezetik egyházát és segítenek rátalálnunk a Hozzá visszavezető útra.

Harmadszor, kérnetek kell Mennyei Atyátokat Fia, Jézus Krisztus nevében, hogy nyilvánítsa ki számotokra Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza igaz voltát. Őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérjetek.9

Van egy negyedik lépés is, melyet a Szabadító adott nekünk: „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?”10 Más szavakkal: amikor megerősítést kerestek az evangéliumi tantételek igazságára, először azok szerint kell élnetek. Tegyétek próbára a saját életetekben az evangélium tanát és az egyház tanításait. Tegyétek ezt igaz szándékkal és Istenbe vetett maradandó hittel.

Ha megteszitek e dolgokat, ígéretet kaptatok Istentől – akit kötelez a szava –,11 hogy ki fogja nyilvánítani nektek az igazságot a Szentlélek hatalma által. Nagyobb világosságot fog nyújtani nektek, amely lehetővé teszi számotokra, hogy a sötétségen áttekintve a halandó szemnek felfoghatatlan, elképzelhetetlenül gyönyörű látvány táruljon elétek.

Néhányan talán azt mondják, hogy ezek a lépések túl nehezek, vagy nem érik meg az erőfeszítést. Én azonban azt mondom, hogy az evangéliumról és az egyházról való e személyes bizonyság a legfontosabb dolog, amire szert tehettek ebben az életben. Nemcsak megáld és vezet majd titeket ebben az életben, hanem közvetlen kihatással is lesz életetekre az egész örökkévalóságon át.

A Lélek dolgait egyedül a Lélek által lehet megérteni

A tudósoknak nehézséget okozott a világegyetem méretének megértése, mígnem a műszerek elég kifinomultakká váltak ahhoz, hogy nagyobb világosságot gyűjtsenek egybe, és így az emberek teljesebb igazságot tudjanak megérteni.

Pál apostol ezzel párhuzamba állítható tantételt tanított a lelki tudásról. Ezt írta a korinthusbelieknek: „Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.”12

Más szavakkal: ha fel akarjátok ismerni a lelki igazságot, a megfelelő műszereket kell használnotok. Nem fogtok eljutni a lelki igazság megértéséhez olyan eszközökkel, amelyek nem képesek kimutatni.

A Szabadító így szólt hozzánk napjainkban: „Ami Istentől való, az világosság; és aki világosságot fogad be, és megmarad Istenben, még több világosságot kap; és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik, a tökéletes napig.”13

Minél inkább Isten felé fordítjuk a szívünket és az elménket, annál több mennyei fény szivárog be a lelkünkbe. És minden alkalommal, amikor készségesen és őszintén keressük ezt a fényt, arról tanúskodunk Istennek, hogy készen állunk a további világosság befogadására. Fokozatosan mindaz, ami azelőtt homályosnak, sötétnek és távolinak tűnt, világossá, ragyogóvá és közelivé válik számunkra.

Hasonlóképpen, ha eltávolítjuk magunkat az evangélium fényétől, akkor saját világosságunk halványodni kezd – nem egy nap vagy egy hét alatt, hanem idővel, fokozatosan –, mígnem egy nap majd visszatekintünk, és nem is igazán értjük, hogyan hihettük valaha is, hogy az evangélium igaz. Korábbi tudásunk akár még ostobaságnak is tűnhet számunkra, mert mindaz, ami egykor oly világos volt, ismét elmosódottá, ködössé és távolivá vált.

Ezért bizonygatta Pál annyira azt, hogy az evangélium üzenete „bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de [azoknak, akik szabadítást nyernek], Istennek ereje”14.

Nincsen lakmusz-próba

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza különféle bizonyságokkal rendelkező emberekből áll. Vannak olyan egyháztagok, akiknek a bizonysága biztos, és ragyogóan lobog bennük. Mások még mindig azon igyekeznek, hogy saját bizonyságot szerezzenek. Az egyház otthont nyújt, ahol mindenki összejöhet, függetlenül bizonyságunk mélységétől vagy magasságától. Nem láttam még olyan jelzést egyetlen gyülekezeti ház ajtaján sem, amelyen ez állna: „A belépéshez a bizonyságnak legalább ezt a szintet el kell érnie.”

Az egyház nemcsak tökéletes emberek számára nyitott, hanem mindazok számára, akik Krisztushoz jönnek, és tökéletessé lesznek Őbenne.15 Az egyház hozzátok és hozzám hasonló emberek számára van. Az egyház az elfogadás és a táplálás helye, nem az elkülönülésé vagy a bírálásé. Olyan hely ez, ahol kezünket kinyújtva biztatjuk, felemeljük és támogatjuk egymást, miközben folytatjuk egyéni kutatásunkat az isteni igazság után.

Végső soron mindannyian zarándokok vagyunk, akik Isten világosságát keresik, miközben a tanítványság ösvényén utazunk. Nem ítélünk el másokat azért, hogy mennyi világosságuk van vagy nincs, hanem inkább táplálunk és bátorítunk minden világosságot, amíg tisztán, fénylőn és igazán fel nem ragyog.

Ígéret mindenki számára

Ismerjük el, hogy bizonyságra szert tenni általában nem egy pillanat, egy óra vagy egy nap műve. Nem olyasvalami, amit egyszer megteszünk és kész is van. A lelki világosság gyűjtése egy egész élet törekvése.

Az Isten élő Fiáról és az Ő visszaállított egyházáról, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról való bizonyságotok talán nem jön el olyan gyorsan, mint szeretnétek, de megígérem nektek, hogy ha megteszitek a magatok részét, el fog jönni.

És csodálatos lesz.

Személyes tanúbizonyságomat teszem arról, hogy a lelki igazság el fogja tölteni a szíveteket és fényt fog adni a lelketeknek. Csodálatos örömmel és mennyei békességgel fog kinyilatkoztatni számotokra tiszta intelligenciát. Én megtapasztaltam ezt a Szentlélek hatalma által.

Amint az ősi szentírások ígérik, Isten Lelkének kimondhatatlan jelenléte arra indít majd benneteket, „hogy a megváltó szeretet énekét szeretnétek majd énekelni”16, szemeteket a mennyre emelve, hangotokat pedig a Magasságos Isten, a ti Menedéketek, Reménységetek, Védelmezőtök és Atyátok dicséretben hallatva. A Szabadító azt ígérte, hogy ha kerestek, találni fogtok.17

Tanúságomat teszem arról, hogy ez igaz. Ha Isten igazságát keresitek, amely most talán még elmosódottnak, homályosnak és távolinak tűnik, fokozatosan feltárul, kitisztul, és közel kerül a szívetekhez Isten irgalmának világossága révén. Az emberi szemnek elképzelhetetlen dicső lelki látvány fog elétek tárulni.

Bizonyságom van arról, hogy ez a lelki világosság Isten minden gyermeke számára elérhető közelségben van. Meg fogja világosítani az elméteket, gyógyulást fog hozni szíveteknek, és örömmel tölti meg napjaitokat. Drága barátaim, kérlek benneteket, ne késleltessétek a pillanatot saját személyes bizonyságotok megszerzésére és megerősítésére Isten mennyei munkájáról, méghozzá a világosság és az igazság munkájáról.

A világosságról és az igazságról való személyes bizonyságotok nem csupán itt, a halandóságban fog megáldani titeket és utódaitokat, hanem elkísér majd benneteket az egész örökkévalóságon át, a vég nélküli világok közepette is. Erről teszek bizonyságot, és áldásomat adom rátok, Jézus Krisztus nevében, ámen.