2010–2019
ชีวิตนิรันดร์—คือการรู้จักพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ชีวิตนิรันดร์—คือการรู้จักพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์

พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เป็นพระบิดาและพระบุตร—เป็นสัตภาวะที่แยกจากกัน แตกต่างกันผู้ทรงเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์ของพระองค์

หลายปีก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสศึกษาประจักษ์พยานสุดท้ายของศาสดาพยากรณ์ในแต่ละสมัยการประทาน แต่ละท่านเป็นพยานอย่างทรงพลังถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์

เมื่อข้าพเจ้าอ่านประจักษ์พยานเหล่านี้—และประจักษ์พยานอื่นๆ อีกมากมายที่คล้ายกับพวกท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมา—ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเสมอที่ได้รู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักบุตรหัวปีของพระองค์มากเพียงใดและพระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์โดยการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดามากเพียงไหน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อรู้จักทั้งสองพระองค์และรู้ถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อกัน เราจะได้รับ “ของประทานสำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า”แม้ชีวิตนิรันดร์1 เพราะ “นี่​แหละ​คือ​ชีวิต​นิ‌รันดร์ คือ​การ​ที่​พวก‍เขา​รู้‍จัก​พระ‍องค์ ผู้​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​เที่ยง‍แท้​องค์​เดียว และ​รู้‍จัก​พระ‍เยซู‍คริสต์​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​มา”2

ของประทานเหล่านี้จะเป็นของเราได้อย่างไร สิ่งนี้ได้มาจากการเปิดเผยส่วนตัว ซึ่งมีการพูดถึงและสอนไว้แล้วในเช้าวันนี้

ท่านจำครั้งแรกที่ท่านรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและรู้สึกถึงความรักของพระองค์ได้หรือไม่ สมัยเป็นเด็ก ข้าพเจ้าเคยมองไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและไตร่ตรองและรู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์ ข้าพเจ้าตื่นเต้นที่ได้ค้นหาความสวยงามของการรังสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า—จากแมลงตัวเล็กๆ ถึงต้นไม้สูงใหญ่ เมื่อข้าพเจ้ารู้ถึงความงามของโลกนี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหลานทางวิญญาณโดยแท้จริง ว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ท่านอาจถามว่า ข้าพเจ้ารู้ได้อย่างไร พระคัมภีร์สอนว่า “แก่บางคนมีให้ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรู้ว่า พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, และ …แก่คนอื่น ๆ มีให้ไว้เพื่อเชื่อถ้อยคำของพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตนิรันดร์ด้วยหากพวกเขาซื่อสัตย์ต่อไป”3 จากมุมมองของข้าพเจ้า นี่ไม่ได้หมายความว่าบางคนจะต้องพึ่งประจักษ์พยานของคนอื่นตลอดไป

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเองเติบโตเมื่อข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดจากคำสอนและประจักษ์พยานของบิดามารดา ครูสอนของข้าพเจ้า พระคัมภีร์—ซึ่งข้าพเจ้าอ่านอย่างขยันหมั่นเพียร—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อข้าพเจ้าใช้ศรัทธาและเชื่อฟังพระบัญญัติ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังเรียนรู้เป็นจริง นี่เป็นวิธีที่ข้าพเจ้ารู้ได้ด้วยตัวเอง

การแสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวเป็นกุญแจในกระบวนการนี้ นีไฟเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้ “​ดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์; เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำ.”4

ก่อนวันเกิดครบแปดขวบ ข้าพเจ้าค้นหาเพื่อรู้มากขึ้นเกี่ยวกับบัพติศมา ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าข้าพเจ้าจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณเมื่อได้รับการยืนยัน ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เป็นพระบิดาและพระบุตร—เป็นสัตภาวะที่แยกจากกัน แตกต่างกัน ผู้ทรงเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์ของพระองค์ “เรา​รัก [พระองค์ทั้งสอง] ก็​เพราะ​[พระองค์ทั้งสอง] ทรง​รัก​เรา​ก่อน”5 ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าพระองค์ทั้งสองทรงรักกันและทรงทำงานเพื่อประโยชน์ของเรา ขอให้ฟังพระคัมภีร์สองสามข้อในหลายๆ ข้อที่สอนเกี่ยวกับความจริงนี้ดังนี้ :

เพื่อสอนเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด พระบิดาบนสวรรค์ตรัสถึงพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็น “บุตรที่รักของเรา, ซึ่งเป็นที่รักและที่เลือกแล้วของเรานับแต่กาลเริ่มต้น”6 เมื่อพระบิดาทรงสร้างโลกพระองค์ทรงทำเช่นนั้น “โดยพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของ [พระองค์]”7

มารีย์ มารดาของพระเยซูได้รับการบอกว่าเธอจะให้กำเนิด “​บุตร​ของ​พระ‍เจ้า​สูง‍สุด”8 และเมื่อพระเยซูทรงเป็นเด็กหนุ่มพระองค์ทรงบอกมารดาของพระองค์ว่าพระองค์ต้อง “อยู่​ใน​พระ‍นิ‌เวศของ​พระ‍บิดา [ของพระองค์]”9 หลายปีต่อมาเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับบัพติศมา พระบิดาบนสวรรค์ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่าน​ผู้‍นี้​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ‍ใจ​ท่าน​มาก”10

เพื่อสอนสานุศิษย์ของพระองค์ให้สวดอ้อนวอน พระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่าน:

“‘ข้า‍แต่​พระ‍บิดา​ของ​ข้า‍พระ‍องค์‍ทั้ง‍หลายผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ ขอ​ให้​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์​เป็น​ที่​เคารพ​สัก‌การะ

“ขอ​ให้​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍องค์​มา​ตั้ง​อยู่ ขอ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍องค์ ใน​สวรรค์​เป็น​อย่าง‍ไร​ก็​ให้​เป็น​ไป​อย่าง​นั้น​ใน​แผ่น‍ดิน​โลก”11

พระองค์ทรงสอนนิ‌โค‌เด‌มัสว่า “พระ‍เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง‍นี้ คือ​ได้​ประ‌ทาน​พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ‍องค์”12 และพระองค์ทรงอธิบายสิ่งอัศจรรย์ของพระองค์โดยตรัสว่า “พระ‍บุตร​จะ​ทำ​สิ่ง‍ใด​ตาม‍ใจ​ไม่‍ได้​นอก‍จาก​ที่​ได้​เห็น​พระ‍บิดา​ทำ เพราะ​สิ่ง‍ใด​ที่​ [พระ‍บิดา] ​ทำ สิ่ง‍นั้น​พระ‍บุตร​จะ​ทำ​เหมือน‍กัน”13

เมื่อโมงแห่งการชดใช้คืบคลานเข้ามาใกล้ พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนว่า “ข้า‍แต่​พระ‍บิดา ถึง​เวลา​แล้ว …ข้า‍พระ‍องค์​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍องค์​ใน​โลก เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​กิจ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​นั้น​สำเร็จ​แล้ว”14 จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับบาปอันหนักอึ้ง พระองค์ทูลอ้อนวอน “โอ​พระ‍บิดา​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ถ้า​เป็น​ได้​ขอ​ให้​ถ้วย​นี้​เลื่อน‍พ้น‍ไป​จาก​ข้า‍พระ‍องค์​เถิด แต่​อย่าง‍ไร​ก็​ดี อย่า​ให้​เป็น​ไป​ตาม‍ใจ‍ปรารถ‌นา​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ แต่​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍องค์”15 ในช่วงเวลาสุดท้ายบนไม้กางเขนพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนว่า “พระ‍บิดา​เจ้า‍ข้า ขอ​ทรง​ยก​โทษ​พวก‍เขา​เพราะ​เขา​ไม่​รู้​ว่า​กำลัง​ทำ​อะไร” และจากนั้นทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “ข้า‍แต่​พระ‍บิดา ข้า‍พระ‍องค์​ขอ​ฝาก​จิต‍วิญ‌ญาณ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้​ใน​พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍องค์”16

จากนั้นพระองค์ทรงไปเยี่ยมวิญญาณของคนเหล่านั้นที่ตายไปแล้ว ในโลกวิญญาณ เพื่อประทาน “อำนาจให้พวกเขาออกมา, หลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์จากบรรดาคนตาย, เพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระบิดาของพระองค์”17หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงปรากฏต่อมารีย์ ชาว​มัก‌ดา‌ลา ตรัสว่า “​เรา​กำลัง​จะ​ขึ้น​ไป​หา​พระ‍บิดา​ของ​เรา​และ​พระ‍บิดา​ของ​พวก‍ท่าน”18

เมื่อพระองค์มาหาผู้คนที่ทวีปอเมริกา พระบิดาทรงแนะนำพระองค์โดยตรัสว่า “จงดูบุตรที่รักของเรา, ผู้ที่เราพอใจมาก, ในเขาเราแผ่รัศมีภาพนามของเรา”19 เมื่อพระเยซูเสด็จลงมาท่ามกลางผู้คนที่พระวิหาร พระองค์ทรงแนะนำพระองค์เองโดยตรัสว่า “ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์ …เรา…ถวายสรรเสริญพระบิดาโดยรับเอาบาปของโลกมาไว้บนเรา”20 เมื่อพระองค์ทรงสอนหลักคำสอนของพระองค์ พระองค์ทรงอธิบายว่า

“และนี่คือหลักคำสอนของเรา, และมันคือหลักคำสอนซึ่งพระบิดาประทานให้เรา; และเราเป็นพยานถึงพระบิดา, และพระบิดาทรงเป็นพยานถึงเรา”21

“ตามจริงแล้ว …และพระบิดาและเราเป็นหนึ่ง”22

ในพระคัมภีร์เหล่านี้เราเห็นรูปแบบที่เป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตรว่าทรงเป็นสัตภาวะที่แยกกันชัดเจนได้หรือไม่ แล้วพระองค์ทั้งสอง เป็นหนึ่ง ได้อย่างไร ไม่ใช่เพราะว่าทั้งสองพระองค์เป็นบุคคลเดียวกันแต่เพราะว่าทั้งสองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ โดยทุ่มเทเท่ากันเพื่อ “[การ] ทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”23

พระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า กระนั้นพระองค์ยังทรงแยกแยะพระองค์เองว่าเป็นสัตภาวะที่แยกกันโดยสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาของพระองค์และโดยตรัสว่าพระองค์ทรงกำลังทำตามน้ำพระทัยพระบิดาของพระองค์ ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ พระองค์ทรงทูลอ้อนวอน “พระบิดา, ข้าพระองค์ไม่สวดอ้อนวอนเพื่อโลก, แต่เพื่อคนที่พระองค์ประทานจากโลกให้ข้าพระองค์ …เพื่อข้าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาดังที่พระองค์, พระบิดา, ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์, เพื่อเราจะเป็นหนึ่ง, เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการสรรเสริญโดยผ่านพวกเขา”24

ด้วยความเข้าใจนี้ เราไม่ประหลาดใจที่การฟื้นฟูกระกิตติคุณเริ่มต้นด้วยการปรากฏพระองค์ของสัตภาวะซึ่งได้รับรัศมีภาพแล้วสองพระองค์ไม่ใช่พระองค์เดียว จากนิมิตแรก ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นพยานว่า “องค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง—นี่คือบุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!25

ศาสดาพยากรณ์หนุ่ม ผู้ซึ่งไปในป่าเพื่อค้นหาว่าท่านควรเข้าร่วมกับศาสนจักรใด ไปด้วยศรัทธาอันไม่สั่นไหวและออกมาพร้อมกับความรู้และพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ส่งมา เช่นเดียวกันกับศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้าท่านหลังจากนั้นโจเซฟกลายเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูความรู้ซึ่งนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์สู่โลก

ท่านสามารถแสวงหาพระบิดาบนสวรรค์ได้เช่นเดียวกันและ “พระเยซูองค์นี้ผู้ซึ่งศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก [เป็นพยาน]”26 ในพระคัมภีร์และในการประชุมใหญ่สามัญนี้ เมื่อท่านแสวงหาพยานส่วนตัว—การเปิดเผยส่วนตัวของท่าน—ท่านจะพบว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงเตรียมทางพิเศษให้ท่านเพื่อรู้ความจริงด้วยตัวท่านเอง ผ่านทางสมาชิกองค์ที่สามในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ พระบุคคลที่เป็นวิญญาณที่เรารู้จักว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์

“และเมื่อท่านจะได้รับเรื่องเหล่านี้”—รวมถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าแบ่งปันในวันนี้—“ข้าพเจ้าจะแนะนำท่านให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ในพระนามของพระคริสต์, ว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่; และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริง, ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์, พระองค์จะทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

“และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะรู้ [ด้วยความแน่นอน] ความจริงของทุกเรื่อง”27

พี่น้องชายหญิง ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้องการให้เราแสวงหาความรู้นี้เดี๋ยวนี้ คำพูดของศาสดาพยากรณ์ฮีลามันที่ร้องจากภัสมธุลี: “จงจำ, จงจำไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก … , รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้”28 ใช่แล้ว เราจะไม่ตก

รากฐานที่มั่นคงนั้นคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็น “ศิลาแห่งสวรรค์ ”29 เมื่อเราสร้างบ้านของเราบนพระองค์ ฝนแห่งยุคสุดท้ายอาจตกลงมา อาจมีน้ำท่วมมา และลมอาจพัด แต่เราจะไม่ตก เราจะไม่ตกเพราะบ้านของเราและครอบครัวของเราจะมีรากฐานอยู่บนพระคริสต์30

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าบ้านเช่นนั้นเป็น “บ้านแห่งรัศมีภาพ”31 ที่นั่นเรารวมกันเพื่อสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระบุตรที่รักของพระองค์ ที่นั่นเราสรรเสริญและถวายความขอบพระทัยทั้งสองพระองค์ ที่นั่นเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์และ “คำสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่ง [พระองค์ให้] แก่ [เรา], แม้รัศมีภาพของอาณาจักรซีเลสเชียล”32

ข้าพเจ้าเป็นพยานพิเศษว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงพระชนม์ พระบิดาบนสวรรค์นิรันดร์ของเราทรงรักเราและดูแลเรา เรามีศาสดาพยากรณ์ในสมัยการประทานนี้—แม้ประธานโธมัส เอส. มอนสัน—เพื่อชี้นำและนำทางเรา พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานว่านี่เป็นความจริงแก่ทุกคนที่ออกไปแสวงหาความรู้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน