2010–2019
ต้องการ: ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

ต้องการ: ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน

เราสามารถร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและร่วมใจเพื่อเร่งงานอัศจรรย์ของพระบิดาบนสวรรค์

พี่น้องที่รัก เรารักพวกท่าน! เมื่อเราได้ชมวีดิทัศน์ที่สวยงามนั้น ท่านเห็นมือของตนเองเอื้อมไปช่วยเหลือใครสักคนตามเส้นทางแห่งพันธสัญญาไหม ดิฉันนึกถึงเด็กหญิงปฐมวัยชื่อบรีนน์ เธอมีมือเพียงข้างเดียว แต่ยังใช้มือนั้นเอื้อมออกไปเป็นพรให้ครอบครัวและเพื่อนของเธอ—วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้นับถือศาสนาอื่น เธอสวยงามใช่ไหม ท่านก็เช่นกัน! พี่น้องทั้งหลาย เราสามารถร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและร่วมใจเพื่อเร่งงานอัศจรรย์ของพระบิดาบนสวรรค์

เฉกเช่นพี่น้องสตรีผู้ซื่อสัตย์ในพระคัมภีร์ อาทิ เอวา ซาราย มารีย์ และอีกหลายคน รู้จักอัตลักษณ์และจุดประสงค์ของเธอ บรีนน์รู้ว่าเธอคือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า1 เรารู้ถึงมรดกแห่งสวรรค์ของเราในฐานะธิดาที่รักของพระผู้เป็นเจ้าและงานสำคัญที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้า”2 เราต้องรู้และทำสิ่งใด “เพื่อพำนักกับพระอีก”3 เราเรียนรู้จากเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่ทูลถามพระเยซูว่าเขาต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้”

เด็กหนุ่มทูลถามพระองค์ว่าเขาควรรักษาพระบัญญัติข้อไหนบ้าง พระเยซูจึงเตือนเขาถึงพระบัญญัติสิบประการหลายข้อที่เราทุกคนคุ้นเคย

เด็กหนุ่มตอบว่า “ข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้ว ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?”

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อม จงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ และจงตามเรามา”4

พระเยซูทรงเรียกให้เขามีส่วนในงานของพระองค์—นั่นคือ งานของสานุศิษย์ งานของเราก็เหมือนกัน เราต้อง “ละทิ้งสิ่งต่างๆ ของโลกนี้, … แนบสนิทกับพันธสัญญาซึ่ง [เรา] ทำไว้”5 และมาหาพระคริสต์และติดตามพระองค์ นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ!

พี่น้องทั้งหลาย อย่าเพิ่งรู้สึกไม่ดีต่อตนเองเพราะพระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับเศรษฐีหนุ่มเกี่ยวกับการเป็นคนดีพร้อม คำว่า ดีพร้อม ในเรื่องนี้แปลมาจากภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า “สมบูรณ์” เมื่อเราพยายามสุดความสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา เราจะสมบูรณ์และดีพร้อมมากขึ้นในชีวิตนี้

เช่นเดียวกันเศรษฐีหนุ่มในสมัยพระเยซู บางครั้งเราถูกล่อลวงให้ยอมแพ้หรือหันหลังกลับเพราะเราคิดว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ เราคิดถูกแล้ว! เราไม่สามารถทำเรื่องยากๆ ที่มีผู้ขอให้ทำโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือนั้นมาโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ การนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมือที่ช่วยเหลือของผู้อื่น

สตรีโสดผู้ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งเป็นพยานว่าโดยผ่านการชดใช้ เธอพบพลังที่จะใช้มือที่ช่วยเหลือและใจที่ยินดีของเธอในการเลี้ยงดูเด็กสี่คนที่พี่สาวเธอทิ้งไว้เมื่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ่งนั้นทำให้ดิฉันนึกถึงคำพูดของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ที่บอกว่า “งานง่ายทุกอย่างที่ศาสนจักรต้องทำนั้นสำเร็จลุล่วงแล้ว นับจากนี้เป็นต้นไปจะมีแต่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก อันจะเป็นการทดสอบการเชื่อฟังของเราในรูปแบบที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิม”6 ท่านถูกส่งมาแผ่นดินโลกในสมัยการประทานนี้เพราะตัวตนของท่านและสิ่งที่เตรียมไว้ให้ท่านทำ! ไม่ว่าซาตานจะพยายามชักจูงเราให้นึกถึงตัวตนของเราอย่างไร อัตลักษณ์ที่แท้จริงของเราคือเราเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์!

มอรมอนเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงผู้มีชีวิตอยู่ในสมัยซึ่ง “ใจทุกดวงแข็งกระด้าง…และไม่เคยมีความชั่วร้ายใหญ่หลวงเช่นนั้นในบรรดาลูกหลานของลีไฮ”7 ท่านอยากมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นไหม กระนั้นมอรมอนประกาศอย่างองอาจว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.”8

ท่านชอบมอรมอนใช่ไหม มอรมอนรู้ว่าท่านเป็นใครและพันธกิจของท่านคืออะไร สิ่งชั่วร้ายรอบข้างท่านไม่ได้ทำให้ท่านเขว อันที่จริง ท่านพิจารณาการเรียกของท่านว่าเป็นของประทาน9

ลองนึกดูว่าเป็นพรเพียงใดที่ได้รับเรียกเพื่อถวายของขวัญแห่งการเป็นสานุศิษย์ประจำวันแด่พระเจ้า โดยประกาศทั้งด้วยวาจาและการกระทำว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์!”

ดิฉันชอบเรื่องราวที่ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์เล่าเกี่ยวกับสตรีคนหนึ่งที่ถูกเยาะเย้ยเพราะเธอสะสมอาหารตามคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ ผู้วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเมื่อถึงช่วงเวลาอับจน ผู้นำของเธอก็จะบอกให้เธอแบ่งปันนำอาหารที่สะสมมาแบ่งปันให้ผู้อื่นอยู่ดี ในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริงเธอตอบอย่างเรียบง่ายและเด็ดเดี่ยวว่า “อย่างน้อยฉันก็มีให้”10

ดิฉันรักสตรีของศาสนจักร ทั้งเยาว์วัยและสูงวัย ดิฉันเห็นความเข้มแข็ง เห็นศรัทธาของท่าน ท่านมีบางอย่างจะให้ และท่านเต็มใจให้ ท่านทำโดยไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือออกสื่อ ความสนใจของท่านมุ่งไปที่พระผู้เป็นเจ้าที่เรานมัสการ ไม่ใช่ที่ตนเอง และโดยไม่คิดเลยว่าท่านจะได้รับอะไร11 นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ!

ไม่นานมานี้ดิฉันพบกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งในฟิลิปปินส์ ครอบครัวเธอแข็งขันน้อยในศาสนจักรเมื่อเธออายุเพียง 7 ขวบ ปล่อยให้เธอเดินไปโบสถ์ตามถนนอันตรายคนเดียวสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เธอบอกว่าเมื่ออายุ 14 ปี เธอตัดสินใจว่าเธอจะแน่วแน่ต่อพันธสัญญาเพื่อให้มีค่าควรที่จะเลี้ยงดูครอบครัวในอนาคตของเธอในบ้านที่ “ได้รับพรโดยอำนาจฐานะปุโรหิต”12 วิธีซึ่งดีที่สุดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ทั้งปัจจุบันหรืออนาคต คือการรักษาพันธสัญญา คำสัญญาซึ่งเราทำไว้ต่อกันและต่อพระผู้เป็นเจ้า

นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ!

สตรีชาวญี่ปุ่นผู้ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งกับสามีของเธอมาเยี่ยมคณะเผยแผ่ของเราในเกาหลี เธอพูดภาษาเกาหลีไม่ได้และพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากนัก แต่เธอเต็มใจที่จะใช้ของประทานพิเศษสุดและมือที่ช่วยเหลือของเธอในการทำงานของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ! เธอสอนผู้สอนศาสนาของเราพับกระดาษง่ายๆ—ปากที่อ้าและหุบได้ เธอใช้คำภาษาอังกฤษที่เธอรู้เล็กน้อยในการสอนผู้สอนศาสนาให้ “อ้าปาก” เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ—บทเรียนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม ดิฉันก็เช่นกัน

ลองนึกภาพดูว่าพวกท่านกับดิฉันยืนอยู่ด้วยกันกับพี่น้องอีกหลายล้านคนในศาสนจักรของพระองค์ กำลังมุ่งหน้าอย่างองอาจ ทำสิ่งที่สานุศิษย์ทำ—รับใช้และรักดังเช่นพระผู้ช่วยให้รอด การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์มีความหมายต่อท่านอย่างไร

เสื้อกั๊กและเสื้อยืด มอรมอนร่วมมือร่วมใจ สวมใส่โดยสานุศิษย์จิตอาสาหลายแสนคนของพระเยซูคริสต์ผู้น้อมรับโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ฝ่ายโลก แต่มีวิธีอื่นอีกหลายวิธีในการรับใช้เป็นสานุศิษย์ผู้อุทิศตน ลองนึกภาพกับดิฉันถึงป้ายที่ระบุข้อความ “ต้องการความช่วยเหลือ” ทางวิญญาณบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับงานแห่งความรอด

  • ต้องการความช่วยเหลือ: บิดามารดาที่จะเลี้ยงดูบุตรในแสงสว่างและความจริง

  • ต้องการความช่วยเหลือ: บุตรธิดา ญาติพี่น้อง ลุงป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย และเพื่อนแท้ที่จะรับใช้เป็นครูพี่เลี้ยงและร่วมมือช่วยเหลือตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา

  • ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ที่ฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำตามความรู้สึกที่ได้รับ

  • ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทุกวันในวิธีที่เล็กน้อยและเรียบง่าย

  • ต้องการความช่วยเหลือ: เจ้าหน้าที่พระวิหารและประวัติครอบครัวที่จะเชื่อมโยงครอบครัวชั่วนิรันดร์

  • ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้สอนศาสนาและสมาชิกที่จะเผยแผ่ “ข่าวประเสริฐ”—พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

  • ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ช่วยชีวิตที่จะค้นหาคนหลงทาง

  • ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้รักษาพันธสัญญาที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงและความถูกต้อง

  • ต้องการความช่วยเหลือ: สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

หลายปีมาแล้ว เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดได้เรียกร้องพี่น้องสตรีของศาสนจักรอย่างชัดเจนเมื่อท่านกล่าวว่า

“ระหว่างเวลานี้กับวันที่พระเจ้าเสด็จมาอีกครั้ง พระองค์ทรงประสงค์ให้มีสตรีในทุกครอบครัว ทุกวอร์ด ทุกชุมชน และทุกประชาชาติ ผู้ที่จะก้าวออกไปด้วยความชอบธรรม พลางกล่าวด้วยวาจาและการกระทำของเธอว่า ‘ข้าพระองค์อยู่นี่ ทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด’

“คำถามของข้าพเจ้าคือ ‘ท่านจะเป็นหนึ่งในสตรีเหล่านั้นหรือไม่’”13

ดิฉันหวังว่าเราแต่ละคนจะตอบด้วยเสียงอันกึกก้องว่า “เป็นค่ะ!” ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยเนื้อร้องจากเพลงปฐมวัย

เราเป็นเด็กในพันธสัญญาประทานพร

เราจะสอนกิตติคุณโดยการดำรงตน

ด้วยกายวาจาและใจเราจะเป็นพยาน

เราเชื่อมั่นและรับใช้พระเยซู14

ในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริง ขอให้เราถวายใจที่ยินดีและมือที่ช่วยเหลือเพื่อเร่งงานของพระองค์ ไม่สำคัญหากเรามีมือเพียงข้างเดียวเหมือนกับบรีนน์ ไม่สำคัญหากเรายังไม่ดีพร้อมและสมบูรณ์แบบ เราเป็นสานุศิษย์ที่อุทิศตนผู้เอื้อมออกไปช่วยเหลือกันตามทาง ความเป็นพี่น้องสตรีของเราเอื้อมข้ามรุ่นไปยังพี่น้องสตรีที่ซื่อสัตย์ผู้เดินมาก่อนเรา ดังพี่น้องและในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยที่ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมด้วยกุญแจฐานะปุโรหิตที่ได้รับการฟื้นฟู เราสามารถเดินด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นสานุศิษย์ เป็นผู้รับใช้ พร้อมด้วยใจที่ยินดีและมือที่ช่วยเหลือเพื่อเร่งงานแห่งความรอด เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด ดิฉันเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน