รายงานสถิติปี 2013
  Footnotes

  รายงานสถิติปี 2013

  เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและสถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2013 ดังต่อไปนี้

  หน่วยศาสนจักร

  สเตค

  3,050

  คณะเผยแผ่

  405

  ท้องถิ่น

  571

  วอร์ดและสาขา

  29,253

  สมาชิกภาพของศาสนจักร

  สมาชิกภาพทั้งหมด

  15,082,028

  เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร

  115,486

  ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา

  282,945

  ผู้สอนศาสนา

  ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

  83,035

  ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

  24,032

  พระวิหาร

  พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี 2013 (พระวิหารเตกูซิกัลปา ฮอนดูรัส)

  1

  พระวิหารที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นปี

  141