2010–2019
รายงานสถิติปี 2013
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

รายงานสถิติปี 2013

เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและสถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2013 ดังต่อไปนี้

หน่วยศาสนจักร

สเตค

3,050

คณะเผยแผ่

405

ท้องถิ่น

571

วอร์ดและสาขา

29,253

สมาชิกภาพของศาสนจักร

สมาชิกภาพทั้งหมด

15,082,028

เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร

115,486

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา

282,945

ผู้สอนศาสนา

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

83,035

ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

24,032

พระวิหาร

พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี 2013 (พระวิหารเตกูซิกัลปา ฮอนดูรัส)

1

พระวิหารที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นปี

141