Ha nincs bölcsességetek
  Footnotes
  Theme

  Ha nincs bölcsességetek

  Marcos A. Aidukaitis elder

  Isten kinyilatkoztatja az igazságot mindazoknak, akik a szentírásokban leírtak szerint keresik azt.

  Egyik nap a 10 éves kisfiam az emberi agyat tanulmányozta az interneten. Szeretne sebész lenni, amikor felnő. Nem nehéz észrevenni, hogy sokkal okosabb, mint én.

  Szeretjük az internetet. Otthon a rokonokkal és a barátokkal a közösségi média, e-mail és egyéb módok segítségével kommunikálunk. A gyermekeim az iskolai házi feladataik zömét az interneten végzik.

  Bármi is legyen a kérdés, ha több információra van szükségünk, rákeresünk az interneten. Másodpercek alatt rengeteg ismeretre tehetünk szert. Ez csodálatos.

  Az internet nagyon sok lehetőséget nyújt a tanulásra. Sátán azonban azt akarja, hogy nyomorultak legyünk, és ezért eltorzítja a dolgok valódi célját. Ő arra használja fel ezt a nagyszerű eszközt, hogy kétséget és félelmet támasszon, és hogy elpusztítsa a hitet és a reményt.

  Mivel az interneten rengeteg mindent el lehet érni, ezért körültekintőnek kell lennünk a használatát illetően. Sátán lefoglalhat bennünket, elterelheti a figyelmünket és beszennyezhet minket, miközben azon információkat rostáljuk, melyek nagy része valójában csak szemét.

  Az ember pedig ne kószáljon a szemétben.

  Figyeljetek a következő útmutatásra, melyet a szentírásokban találhatunk: „Mert íme, Krisztus Lelke minden embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és gonosz között; megmutatom tehát nektek, hogy mi módon ítélkezzetek; mert minden dolog, mely jócselekedetre hív, és arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztusban, azt Krisztus hatalma és ajándéka küldi, tehát… tudhatjátok, hogy Istentől való.”1

  Valójában ugyanazzal a dilemmával kell szembenéznünk, mint amellyel Joseph Smith is szembesült fiatal korában. Gyakran találjuk úgy, hogy nincs bölcsességünk.

  Isten királyságában az igazság keresése méltányolt és ösztönzött dolog, melyet semmilyen módon nem nyomnak el és nem tartanak tőle. Az egyháztagoknak maga az Úr tanácsolta nyomatékosan, hogy keressék a tudást.2 Azt mondta: „…keressetek szorgalmasan, …igen, keressétek ki a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait; törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is.”3 Mégis, hogyan ismerhetjük fel az igazságot egy olyan világban, amely egyre nyíltabban intéz támadásokat az Istennel kapcsolatos dolgok ellen?

  A szentírások megtanítják nekünk, hogyan:

  Először is, felismerhetjük az igazságot azáltal, hogy megfigyeljük a gyümölcseit.

  A nagyszerű hegyi beszédében az Úr azt mondta:

  „Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. […]

  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.”4

  Mormon próféta ugyanezt a tantételt tanította, amikor azt mondta: „…cselekedeteikről ismeritek meg őket; mert ha cselekedeteik jók, akkor ők is jók.”5

  Felkérünk mindenkit, hogy tanulmányozza ennek az egyháznak a gyümölcseit és cselekedeteit.

  Azok, akiket érdekel az igazság, képesek lesznek felismerni, hogyan változtatja meg az egyház és annak tagjai azokat a közösségeket, ahol jelen vannak. Az a fejlődés is jól látható lesz számukra, amely azok életében megy végbe, akik követik az egyház tanításait. Azok, akik megvizsgálják ezeket a gyümölcsöket, azt fogják találni, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza gyümölcsei élvezetesek és kívánatosak.

  Másodszor, rálelhetünk az igazságra azáltal, ha magunk is kísérletet teszünk az igével.

  Alma próféta ezt tanította:

  „Most egy maghoz fogjuk hasonlítani az igét. …ha helyet adtok, hogy a magot el lehessen ültetni a szívetekben, íme, ha az igaz mag, …és ha hitetlenségetek által ki nem vetitek, …íme, az duzzadni kezd majd a kebletekben; …akkor kezditek majd azt mondani magatokban: …úgy kell lennie, hogy jó mag ez, …mert gyarapítani kezdi a lelkemet; igen, kezdi megvilágosítani az értelmemet, igen, kezd élvezetes lenni számomra. […]

  És most íme, nem erősíti-e majd ez hiteteket? Igen, erősíteni fogja hiteteket… […]

  [M]ert minden mag a saját hasonlatosságára terem.”6

  Mily fenséges felhívás ez az Úr prófétájától! Egy tudományos kísérlethez hasonlítható. Arra kértek bennünket, hogy vizsgáljuk meg az igét; megkaptuk a paramétereket, és még azt is közölték velünk, hogy mi lesz a kísérlet eredménye, ha követjük az utasításokat.

  A szentírások tehát azt tanítják nekünk, hogy megismerhetjük az igazságot, ha megvizsgáljuk a gyümölcseit, illetve ha személyesen kísérletet teszünk vele azáltal, hogy helyet adunk az igének a szívünkben, és egy maghoz hasonlóan ápoljuk.

  Van azonban egy harmadik módja is az igazság megismerésének. Az pedig a személyes kinyilatkoztatás.

  A Tan és a szövetségek 8. szakasza azt tanítja, hogy a kinyilatkoztatás tudás – tudás azon dolgokról, amelyeket hittel, őszinte szívvel kérünk, elhíve, hogy azt meg is kapjuk.”7

  Az Úr pedig elmondja nekünk, hogyan fogjuk megkapni ezt a kinyilatkoztatást. Azt mondja: „…elmédben és szívedben szólok majd hozzád a Szentlélek által, amely reád száll és a szívedben lakozik.”8

  Ezzel azt tanítják nekünk, hogy úgy kaphatunk kinyilatkoztatást, hogy hittel kérünk, őszinte szívvel, abban a hitben, hogy azt meg is kapjuk.

  Vegyétek azonban észre, hogy az Úr nagyon világosan fogalmazott, amikor a következőre figyelmeztetett: „Emlékezz rá, hogy hit nélkül semmit sem tehetsz; hittel kérjél tehát!”9 A hit cselekedeteket, munkát igényel – úgymint az elménkben való tanulmányozást, és annak megkérdezését imában, hogy helyes-e, amit gondolunk.

  Az Úr azt mondta:

  „[H]a helyes, akkor tebenned égővé teszem kebledet; érezni fogod tehát, hogy helyes.

  De ha nem helyes, akkor nem lesznek ilyen érzéseid, hanem gondolataid megdermednek, ami miatt elfelejted azt, ami helytelen.”10

  A hit cselekedetek nélkül halott.11 Ezért „kérje[tek] hittel, semmit sem kételkedvén”.12

  Van egy más vallású barátom, aki azt mondta magáról nekem, hogy nem egy lelki beállítottságú ember. Nem hajlandó tanulmányozni a szentírásokat és imádkozni, mert állítása szerint nem érti Isten igéjét, de még abban sem biztos, hogy Isten létezik. Ez a fajta hozzáállás egyrészt megvilágítja, hogy miért is van híján a lelkiségnek, másrészt pontosan a kinyilatkoztatás ellenkezőjéhez fog vezetni, ahogy azt Alma is magyarázta, amikor ezt mondta: „És ezért aki megkeményíti a szívét, az az ige kisebb részét kapja meg.”

  Alma még hozzátette: „…aki nem keményíti meg a szívét, annak az ige nagyobb része adatik, míg meg nem adatik neki Isten rejtelmeinek a megismerése, míg meg nem ismeri őket azok teljességében.”13

  Alma és Móziás fiai jó példái annak a tantételnek, hogy a hit cselekedeteket igényel. A Mormon könyvében ezt olvashatjuk:

  „…szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék.

  De ez nem minden; sok imádkozásnak és böjtnek adták magukat, ezért rendelkeztek a prófétálás lelkével és a kinyilatkoztatás lelkével.”14

  Az őszinte szívvel való kérdezés legalább ennyire fontos ebben a folyamatban. Ha őszintén keressük az igazságot, akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy megleljük azt, vagyis többek között olvassuk a szentírásokat, eljárunk istentiszteletre, és a legjobb tudásunk szerint igyekszünk betartani Isten parancsolatait. Azt is jelenti továbbá, hogy hajlandók leszünk megtenni Isten akaratát, amikor megismertük azt.

  Joseph Smith azon cselekedetei, amelyeket akkor tett, amikor bölcsességet keresett, tökéletesen példázzák azt, mit is jelent őszinte szívvel rendelkezni. Elmondása szerint azt szerette volna tudni, hogy melyik felekezet igaz, hogy tudhassa, melyikhez csatlakozzon.15 Még mielőtt imádkozott volna, már készen állt arra, hogy a szerint a válasz szerint cselekedjen, melyet majd kapni fog.

  Hittel kell kérnünk, és őszinte szívvel. De ez még nem minden. Hinnünk kell abban is, hogy meg fogjuk kapni a kinyilatkoztatást. Bíznunk kell az Úrban, és reménykednünk kell az ígéreteiben. Emlékezzünk e szavakra: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.”16 Milyen csodálatos ígéret!

  Felkérek mindenkit, hogy keresse az igazságot ezen módszerek bármelyikének segítségével, de leginkább kérje Istentől személyes kinyilatkoztatás formájában. Isten kinyilatkoztatja az igazságot mindazoknak, akik a szentírásokban leírtak szerint keresik azt. Ehhez azonban több erőfeszítésre lesz szükség annál, hogy csupán az internetet böngésszük, de megéri.

  Bizonyságomat teszem, hogy ez Jézus Krisztus igaz egyháza. Láttam a gyümölcseit közösségekben és sok ezer ember életében, többek között családtagjaim életében is; ennek köszönhetően tudom, hogy igaz. Én is hosszú éveken keresztül tettem próbára az igét az életemben, és éreztem a lelkemre gyakorolt hatását; ennek köszönhetően tudom, hogy igaz. De a legfontosabb, hogy a magam részére úgy győződtem meg az ige igazságáról, hogy a Szentlélek hatalma által kinyilatkoztatást kaptam; ennek köszönhetően tudom, hogy igaz. Felkérlek benneteket, hogy tegyétek ugyanezt. Jézus Krisztus nevében, ámen.