2010.–2019. gads
Viegli nest savus slogus
Zemteksta piezīmes
Tēma

Viegli nest savus slogus

Mūsu katra unikālie slogi palīdz mums paļauties uz Svētā Mesijas nopelniem, žēlastību un labvēlību.

Kāds man tuvs draugs laulības pirmajos gados bija pārliecināts, ka viņam un viņa ģimenei vajag četrpiedziņas pikapu. Viņa sieva savukārt nešaubījās, ka jaunā mašīna ir nevis nepieciešamība, bet gan vienkārši iegriba. Rotaļīga saruna vīra un sievas starpā izvērtās apspriedē par šāda pirkuma plusiem un mīnusiem.

„Mīļā, mums vajag četrpiedziņas kravas auto.”

„Kāpēc tev šķiet, ka mums vajadzīgs jauns kravas auto?” sieva vaicāja.

Vīrs uz šo jautājumu deva, viņaprāt, nevainojamu atbildi: „Kas notiks, ja mūsu bērniem vajadzēs pienu, kad plosīsies briesmīga vētra, un uz pārtikas veikalu varēs tikt vienīgi ar pikapu?”

Sieva pasmaidīja un atbildēja: „Ja mēs pirksim jaunu mašīnu, mums nepietiks naudas pienam. Kādēļ lieki raizēties, kā ārkārtas gadījumā nokļūt uz veikalu?!”

Laikam ejot, viņi turpināja apspriesties, līdz galu galā tomēr nolēma iegādāties kravas auto. Drīz pēc jaunās mašīnas iegādes mans draugs vēlējās pierādīt kravas auto lietderību, tā attaisnojot vēlmi to iegādāties. Viņš nolēma sacirst malku un savest kurināmā krājumus savai mājai. Bija iestājies rudens, un kalnos, kur viņš bija iecerējis atrast kurināmo, jau bija uzsnidzis sniegs. Braucot kalnup, sniegs pakāpeniski kļuva arvien dziļāks un dziļāks. Mans draugs apzinājās, ka braukt pa slideno ceļu ir riskanti, tomēr, būdams pārliecināts par jauno auto, turpināja ceļu.

Diemžēl mans draugs aizbrauca pārāk tālu pa sniegoto ceļu. Kad viņš nogriezās no ceļa, lai piestātu vietā, kur bija iecerējis cirst malku, mašīna iestiga. Visi četri jaunā kravas auto riteņi griezās pa sniegu tukšgaitā. Viņš diezgan drīz atskārta, ka nezina, kā izkļūt no bīstamās ķibeles. Viņš jutās apkaunots un satraukts.

Visbeidzot draugs nolēma: „Es te tā vienkārši nesēdēšu.” Viņš izrāpās no mašīnas un sāka cirst malku. Viņš piekrāva auto aizmuguri pilnu ar smago kravu. Un tad mans draugs nolēma pamēģināt izbraukt no sniega vēl vienreiz. Viņš iedarbināja pikapu, nospieda gāzes pedāli, un tas sāka pamazām kustēt uz priekšu. Palēnām kravas auto izkļuva no sniega, uzbraucot atpakaļ uz ceļa. Draugs beidzot varēja brīvi doties mājup kā laimīgs un pazemības pilns vīrs.

Mūsu personīgais slogs

Es lūdzu, kaut Svētais Gars palīdzētu man izskaidrot būtiskās mācības, ko varam gūt no šī stāsta par manu draugu, kravas auto un malku. Tas bija slogs. Tieši malkas krava nodrošināja nepieciešamo saķeri, lai mans draugs varētu izkļūt no sniega, tikt atpakaļ uz ceļa un braukt tālāk. Šis slogs ļāva viņam atgriezties mājup pie savas ģimenes.

Ikviens no mums nes savu slogu. Mūsu personīgais slogs ir dažādu prasību un iespēju, pienākumu un privilēģiju, likstu un svētību, izvēļu un ierobežojumu sakopojums. Periodiski, ar lūgšanu izvērtējot sava sloga apmērus, būtu lietderīgi uzdot sev divus uzvedinošus jautājumus: „Vai mans slogs veicina garīgo „saķeri”, kas ļauj ticībā Kristum turpināt iet pa šauro jo šauro taku, pa ceļam neiestiegot? Vai mans slogs nodrošina pietiekamu garīgo „saķeri”, lai es beigu beigās varētu atgriezties mājup pie Debesu Tēva?”

Dažkārt mēs kļūdaini uzskatām, ka laimīga dzīve nozīmē dzīvi bez slogiem. Taču mūsu slogi ir nepieciešama un būtiska laimes ieceres sastāvdaļa. Tā kā mūsu personīgajam slogam vajag nodrošināt garīgo „saķeri”, mums vajadzētu piesargāties, lai neapkrautos ar daudzām jaukām, taču nevajadzīgām lietām, kas novirza mūsu uzmanību no tā, kas patiesi ir tas svarīgākais.

Izpirkšanas spēcinošais spēks

Glābējs ir teicis:

„Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.

Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.” (Mateja 11:28–30.)

Iejūgs ir koka loks, ko parasti uzliek vēršu pārim vai citiem dzīvniekiem, ļaujot tiem kopīgi vilkt nastu. Šādā iejūgā dzīvnieki tiek nostatīti sānu pie sāna, lai, kopīgi kustoties, paveiktu savu uzdevumu.

Padomājiet par Tā Kunga unikālo, individuālo piedāvājumu — „ņemiet uz sevi Manu jūgu”. Svēto derību slēgšana un ievērošana ļauj mums pievienoties Tam Kungam, Jēzum Kristum, apvienojoties ar Viņu vienā kopīgā jūgā. Būtībā Glābējs lūdz, lai mēs paļaujamies uz Viņu un velkam kopā ar Viņu, par spīti tam, ka pat pašus sirsnīgākos no mūsu centieniem nekādi nevar pielīdzināt vai salīdzināt ar Viņējiem. Ja šajā laicīgajā ceļojumā paļaujamies uz Viņu un velkam savu slogu kopā ar Viņu, tad, patiesi — Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta ir viegla.

Mēs neesam vieni, un mums nekad nav jābūt vieniem. Mēs varam virzīties uz priekšu savā ikdienas dzīvē, saņemot debesu palīdzību. Pateicoties Glābēja īstenotajai Izpirkšanai, mēs varam iegūt tādu jaudu un spēku, kas daudzkārt pārsniedz mūsējo („Kungs, Tev es sekošu!”, Garīgās dziesmas, Nr. 137). Kā Tas Kungs paziņojis: „Tādēļ turpiniet savu ceļojumu un lai jūsu sirdis priecājas; jo skatieties un raugiet, Es esmu ar jums līdz pat galam.” (M&D 100:12.)

Padomājiet par piemēru no Mormona Grāmatas, kad Amulons vajāja Almu un viņa ļaudis. Ciešanu brīdī pār šiem mācekļiem nāca Tā Kunga balss: „Paceliet savas galvas un turiet drošu prātu, jo Es zinu to derību, ko jūs esat noslēguši ar Mani; un Es derēšu ar Savu tautu un atbrīvošu viņus no jūga.” (Mosijas 24:13.)

Pievērsiet uzmanību, cik centrāla vieta šajā atbrīvošanas apsolījumā atvēlēta derībām! Derību saņemšana un godprātīga godāšana, kā arī ar atbilstošām priesterības pilnvarām veiktie priekšraksti ir nepieciešami, lai saņemtu visas svētības, kas pieejamas caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu. Jo caur priesterības priekšrakstiem vīriešiem un sievietēm miesā atklājas dievišķības spēks, ieskaitot Izpirkšanas svētības (skat. M&D 84:20–21).

Atsauciet atmiņā Glābēja paziņojumu: „Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla,” (Mateja 11:30) un padomājiet par nākamo pantu stāstā par Almu un viņa ļaudīm:

„Un Es arī atvieglošu slogus, kas ir uzlikti jūsu pleciem, lai jūs pat nevarētu just tos uz savām mugurām.” (Mosijas 24:14.)

Daudziem no mums varētu šķist, — šis Svēto Rakstu pants nozīmē to, ka mūsu slogi tiks pēkšņi un uz visiem laikiem paņemti projām. Taču nākamajā pantā ir paskaidrots, kā tieši viņu slogi tika atviegloti:

„Un tad notika, ka slogi, kas bija uzlikti Almam un viņa brāļiem, tika atviegloti; jā,Tas Kungs stiprināja viņus, ka viņi viegli varēja nest savus slogus, un viņi visā priecīgi un ar pacietību pakļāvās Tā Kunga gribai.” (Mosijas 24:15; slīpraksts pievienots.)

Ļaužu izaicinājumi un grūtības netika nekavējoši gaisinātas. Tā vietā Alma un viņa sekotāji tika stiprināti, un, pateicoties viņu pašu pieaugošajam spēkam, viņu slogi sāka šķist vieglāki. Šie krietnie ļaudis tika spēcināti caur Izpirkšanu, lai varētu rīkoties paši (skat. M&D 58:26–29) un ietekmēt apstākļus. Un „Tā Kunga spēkā” (Mormona vārdi 1:14; Mosijas 9:17; 10:10; Almas 20:4) Alma un viņa ļaudis tika aizvesti drošībā, uz Zarahemlas zemi.

Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana ne tikai dzēš Ādama krišanas sekas un ļauj saņemt piedošanu par mūsu personīgajiem grēkiem un pārkāpumiem, --- Viņa veiktā Izpirkšana dod mums spēku darīt labu un kļūt daudzkārt labākiem nekā ar mūsu pašu laicīgajiem spēkiem vien. Vairums no mums zina, — kad rīkojamies nepareizi un mums nepieciešama palīdzība, lai dzēstu grēka sekas savā dzīvē, Glābējs caur Savu pestījošo spēku paver mums iespēju atkal kļūt tīriem. Bet vai mēs saprotam to, ka Izpirkšana ir paredzēta arī uzticīgiem vīriešiem un sievietēm, kuri paklausīgi, cienīgi un apzinīgi tiecas kļūt labāki un kalpot vēl uzticīgāk? Es prātoju, — vai mēs maz pilnībā apzināmies šo spēcinošo Izpirkšanas aspektu mūsu dzīvē un nekļūdāmies, uzskatot, ka mums jānes savi slogi vieniem pašiem, tikai ar rakstura stingrības, gribasspēka, disciplīnas un mūsu acīmredzami ierobežoto spēju palīdzību.

Viens ir zināt, ka Jēzus Kristus nāca uz Zemes, lai mirtu mūsu dēļ. Taču mums jānovērtē arī tas, ka Tas Kungs vēlas caur Savu Izpirkšanu un Svētā Gara spēku atdzīvināt mūs — ne vien vadīt, bet arī spēcināt un dziedināt.

Glābējs palīdz Saviem ļaudīm

Alma paskaidro, kādēļ un kā Glābējs mūs spēcina:

„Un Viņš ies, izciešot visādas sāpes un ciešanas, un kārdinājumus; un tas būs tāpēc, lai vārds varētu tikt piepildīts, kas saka: Viņš uzņemsies Savas tautas sāpes un slimības.

Un Viņš uzņemsies nāvi, lai Viņš varētu atraisīt nāves saites, kas saista Viņa ļaudis; un Viņš uzņemsies viņu vājības, lai Viņš varētu tikt piepildīts ar žēlastību miesā, lai Viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt Saviem ļaudīm viņu vājībās.” (Almas 7:11–12.)

Tas apliecina, ka Glābējs ir cietis ne vien par mūsu grēkiem un pārkāpumiem, bet arī par mūsu fiziskajām sāpēm un ciešanām, mūsu trūkumiem un vājībām, mūsu bailēm un izmisumu, mūsu vilšanās brīžiem un mazdūšību, mūsu nožēlu un sirdsapziņas pārmetumiem, mūsu izmisumu un bezcerību, netaisnību un nevienlīdzību, ko mums nākas pieredzēt, kā arī emocionālajām ciešanām, kas mūs nomoka.

Nekad savā laicīgajā dzīvē mēs nepieredzēsim tādas fiziskās sāpes, dvēseles mokas vai sirdssāpes, nespēku vai vājumu, ko pirms tam nebūtu piedzīvojis Glābējs. Vājuma brīdī mēs varam izsaukties: „Neviens nezina, kā tas ir! Neviens nesaprot!” Taču Dieva Dēls zina un saprot pilnībā, jo Viņš ir izjutis mūsu katra slogus un nesis tos. Un, pateicoties Viņa bezgalīgajam un mūžīgajam upurim (skat. Almas 34:14), Viņš iejūtības pilnībā var pasniegt mums Savu žēlastīgo roku. Viņš var pasniegties pretim, pieskarties, palīdzēt, dziedināt un stiprināt mūs, lai mēs varētu kļūt par kaut ko vairāk, un palīdzēt mums paveikt to, ko mēs nekad nespētu, paļaujoties vienīgi uz saviem pašu spēkiem. Patiesi, Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta viegla.

Aicinājums, apsolījums un liecība

Es aicinu jūs studēt, lūgt un gremdēties pārdomās, cenšoties uzzināt ko vairāk par Glābēja veikto Izpirkšanu, kad jūs izvērtējat savu personīgo slogu. Daudzus Izpirkšanas aspektus mēs ar savu laicīgo prātu vienkārši nespējam aptvert. Taču ir daudzi Izpirkšanas aspekti, ko mēs varam un ko mums vajadzētu izprast.

Runājot par manu draugu, — malkas krava nodrošināja saķeri, kas glāba viņa dzīvību. Tukšais kravas auto nespēja braukt pa sniegu, pat par spīti četrpiedziņas aprīkojumam. Lai nodrošinātu saķeri, bija nepieciešams smags slogs.

Tas bija slogs. Tieši slogs nodrošināja saķeri, kas ļāva manam draugam izkļūt no sniega, uzbraukt uz ceļa, doties tālāk un atgriezties pie savas ģimenes.

Mūsu katra unikālie slogi palīdz mums paļauties uz Svētā Mesijas nopelniem, žēlastību un labvēlību (skat. 2. Nefija 2:8). Es liecinu un es apsolu, ka Glābējs palīdzēs mums viegli nest mūsu slogus (skat. Mosijas 24:15). Ja, pateicoties svētajām derībām, vilksim savu jūgu kopā ar Viņu, saņemot savā dzīvē Viņa Izpirkšanas spēcinājumu, mēs arvien vairāk tieksimies saprast Viņa gribu un dzīvot saskaņā ar to. Mēs lūgsim pēc tā, lai rastu spēku mācīties no saviem apstākļiem, mainīt vai pieņemt tos, nevis nemitīgi prasīsim, lai Dievs maina apstākļus saskaņā ar mūsu gribu. Mēs kļūsim par tiem, kuri darbojas, nevis par tiem, uz kuriem iedarbojas (skat. 2. Nefija 2:14). Mēs tiksim svētīti ar garīgo „saķeri”.

Kaut katrs no mums rīkotos labāk un kļūtu labāks caur Glābēja veikto Izpirkšanu! Šodien ir sestais aprīlis. Pateicoties atklāsmei, mēs zinām, ka tieši šajā datumā ir patiesā un īstenā Glābēja dzimšanas diena. Sestais aprīlis ir arī diena, kad tika dibināta Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. (Skat. M&D 20:1; Harold B. Lee, „Strengthen the Stakes of Zion”, Ensign, 1973. g. jūlijs, 2. lpp.; Spencer W. Kimball, „Remarks and Dedication of the Fayette, New York, Buildings”, Ensign, 1980. g. maijs, 54. lpp.; Discourses of President Gordon B. Hinckley, Volume 1: 1995–1999 [2005. g.], 409. lpp.) Šajā īpašajā un svētajā sabata dienā es liecinu, ka Jēzus Kristus ir mūsu Pestītājs. Viņš dzīvo, un Viņš darīs mūs tīrus, dziedinās, vadīs, aizsargās un stiprinās. Par to es priekpilni liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.