Laipni lūgti konferencē!
  Footnotes

  Laipni lūgti konferencē!

  Mana lūgšana ir, lai mēs tiktu piepildīti ar Tā Kunga Garu, kad klausīsimies un mācīsimies.

  Cik jauki tas ir, mani mīļotie brāļi un māsas, mums atkal satikties! Ir pagājis nedaudz vairāk par 183 gadiem, kopš Baznīcu Tā Kunga vadībā organizēja pravietis Džozefa Smits. Tajā sanāksmē 1830. gada 6. aprīlī piedalījās seši baznīcas locekļi.

  Man ir prieks paziņot, ka pirms divām nedēļām baznīcas locekļu skaits sasniedza 15 miljonus. Baznīca turpina neatlaidīgi augt un ik gadu mainīt arvien vairāk un vairāk cilvēku dzīves. Tā izplešas pa visu pasauli, mūsu misionāriem meklējot tos cilvēkus, kuri meklē patiesību.

  Ir pagājis nedaudz vairāk par gadu, kopš es paziņoju par misionāru kalpošanas vecuma samazinājumu. Kopš tā laika kalpojošo pilnlaika misionāru skaits ir pieaudzis no 58 500 2012. gada oktobrī līdz 80 333 šodien. Cik gan milzīgu un iedvesmojošu atsaucību mēs esam pieredzējuši!

  Svētajos Rakstos nav atrodams svarīgāks uzsaukums, saistošāks pienākums vai tiešāks norādījums par to rīkojumu, ko deva augšāmcēlies Kungs, kad Viņš parādījās Galilejā vienpadsmit mācekļiem. Viņš teica: „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.”1 Pravietis Džozefs Smits paziņoja: „Pēc visa, kas ir sacīts, lielākais un svarīgākais pienākums ir sludināt evaņģēliju.”2 Daži no jums, kas esat klāt šodien, vēl atceraties prezidenta Deivida O. Makeja vārdus, kurš formulēja labi zināmo frāzi: „Katrs baznīcas loceklis — misionārs!”3

  Viņu vārdiem es pievienoju savējos. Tagad ir laiks, lai baznīcas locekļi un misionāri sanāktu kopā, darbotos kopā, strādātu Tā Kunga vīna dārzā, lai vestu dvēseles pie Viņa. Viņš mums ir sagatavojis līdzekļus, lai dalītos evaņģēlijā ļoti daudzos veidos, un Viņš mums palīdzēs mūsu pūliņos, ja mēs darbosimies ticībā, lai izpildītu Viņa darbu.

  Lai palīdzētu uzturēt aizvien pieaugošo misionāru pulku, es esmu jau iepriekš lūdzis mūsu baznīcas locekļiem ziedot atbilstoši savām iespējām savas bīskapijas misionāru fondam vai baznīcas Vispārējam misionāru fondam. Atsaucība uz šo lūgumu ir bijusi iepriecinoša un ir palīdzējusi atbalstīt tūkstošiem misionāru, kuru apstākļi neļauj tiem nodrošināt pašiem sevi. Es jums pateicos par jūsu dāsnajiem ziedojumiem. Vēl aizvien ir nepieciešama palīdzība, lai mēs varētu turpināt palīdzēt tiem, kuru vēlme kalpot ir liela, taču kuriem pašiem nav līdzekļu, lai to darītu.

  Tagad, brāļi un māsas, mēs esam nākuši šeit, lai saņemtu norādījumus un tiktu iedvesmoti. Šo divu dienu laikā tiks sniegti daudzi vēstījumi, kas aptvers visdažādākās evaņģēlija tēmas. Vīrieši un sievietes, kuri jūs uzrunās, ir meklējuši debesu palīdzību saistībā ar vēstījumiem, ko viņi sniegs.

  Mana lūgšana ir, lai mēs tiktu piepildīti ar Tā Kunga Garu, kad klausīsimies un mācīsimies. Mūsu Glābēja, Jēzus Kristus, Vārdā, āmen.

  Atsauces

  1. Mateja 28:19.

  2. Baznīcas prezidentu mācības: Dzožefs Smits (2010), 328.

  3. Skat. David O. McKay, Conference Report, 1959. g. apr., 122.