2010.–2019. gads
Līdz mēs atkal tiksimies
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Līdz mēs atkal tiksimies

Es lūdzu, lai Tas Kungs svētītu un pasargātu jūs, mani brāļi un māsas. Kaut Viņa apsolītais miers būtu ar jums tagad un mūžīgi.

Mani brāļi un māsas, cik gan lieliska konference mums bija! Es zinu, ka jūs man piekritīsit, ka vēstījumi bija ļoti iedvesmojoši. Mūsu sirdis tika aizskartas un mūsu liecības par šo dievišķo darbu tika stiprinātas, sajūtot Tā Kunga Garu. Kaut mēs ilgi atcerētos, ko mēs dzirdējām šo divu dienu laikā. Es jūs mudinu padziļināti studēt šos vēstījumus, kad tie tiks iespiesti žurnālu Ensign un Liahona nākamajos numuros.

Mēs paužam savu pateicību katram, kurš mūs ir uzrunājis, kā arī tiem, kuri teica lūgšanas. Arī mūzika bija pacilājoša un iedvesmojoša. Mēs mīlam mūsu brīnišķīgo Tabernakla kori un pateicamies arī visiem citiem, kuri nodrošināja mūzikas skanējumu.

Mēs vienoti paužam savu pateicību māsām no Jauno sieviešu vispārējā prezidija un padomes, kuras vakar tika atbrīvotas. Viņu kalpošana bija izcila un viņu ziedošanās — pilnīga.

Ar paceltām rokām, brāļi un māsas, mēs esam atbalstījuši tos, kuri šajā konferencē tika aicināti jaunos amatos. Mēs vēlamies, lai viņi visi zinātu, ka mēs ar prieku gaidām, kad kopā kalposim Skolotāja darbā.

Mēs esam pasaules mēroga Baznīca, brāļi un māsas. Mūsu Baznīcas locekļi ir sastopami visapkārt zemeslodei. Es jums stingri iesaku būt labiem savas valsts pilsoņiem un labiem kaimiņiem savā apkaimē, palīdzot cilvēkiem gan no citām ticībām, gan no mūsu baznīcas. Kaut mēs būtu iecietīgi, laipni un mīloši pret tiem, kuri nav no mūsu ticības un nedzīvo pēc mūsu standartiem. Glābējs atnesa uz Zemes mīlestības un labas gribas vēstījumu visiem vīriešiem un sievietēm. Kaut mēs vienmēr sekotu Viņa priekšzīmei.

Es lūdzu, lai mēs apzinātos apkārtējo cilvēku vajadzības. Ir cilvēki, sevišķi jauniešu starpā, kuri ir traģiskā kārtā iesaistījušies narkotiku lietošanā, netikumībā, pornogrāfijā un tamlīdzīgi. Ir vientuļi cilvēki, tajā skaitā atraitnes un atraitņi, kuri ilgojas pēc citu cilvēku sabiedrības un rūpēm. Kaut mēs vienmēr būtu gatavi sniegt viņiem palīdzīgu roku un mīlošu sirdi.

Mēs dzīvojam pasaules vēstures laikā, kad ir daudz sarežģītu izaicinājumu, taču arī lielas iespējas un daudz iemeslu priecāties. Protams, mūsu dzīvē ir brīži, kad mēs piedzīvojam vilšanos, sirdēstus un pat traģēdijas. Tomēr, ja mēs paļausimies uz To Kungu, Viņš mums palīdzēs mūsu grūtībās, lai kādas tās arī būtu. Psalmists apgalvoja: „Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu.”1

Mani brāļi un māsas, es vēlos, lai jūs zinātu, cik pateicīgs es esmu par Jēzus Kristus evaņģēliju, kas ir atjaunots šajās pēdējās dienās caur pravieti Džozefu Smitu. Tā ir mūsu laimes atslēga. Kaut mēs būtu pazemīgi un lūgšanu pilni, ticot, ka mūsu Debesu Tēvs var mūs vadīt un svētīt mūs mūsu dzīvēs.

Es sniedzu jums savu personīgo apliecinājumu un liecību, ka Dievs dzīvo, ka Viņš atbild uz pazemīgas sirds lūgšanām. Viņa Dēls, mūsu Glābējs un Pestītājs, uzrunā ikvienu no mums: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa.”2 Kaut mēs ticētu šiem vārdiem un izmantotu šo apsolījumu.

Tagad šai konferencei noslēdzoties, es piesaucu debesu svētības pār katru no jums. Kaut jūsu mājas būtu piepildītas ar mieru, saskaņu, laipnību un mīlestību. Kaut tās būtu piepildītas ar Tā Kunga Garu. Kaut jūs stiprinātu un vairotu savas liecības par evaņģēliju, lai tās jūs aizsargātu pret Sātana sitieniem.

Līdz mēs atkal tiksimies pēc sešiem mēnešiem, es lūdzu, lai Tas Kungs svētītu un pasargātu jūs, mani brāļi un māsas. Kaut Viņa apsolītais miers būtu ar jums tagad un mūžīgi. Paldies par jūsu lūgšanām par mani un visiem Augstākajiem pilnvarotajiem. Mēs esam jums dziļi pateicīgi. Mūsu Glābēja un Pestītāja, kuram mēs kalpojam, patiesi Tā Kunga, Jēzus Kristus, Vārdā, āmen.