„Ez munkám és dicsőségem”
  Footnotes

  „Ez munkám és dicsőségem”

  Isten fenntartás nélkül megadja hatalmát azoknak, akik elfogadják és megbecsülik a papságát, ami aztán a halhatatlanság és az örök élet megígért áldásaihoz vezet.

  Packer elnök, nagyon várjuk e csodálatos költemény 98-as verzióját is. Milyen csodálatos tanítást adott nekünk!

  Néhány héttel ezelőtt, egy hideg és sötét téli éjszakán feleségemmel, Barbarával, elragadtatással néztük az eget. Milliónyi csillag ragyogott különlegesen szépen. Fellapoztam a Nagyértékű gyöngyöt, és ámulva olvastam el újra, mit mondott az Úristen Mózesnek: „És számtalan világot teremettem; és ezeket is saját céljaimra teremtettem; és a Fiú által teremtettem őket” (Mózes 1:33).

  Napjainkban a Hubble űrtávcső is megerősíti mindannak a horderejét, amit Mózes látott. A csillagászok szerint a Tejútrendszer, melyhez a mi földünk és napunk is tartozik, egészen apró részét képezi bő 200 milliárd hasonló csillagrendszernek. Isten teremtményei oly mérhetetlenek, amit szinte fel sem foghatok és lehetetlen megértenem.

  Kedves testvéreim, a mennyek és a föld a papság hatalma által teremtettek. Az egyház tagjaiként tudjuk, hogy ez a papsági hatalom a Mindenható Istentől és az Ő Fiától, Jézus Krisztustól ered. Nemcsak a mennyek és a föld teremtettek e papsági hatalom által, hanem halandó szolgálata idején a Szabadító is ezt a hatalmat használva vitt véghez csodákat, áldotta és gyógyította meg a betegeket, keltette életre a holtakat, és viselte el Atyánk Egyszülött Fiaként Gecsemáné és a Kálvária roppant fájdalmát – irgalommal töltve be az igazságosság törvényét, végtelen engeszteléssel szolgálva, és a feltámadás révén legyőzve a fizikai halált.

  E papsági felhatalmazás kulcsait és az ebből eredő hatalmat adta át Péternek, Jakabnak és Jánosnak, valamint más apostolainak, hogy megáldják az embereket, és a mennyben is kötve legyen az, ami a földön megköttetik.

  A papság hatalma Isten szent és nélkülözhetetlen ajándéka. Különbözik a papsági felhatalmazástól, amely Istentől kapott felhatalmazás arra, hogy nevében cselekedjünk. A felhatalmazás, avagy elrendelés, kézrátétel által adatik. A papság hatalma azonban csak úgy kapható meg, ha érdemesek rá azok, akik gyakorolják, és Isten akaratával összhangban cselekednek. Spencer W. Kimball elnök szavai szerint: „Papsága viselőiként az Úr mindannyiunknak megadta az Ő felhatalmazását, azonban csakis személyes igazlelkűségünk révén nyithatjuk meg a menny hatalmát” (“Boys Need Heroes Close By,” Ensign, May 1976, 45).

  Jézus Krisztus Egyháza a mai világba történő visszaállításának és újbóli felállításának dicső napjaiban Keresztelő János, Péter, Jakab és János, Mózes, Éliás, valamint Illés is eljöttek a földre, és Joseph Smith prófétán keresztül a papság minden kulcsát és felhatalmazását visszaállították, hogy Isten munkája végezhető legyen ezekben az utolsó napokban.

  Ezen kulcsok, felhatalmazás és hatalom által szerveződik ma Jézus Krisztus Egyháza, Krisztussal az élén, irányítva élő prófétánkat, Thomas S. Monsont, akit annak rendje és módja szerint elhívott és elrendelt apostolok segítenek.

  Mennyei Atyánk nagyszerű, a papságot reánk ruházó tervében a férfiak különleges felelősséggel bírnak a papsági szolgálat terén, azonban nem ők a papság maga. A férfiak és a nők más-más, azonban ugyanolyan értékes szerepkörökkel bírnak. Ahogyan a nő sem foganhat férfi nélkül gyermeket, úgy a férfi sem használhatja nő nélkül teljes mértékben a papsági hatalmat és hozhat létre örökkévaló családot. Más szóval, az örökkévalóság látószögéből, férj és feleség osztoznak a nemzőerőn és a papsági hatalmon. Férjként és feleségként pedig a férfinak és a nőnek Mennyei Atyánk követésére kell törekedniük. A szeretet, az alázatosság és a türelem keresztényi erényeire kell összpontosítaniuk, midőn a papság áldásaira törekednek saját életük és a családjuk vonatkozásában.

  Feltétlenül meg kell értenünk azt, hogy Mennyei Atyánk minden fia és minden leánya számára elérhetővé tette a papság áldásait és azt, hogy megerősítse őket annak hatalma. Isten lélekgyermekei számára alkotott tervében központi helyen áll ez a kijelentése: „[E]z munkám és dicsőségem – hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát és örök életét” (Mózes 1:39).

  Egy Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatásban, a Tan és a szövetségek 81. szakaszában az Úr kifejti, mire való a papság hatalma: „[S]egítsd a gyengéket, emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt térdeket” (T&Sz 81:5).

  „És e dolgok megtételével a legnagyobb jót teszed majd embertársaidnak, és annak dicsőségét segíted majd elő, aki a te Urad” (T&Sz 81:4).

  A gyengék megsegítéséről, a lecsüggesztett kezek felemeléséről és az ellankadt térdek megerősítéséről eszembe jut, amikor egy kedves hétéves gyermek kis paradicsompalántát mutatott a nagyapjának, amelyet egy iskolai feladat keretében növesztett magról.

  A kislány elmagyarázta, hogy ez a palánta egy apró magból lett. Ha gondozzák, akkor sok paradicsom terem majd rajta, mindegyikben sok új maggal.

  „És ha mindezen magokat elültetik, és még több paradicsom terem, és ezeket a magokat is elültetik, akkor pár év alatt paradicsomok millióit kapjuk!

  Mindezt – mondta ámulattal – egyetlen kis magból!”

  Aztán hozzátette: „Majdnem elpusztítottam a palántámat. Ottfelejtettem a sötét szobában, és elfelejtettem meglocsolni. Amikor eszembe jutott, már egészen elhervadt és halottnak látszott. Sírtam, mert arra sok millió paradicsomra gondoltam, ami már soha nem fog kinőni.”

  Ekkor izgatottan mesélte tovább nagyapjának a „csodát”, amely történt.

  „Anya azt mondta, a palánta talán még nem halt meg. Talán csak egy kis vízre és fényre van szükség ahhoz, hogy visszatérjen bele az élet.

  És igaza volt. Meglocsoltam és az ablakba tettem, hogy fényt kapjon. Na és mit gondolsz, mi történt? – kérdezte. – Életre kelt, és most majd kinő belőle az a több millió paradicsom!”

  A kis palánta, amelyben annyi lehetőség lakozik, amelyet azonban annyira elsorvasztott az akaratlan hanyagság, erőre kapott és életre kelt, amikor a kislány szerető és gondoskodó kezei vizet és fényt adtak neki.

  Testvéreim! Szerető Mennyei Atyánk szó szerinti lélekgyermekeiként bennünk is végtelen isteni lehetőségek lakoznak. Ám ha nem vigyázunk, akkor hasonlókká válhatunk az elhervadt paradicsompalántához. Elsodródunk Krisztus igaz tanától és evangéliumától, lelki értelemben alultápláltakká válunk és elsorvadunk, mert nem ér el hozzánk a Szabadító örök szeretetének és papsági hatalmának isteni világossága és élő vize.

  Akik viselik a papságot, de nem törekednek annak folyamatos megbecsülésére családjuk és mások szolgálata által, azok olyanokká válnak, mint akik nem részesülnek a papság hatalmából eredő áldásokból, és ők lelkileg elsorvadnak, mert elengedhetetlen lelki tápanyagtól és világosságtól, Isten hatalmától fosztják meg az életüket – mint a paradicsompalánta, melyben oly sok lehetőség lakozott, de mikor elhanyagolták, elhervadt.

  Ugyanaz a papsági hatalom, amely világokat, csillagrendszereket és a világegyetemet teremtette, életünk részévé válhat, és azzá is kell válnia, hogy segítse, erősítse és megáldja a családunkat, a barátainkat és a felebarátainkat – vagyis hogy megtegye mindazon dolgokat, amelyeket a Szabadító tenne, ha ma itt szolgálna köztünk.

  A papság elsődleges célja pedig az, hogy megáldjon, megszenteljen és tisztává tegyen minket, hogy családunkkal együtt élhessünk majd mennyei szüleink jelenlétében, a papsági pecsételések révén összekötve úgy, hogy részt veszünk Isten és Jézus Krisztus csodálatos munkájában, örökkön örökké az Ő világosságukat és dicsőségüket növelve.

  Néhány hónappal ezelőtt ezzel a céllal vettem részt egy világméretű vezetőképzés videóbejátszásának elkészítésében, mely A család és az egyház megerősítése a papságon keresztül címet viseli.

  Ezt az újszerű és hasznos DVD-t 66 nyelvre fordították le. Megtanítja nekünk, hogy a papság hatalma megáldhatja, felruházhatja életerővel és felfrissítheti saját életünket, valamint családunk és minden egyháztag életét.

  Mindannyiunknak megmutatja – férfiaknak, nőknek, gyermekeknek; házasoknak, özvegyeknek és egyedülállóknak is, a körülményeinktől függetlenül –, hogyan részesülhetünk a papság áldásaiban. Több 8–12 perces bejátszás magyarázza a papság kulcsait, felhatalmazását és erejét, és megmutatja, hogyan erősíti meg az egyéneket, a családokat és az egyházat.

  Az egyik különleges jelenet forgatására édesanyám dédmamájának, Mary Fielding Smithnek aprócska pionír otthonában került sor, aki Joseph próféta bátyjának, Hyrumnak volt az özvegye. Erős hite volt a papságban, és egyedülálló szülőként igényt tartott és támaszkodott erre a hatalomra, hogy szeretettel és az evangélium világosságában nevelhesse és áldhassa meg a gyermekeit. Ma hű vezetők és egyháztagok ezrei köszönik meg neki leszármazottaiként a hitét, a bátorságát és a példamutatását.

  Ez az új vezetőképzési anyag rendelkezésre áll az Interneten, az LDS.org-on; mindenki megnézheti és átélheti (wwlt.lds.org). Élőben is nézhető az LDS.org-on, de le is tölthető számítógépre, okostelefonra vagy táblagépre.

  Az Első Elnökség arra kérte „a cövekelnökségeket és a püspökségeket, hogy szánjanak egy vagy több alkalmat a cöveki vagy egyházközségi tanács keretén belül ennek a DVD-nek a megtekintésére, és beszéljék meg, hogy hogyan lehet alkalmazni a tanításokban látottakat” (Első elnökségi levél, 2013. febr. 1.).

  Tartalma inspirálni és motiválni fogja a papsági kvórumok, a Segítőegylet, a Vasárnapi Iskola, a Fiatal Nők és a Fiatal Férfiak tagjait (különösen azokat, akik misszióba készülnek), de elemis gyűléseken és ötödik vasárnapi összevont gyűléseken is használható. A tanács tagjai pedig arra biztathatják az egyéneket és a szülőket, hogy a családjukban is használják ezt a bemutatót. Testvéreim, ez a vezetőképzés minden egyháztagnak szól! Szülők, nézzétek át, osszátok meg és beszéljétek meg a gyermekeitekkel a tanultakat és az érzéseiteket, majd ők is nézzék meg és tegyék meg mindezeket veletek együtt, hogy a papság által megerősödhessen a családotok!

  Jézus azt mondta:

  „Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék” (János 7:37).

  „Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne” (János 4:14).

  „Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, …övé lesz az életnek világossága” (János 8:12).

  Ha bármelyikőtök úgy érzi, hogy Mennyei Atyánk tervébe vetett hite és bizonysága nem ér fel oda, ahol lennie kellene, akkor forduljatok még teljesebb mértékben a Szabadítóhoz! Engedjétek, hogy az Ő világossága és élő vize megtegye nektek és családotoknak azt, amit egy kis víz és fény tett a legyengült paradicsompalántával, életre keltve azt.

  Azzal kezdtem, hogy mennyire elámulok Isten teremtményein, melyek a papság hatalmán keresztül jöttek létre. Itt állok, sokatokhoz hasonlóan azon tűnődve, vajon megérthetjük-e valaha is teljes mértékben Istennek a tanításunkban és a megáldásunkban megnyilvánuló hatalmát, hiszen oly nagyszerű, oly bámulatos, oly erőteljes!

  Joseph Smith azt mondta: „A papság örökkévaló tantétel, az örökkévalóság óta Istennel létezett, és az örökkévalóságig létezni fog, napok kezdete vagy évek vége nélkül” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 107.).

  Isten fenntartás nélkül megadja hatalmát azoknak, akik elfogadják és megbecsülik a papságát, ami aztán a halhatatlanság és az örök élet megígért áldásaihoz vezet.

  Bizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus munkáját a papságon keresztül végezzük el. E hatalom által teremtette Mennyei Atyánk és az Ő Szeretett Fia ezt a földet, és hozta mozgásba a mi érdekünkben a boldogság nagyszerű tervét. Legyünk bölcsek, és igyekezzünk Isten papságának hatalma által megerősíteni saját életünket, családunk életét, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát, ezért imádkozom alázatosan, Jézus Krisztus nevében, ámen.