2010–2019
Manželství – dívejte se a učte se
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Manželství – dívejte se a učte se

Pánovy přísliby se vztahují na ty, kteří se řídí vzorem života, jenž jim umožňuje budovat šťastné a svaté manželské vztahy.

Jednou večer před několika lety jsem byl s manželkou na večeři u jednoho z našich synů a jeho manželky a dětí. Byla to typická situace v rodině s malými dětmi – všude bylo plno hluku a ještě více legrace. Krátce po večeři jsem zůstal s naší čtyřletou vnučkou Annou sedět u stolu. Uvědomila si, že mě má nyní pro sebe, postavila se zpříma na lavici a upřeně se na mě zadívala. Jakmile si byla jistá, že se na ni dívám, se vší vážností mi přikázala: „Dívej se a uč se.“ Poté mi zatancovala a zazpívala písničku.

Annin pokyn „dívej se a uč se“ byla moudrost z úst dítěte. Pozorováním a následným přemýšlením o tom, co jsme viděli a pocítili, se můžeme mnohému naučit. V tomto duchu bych se s vámi rád podělil o několik zásad, které jsem vysledoval, když jsem pozoroval skvělá a věrná manželství a učil se od nich. Tyto zásady budují silná a uspokojivá manželství, jež jsou v souladu s nebeskými zásadami. Vyzývám vás, abyste se dívali a učili se se mnou.

Zaprvé – vypozoroval jsem, že v těch nejšťastnějších manželstvích považují oba manželé svůj vztah za perlu nevyčíslitelné ceny, za poklad nezměrné hodnoty. Oba opustili svého otce a matku a vydali se společně na cestu budování manželství, které bude vzkvétat po celou věčnost. Rozumějí tomu, že kráčejí po božsky určené cestě. Vědí, že žádný jiný vztah jim nemůže přinášet tolik radosti, vyvolávat tolik dobra a v takové míře tříbit jejich osobnost. Dívejte se a učte se – v nejlepších manželstvích považují oba manželé svůj vztah za drahocenný.

Zadruhé – víra. Úspěšná věčná manželství jsou vybudována na základech víry v Pána Ježíše Krista a oddanosti Jeho učení.1 Vypozoroval jsem, že páry, jejichž manželství je drahocenné, uplatňují určité prvky víry – navštěvují každý týden shromáždění svátosti a další shromáždění, mají rodinné domácí večery, modlí se a studují písma jak společně, tak jednotlivě a platí poctivý desátek. Jejich společným cílem je být poslušný a věrný. Na přikázání se nedívají jako na stánek s občerstvením, kde si mohou vybírat a zvolit si pouze ty nejlákavější nabídky.

Víra je základem každé mravní hodnoty, která posiluje manželství. Posilováním víry posilujeme i manželství. Víra roste dodržováním přikázání. A stejně tak se v manželství prohlubují i soulad a radost. Dodržování přikázání je tudíž nezbytné pro vybudování silného věčného manželství. Dívejte se a učte se – víra v Pána Ježíše Krista je základem šťastného věčného manželství.

Zatřetí – pokání. Poznal jsem, že šťastné manželství se spoléhá na dar pokání. Pokání je podstatným prvkem každého dobrého manželského vztahu. Manželé a manželky, kteří pravidelně provádějí upřímnou sebereflexi a okamžitě činí nezbytné kroky k pokání a ke zlepšení se, se ve svém vztahu těší hojivému balzámu. Pokání pomáhá obnovit a udržovat harmonii a mír.

Podstatou pokání je pokora. Pokora nejedná zištně ani sobecky. Neprosazuje pouze své vlastní názory a nechová se nadřazeně. Pokora naopak odpovídá vlídně2 a naslouchá laskavě se snahou porozumět, ne ospravedlňovat. Pokora připouští, že nikdo nemůže změnit druhého člověka, ale s vírou, úsilím a Boží pomocí můžeme zakusit vlastní mocnou proměnu srdce.3 Prožití mocné proměny srdce způsobí, že s druhými, a především se svým manželským partnerem, budeme jednat s mírností.4 Pokora znamená, že manžel i manželka se snaží si navzájem žehnat, pomáhat a pozvedat se a dávat toho druhého vždy na první místo. Dívejte se a učte se – pokání a pokora budují šťastné manželství.

Začtvrté – úcta. Vypozoroval jsem, že v nádherných, šťastných manželstvích spolu manžel s manželkou jednají jako rovnocenní partneři. Případy, kdy manžel svou manželku ovládá nebo s ní v jakémkoli ohledu jedná jako s druhořadým partnerem, ať je to kdekoli nebo kdykoli, nejsou v souladu s božským zákonem a mají být nahrazeny správnými zásadami a vzory chování.

Ve skvělých manželstvích činí manžel s manželkou rozhodnutí jednomyslně a oba jsou při rozhodování rovnocennými účastníky se stejnou váhou hlasu.5 Soustředí se v prvé řadě na domov a na vzájemnou pomoc s plněním zodpovědností, které příslušejí jim oběma.6 Jejich manželství je založeno na spolupráci, ne na smlouvání. Společná večeře a následný čas pro rodinu jsou hlavním bodem jejich dne a směřují k němu veškeré své úsilí. Vypnou veškerou elektroniku a odloží osobní zábavu, aby si mohli navzájem pomoci s povinnostmi v domácnosti. Do té míry, do jaké je to možné, si se svými dětmi každý večer čtou a oba se podílejí na uložení dětí do postele. Ke spánku uléhají také společně. Pokud jim to jejich povinnosti a okolnosti dovolují, manžel a manželka pracují bok po boku v té nejdůležitější práci ze všech – té, kterou děláme ve vlastním domově.

Kde je úcta, tam je také otevřenost, což je nejdůležitější prvek šťastného manželství. V manželstvích založených na vzájemné úctě a otevřenosti neexistují žádná tajemství ohledně důležitých otázek. Veškerá finanční rozhodnutí činí manžel s manželkou společně a oba mají přístup ke všem informacím.

Formou úcty je také oddanost. Proroci učí, že v úspěšném manželství jsou si partneři „naprosto oddaní“.7 Na sociálních sítích se chovají ve všech směrech způsobile. Nedopřávají si žádné tajné zážitky na internetu. Navzájem znají svá přístupová hesla na sociálních sítích. Neprohlížejí si profily jiných lidí způsobem, kterým by mohli jakkoli zradit posvátnou důvěru svého manželského partnera. Nikdy nedělají ani neříkají nic, ani na internetu, ani v reálném životě, co by se byť jen náznakem zdálo být nevhodné. Dívejte se a učte se – v úžasných manželstvích panuje naprostá úcta, otevřenost a oddanost.

Zapáté – láska. Ta nejšťastnější manželství, která znám, vyzařují poslušnost k jednomu z nejradostnějších přikázání – „žíti s druhými v lásce“.8 Když Pán promlouval k manželům, přikázal jim: „Budeš milovati manželku svou celým srdcem svým a přilneš k ní a k nikomu jinému.“9 Církevní příručka učí: „Slovo lnout … znamená být vůči někomu naprosto oddaný a věrný. Manžel a manželka lnou k Bohu i k sobě navzájem tím, že si vzájemně slouží a jeden druhého milují, a tím, že s naprostou věrností dodržují smlouvy vůči sobě navzájem i vůči Bohu.“ Manžel i manželka „se vzdávají života za svobodna a manželství přikládají … nejvyšší prioritu. … Nedovolují žádnému jinému člověku ani zájmu, aby měl … větší prioritu než dodržování smluv, které uzavřeli s Bohem a mezi sebou navzájem.“10 Dívejte se a učte se – v úspěšných manželstvích k sobě manžel s manželkou chovají hlubokou lásku a jsou si naprosto oddaní.

Jsou lidé, jejichž manželství není tak šťastné, jak by si přáli, nebo lidé, kteří nikdy manželství neuzavřeli, jsou rozvedení, jsou osamoceným rodičem nebo z různých důvodů nemají příležitost uzavřít manželství. Tyto okolnosti mohou být velmi náročné a trýznivé, ale nemusí trvat věčně. Kéž nebesa bohatě požehnají ty z vás, kteří se v takové situaci nacházíte, a kteří přesto „vesele [činíte] všechny věci, jež leží [ve vaší] moci,“11 abyste vytrvali. Usilujte o ideál manželství na věčnost, což zahrnuje i vaše úsilí být způsobilým manželským partnerem nebo se na to připravovat. Dodržujte přikázání a důvěřujte Pánu a Jeho dokonalé lásce, kterou k vám chová. Jednoho dne se budete těšit ze všech zaslíbených požehnání týkajících se manželství.12

Jeden z nejhezčích veršů v Knize Mormonově obsahuje tato prostá slova: „A ženili se a vdávaly a byli požehnáni podle množství příslibů, které jim Pán dal.“13 Pánovy přísliby se vztahují na ty, kteří se řídí vzorem života, jenž jim umožňuje budovat šťastné a svaté manželské vztahy. Taková požehnání přicházejí jako radostné a předvídatelné následky věrného života podle evangelia Ježíše Krista.

Jsem vděčný za svou úžasnou manželku Kathy, která je láskou mého života.

Manželství je dar, který nám dal Bůh; kvalita našeho manželství je dar, který my dáváme Bohu. Vydávám svědectví o úžasném plánu našeho milujícího Nebeského Otce, který nám poskytuje možnost věčného a neobyčejného manželství. Ve jménu Ježíše Krista, amen.