2010–2017
  Սա հրաշք է
  Տողատակի ծանոթագրություններ
  Թեմա.

  Սա հրաշք է

  Մենք ականատես ենք լինում Տիրոջ հրաշքներին, մինչ Նրա ավետարանը տարածվում է աշխարհով մեկ:

  Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքը լի էր հրաշքներով` կույս մայր, նոր աստղ, հովիվներին հայտնվող հրեշտակներ, տեսնող կույրեր, քայլող կաղեր, հրեշտակներ Գեթսեմանիում և գերեզմանում, և բոլոր հրաշքներից ամենամեծը` Նրա փառահեղ Հարությունը:

  Կարո՞ղ եք պատկերացնել Գալիլիայի մոտ գտնվող սարի վրա տասնմեկ Առաքյալների տեսարանը, երբ հարություն առած Տերը եկավ նրանց մոտ և ասաց. «Ուրեմն գնացէք բոլոր ազգերը աշակերտեցէք, նորանց մկրտելով Հօր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունովը»:1 «Գնացէք բոլոր աշխարհք, աւետարանը քարոզեցէք ամեն արարածի»:2

  «Բոլոր ազգե՞րը»: «Բոլոր աշխա՞րհք»: «Ամեն արարածի՞»: Դա հնարավո՞ր էր: Չնայած, որ Հիսուսը հորդորեց նրանց, նրանք զարմանում էին, թե ինչպես հրաշքներն իսկապես կառաջնորդեին իրենց ավետարանը տարածելիս: 3

  Հավատքը հաղթահարեց կասկածը, և Պետրոսը բարձրացրեց իր ձայնը` ասելով.

  «Ամենքդ` որ բնակուած էք Երուսաղէմումը, … իմ խօսքերին ականջ դրէք. …

  Յիսուս Նազովրեցին, … [ում] առաք անօրէնների ձեռով փայտի վերայ բեւեռած,, սպանեցիք. …

  Սոյն այս Յիսուսին Աստուած յարութիւն տուաւ որի վկաներն ենք մենք ամենքս»:4

  Այդ օրը անհերքելի հոգևոր զեղում տեղի ունեցավ և 3000 հոգի մկրտվեցին: Ինչպես խոստացել էր Հիսուսը, նշանները և հրաշքները հետևում էին հավատացյալների հավատքին:

  Երբ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին վերականգնվեց 183 տարի առաջ, Տերը պատվիրեց Իր հետևորդների փոքրիկ խմբին դարեր առաջ արձագանքած Իր խոսքերը. «Եվ նախազգուշացնող ձայնը պիտի գնա բոլոր ժողովուրդներին»:5 «Քանզի, ճշմարիտ, ձայնն առաջ պիտի գնա … դեպի ողջ աշխարհը, և դեպի երկրի ծայրամասերը»:6

  «Բոլոր ժողովուրդների՞ն»: «Ողջ աշխա՞րհք»: «Երկրի ծայրամասե՞րը»: Դա հնարավո՞ր էր:

  Տերը հորդորեց Իր Վերջին Օրերի Սրբերին,7 սակայն կարո՞ղ էին նրանք կանխատեսել այս զարմանալի գործի հաջողությունը և ճակատագիրը: Նրանք, երևի թե, մտածել են այն մասին, թե արդյոք հրաշքները կառաջնորդեն իրենց ավետարանը տարածելիս:

  Կրկին, հավատքը հաղթահարեց կասկածը, և հազարավոր մարդիկ մկրտվեցին: Անգլիայում Երեց Վիլֆորդ Վուդրուֆը գտավ մի ամբողջ համայնք, որ սպասում էր իր գալուստին: Տիրոջ Հոգին իջավ նրանց վրա, և նա մկրտեց 45 քարոզիչների և մի քանի հարյուր անդամների Բենբո ագարակում անցկացրած իր առաջին ամսվա ընթացքում: 8

  Մեր օրերը չեն տարբերվում այդ օրերից: Երբ Երեց Դեյվիդ  Ա. Բեդնարը և ես միսիոներներ էինք մոտավորապես 40 տարի առաջ (և ես կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ մենք ամենատարեցները չենք վերադարձած միսիոներների մեջ, ովքեր նստած են կարմիր աթոռներին). այդ ժամանակ կային 16000 միսիոներներ: Ինչպես երեկ զեկուցեց Նախագահ Թոմաս  Ս. Մոնսոնը, այժմ մենք ունենք 65000` ավելին, քան երբևէ նախկինում: Այն ժամանակ կային 562 ցցեր: Այսօր դրանք 3000-ից ավելի են: Այն ժամանակ, մենք ծխեր և ճյուղեր ունեինք 59 երկրներում: Այսօր մենք համայնքներ ունենք աշխարհի 224 երկրներից և տարածքներից 189-ում: Մենք թվով քիչ ենք, ճիշտ ինչպես մարգարեացել է Նեփին:9 Սակայն միևնույն ժամանակ, դուք և ես կենդանի վկաներն ենք Դանիելի մարգարեական խոսքերի. «քար կտրուեցաւ` առանց ձեռքի … [և լցնում է] բոլոր երկիրը»:10

  Մեր օրերը հրաշքների ուշագրավ ժամանակաշրջան է: Վեց ամիս առաջ, երբ Նախագահ Մոնսոնը հայտարարեց տարիքային փոփոխությունը երիտասարդ տղամարդկանց և երիտասարդ կանանց համար, ովքեր ցանկանում են միսիա ծառայել, անհերքելի հոգու զեղում տեղի ունեցավ: Հավատքը հաղթահարեց կասկածը, և երիտասարդ տղամարդիկ ու երիտասարդ կանայք առաջ շարժվեցին: Համաժողովին հաջորդող հինգշաբթի օրն ինձ հանձնարարված էր Առաջին Նախագահությանը ներկայացնել միսիոներական կանչերը: Ես զարմացած էի տեսնելով 18-ամյա տղաների և 19-ամյա աղջիկների դիմումները, ովքեր արդեն իսկ կարգավորել էին իրենց ծրագրերը, այցելել էին իրենց բժիշկներին, հարցազրույց էին ունեցել իրենց եպիսկոպոսների և ցցի նախագահների հետ և ներկայացրել էին իրենց միսիոներական դիմումները, և այդ ամենն ընդամենը հինգ օրում: Այժմ նրանց միացել են հազարավորներ ուրիշները: Սա հրաշք է:

  Մենք շնորհակալ ենք մեր քույրերի եռանդուն հավատքի համար, միսիոներների թվի աճի համար աշխարհով մեկ, և ծառայելու պատրաստ զույգերի քանակի աճի համար: Հիսունութ նոր միսիաներ են հայտարարվել և, ի լրումն մեր Պրովոյի միսիոներական կենտրոնի, նոր միսիոներական կենտրոն է բացվում Մեխիկո Սիթիում:

  Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ասել է. «Մենք առանձնահատուկ լրջությամբ ենք ընդունում Փրկչի կոչը. «Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունովը»»:11 «Այս գործը կշարունակի առաջ գնալ, փոխելով և օրհնելով կյանքեր: Ամբողջ աշխարհում չկա ոչ մի ուժ, ոչ մի պատճառ, որը կարող է կանգնեցնել Աստծո աշխատանքը»:12

  Մենք ականատես ենք լինում Տիրոջ հրաշքներին, մինչ Նրա ավետարանը տարածվում է աշխարհով մեկ:

  Եղբայրներ և քույրեր, ճիշտ ինչպես Տերը ոգեշնչել է ավելի շատ միսիոներների, որպեսզի ծառայեն, Նա նաև ավելի շատ լավ և ազնիվ մարդկանց մտքերն է արթնացնում և սրտեր է բացում, որ ընդունեն Իր միսիոներներին: Դուք արդեն իսկ ճանաչում եք նրանց կամ կճանաչեք նրանց: Նրանք ձեր ընտանիքում են և ապրում են ձեր հարևանությամբ: Փողոցում նրանք անցնում են ձեր կողքով, դպրոցում նստում են ձեր կողքին և կապվում են ձեզ հետ համացանցում: Դուք նույնպես կարևոր մասն եք այդ զարգացող հրաշքի:

  Եթե դուք լիաժամկետ միսիոներ չեք, ով իր բաճկոնին ամրացված կրծքանշան ունի, այժմ ժամանակն է, որ մի նշան գրեք ձեր սրտի վրա, ինչպես Պողոսն է ասում. «գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենդանի Աստուծոյ Հոգովը»:13 Իսկ դո՛ւք, վերադարձա՛ծ միսիոներներ, գտեք ձեր հին միսիոներական կրծքանշանը: Մի կրեք այն, սակայն դրեք այն մի տեղ, որ կարող եք տեսնել: Տերն այժմ ավելի շատ, քան երբևէ, ունի ձեր կարիքը, որ լինեք գործիք Նրա ձեռքում: Բոլորս պետք է ներդրում կատարենք այս հրաշքի իրականացման գործում:

  Եկեղեցու յուրաքանչյուր արդար անդամ մտածել է, թե ինչպես կիսվի ավետարանով: Ոմանք հեշտությամբ են կիսվում ավետարանով, և մենք շատ բան կարող ենք սովորել նրանցից:14 Ոմանք դժվարանում են և խորհում, թե ինչպես ավելի լավ դա անել, հուսալով, որ մեղավոր լինելու զգացողությունը, որ, երբեմն, ունենում ենք, կհեռանա մեզանից:

  Ավետարանով կիսվելու մեր ցանկությունը բոլորիս էլ բերում է մեր ծնկների վրա, և դա այդպես էլ պետք է լինի, քանի որ մենք ունենք Տիրոջ օգնության կարիքը:

  Նախագահ Մոնսոնը խնդրել է, որ մենք աղոթենք «այն տարածքների համար, որտեղ մեր ազդեցությունը սահմանափակ է և որտեղ մեզ թույլ չի տրվում այսօր ազատ քարոզել ավետարանը»:15 Երբ մենք անկեղծորեն և միասնաբար աղոթենք մեր Երկնային Հորը, Տերը կշարունակի կարևոր դռներ բացել մեզ համար:

  Մենք նաև աղոթում ենք ավետարանը կիսելու մեր անձնական հնարավորությունների համար: Պետրոս Առաքյալն ասել է. «Միշտ պատրաստ եղեք .... պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հարցնե»:16

  Աշխարհի այսօրվա մոլորված17 ու խառնաշփոթ18 վիճակում զարմանալի չէ, որ քիչ մարդիկ են այցելում իրենց երկրպագության վայրերը: Չնայած շատերն են ուզում մոտ լինել Աստծուն և ավելի լավ հասկանալ կյանքի նպատակը, նրանք ունեն անպատասխան հարցեր: Շատերն ունեն ճշմարտության համար բաց սրտեր, բայց ինչպես նկարագրում է Ամովս մարգարեն. «նրանք [ման են գալիս] Տիրոջ խոսքը որոնելու համար և [չեն գտնում]»:19 Դուք կարող եք օգնել նրանց գտնել իրենց հարցերի պատասխանները: Ձեր ամենօրյա զրույցներում դուք կարող եք ավելացնել նրանց հավատքն առ Քրիստոս:20

  Փրկիչն ասել է. «Բարձր պահեք ձեր լույսը, որպեսզի այն լույս տա աշխարհին: Ահա, ես եմ լույսը, որը դուք պետք է բարձր պահեք»:21

  Ես խոստանում եմ ձեզ, երբ դուք աղոթեք իմանալու համար, թե ում հետ խոսեք, անուններն ու դեմքերը կգան ձեր մտքին: Հենց նույն պահին ձեզ կտրվեն այն խոսքերը, որոնք պետք է ասվեն:22 Հնարավորություններ կբացվեն ձեզ համար: Հավատքը կհաղթահարի կասկածը, և Տերը կօրհնի ձեզ ձեր իսկ հրաշքներով:

  Տերն ուսուցանել է մեզ, թե ինչպես կիսվել ավետարանով: Ես սիրում եմ Անդրեասի պատմությունը, ով հարցրեց. «Ռաբբի, ո՞րտեղ ես կենում»:23 Հիսուսը կարող էր ի պատասխան ասել Իր ապրելու վայրը: Սակայն, դրա փոխարեն նա ասաց. «Եկեք և տեսեք»:24 Ինձ հաճելի է մտածել, որ Փրկչի ասածը սա էր. «Եկեք և տեսեք ոչ միայն թե որտեղ եմ ապրում, այլ թե ինչպես եմ ապրում: Եկեք և տեսեք, թե ով եմ ես: Եկեք և զգացեք Հոգին»: Մենք ամեն ինչ չէ, որ գիտենք այդ օրվա մասին, սակայն գիտենք, որ երբ Անդրեասը գտավ իր եղբայր Սիմոնին, նա հայտարարեց. «Քրիստոսը գտել ենք»:25

  Մենք կարող ենք հետևել Փրկչի օրինակին և մեր զրույցների ժամանակ հետաքրքրություն ցուցաբերած մարդկանց հրավիրենք` «եկեք և տեսեք»: Ոմանք կընդունեն մեր հրավերը, և ոմանք էլ չեն ընդունի: Մենք բոլորս էլ գիտենք մեկին, ում հրավիրել են մի քանի անգամ, մինչև որ ընդունել է «եկեք և տեսեք» հրավերը: Եկեք նաև մտածենք նրանց մասին, ովքեր մի ժամանակ մեզ հետ էին, սակայն այժմ մենք հազվադեպ ենք նրանց տեսնում, հրավիրելով նրանց վերադառնալ և տեսնել ևս մեկ անգամ:

  Մենք հարգում ենք յուրաքանչյուր անձնավորության ընտրությունը և ժամանակը: Տերն ասել է. «Թող ամեն մարդ իր համար ընտրի»:26 Մարդու հետաքրքրության պակասը չպետք է վնասի մեր ընկերությանը և սիրուն: Անկախ այն բանից, թե հրավերն ընդունվում է, թե ոչ, երբ դուք հրավիրում եք ուրիշներին «գալ և տեսնել», դուք կզգաք Տիրոջ հավանությունը և այդ հավանության հետ մեկտեղ ձեր հավատքը կմեծանա, որ կիսվեք ձեր համոզմունքներով կրկին և կրկին:

  Նրանց համար, ովքեր օգտվում են Ինտերնետից կամ բջջային հեռախոսներից, նոր եղանակներ կան, որոնցով կարող են հրավիրել ուրիշներին «գալ և տեսնել»: Եկեք համացանցով մեր հավատքը կիսելը դարձնենք մեր առօրյա կյանքի մասը: LDS.org-ը, Mormon.org-ը, Facebook-ը, Twitter-ը, – սրանք բոլորն էլ հնարավորություններ են ընձեռում:

  Ավետարանով կիսվելու համար Բոստոնի երիտասարդ անդամները բացել են մի քանի բլոգեր:27 Նրանք, ովքեր միացել էին Եկեղեցուն, սկսել էին իրենց ուսումնասիրությունները համացանցում, որին հետևել էին միսիոներների հետ ունեցած հարցազրույցները: Այդ փորձառությունը ևս օգնեց երիտասարդներին, որ ավելի մեծ հավատք կիրառեն անձամբ ավետարանի մասին խոսելիս: Նրանցից մեկն ասել է. «Սա միսիոներական աշխատանք չէ: Սա միսիոներական հաճելի ժամանց է»:28

  Մենք բոլորս էլ ներգրավված ենք այս աշխատանքում: Ծխի մեր անդամների և միսիոներների հետ միասին մենք ծրագրում և աղոթում և օգնում ենք միմյանց: Խնդրում ենք լիաժամկետ միսիոներներին պահեք ձեր մտքում և աղոթեք նրանց համար: Վստահեք նրանց ձեր ընտանիքներին և ընկերներին: Տերը վստահում է նրանց և կանչել է նրանց ուսուցանել և օրհնել նրանց, ովքեր փնտրում են Իրեն:

  Նախագահ Պաուլո Քրեթլին Մոզամբիկի Մապուտո Միսիայից կիսվել է այս փորձառությամբ. «Մոզամբիկում ընդունված երևույթ է, երբ զույգերը միասին են ապրում առանց ամուսնանալու, քանի որ աֆրիկյան ավանդույթը պահանջում է թանկարժեք օժիտ ամուսնանալու համար, օժիտ, որը զույգերի մեծամասնությունը չեն կարող ապահովել»:29

  Անդամները և միսիոներները մտածեցին և աղոթեցին այն մասին, թե ինչպես օգնել:

  Նրանց աղոթքների պատասխանն այն էր, որ պետք է շեշտեին մաքրաբարոյության օրենքը և ամուսնության կարևորությունը և հավերժական ընտանիքները: Եվ մինչդեռ օգնում էին զույգերին ապաշխարել և օրենքով ամուսնանալ, նրանք սովորեցնում էին այն երջանկության մասին, որը գալիս է միայն Հիսուս Քրիստոսին հետևելու միջոցով:

  Սա Մոզամբիկի երկու տարբեր քաղաքների զույգերի նկարներն են: Ամուսնանալով ուրբաթ օրը, նրանք իրենց ավագ երեխաների հետ մկրտվեցին կիրակի օրը:30 Ընկերները և ընտանիքները հրավիրված էին` «գալու և տեսնելու», և հարյուրավոր մարդիկ «եկան և տեսան»:

  Մկրտությունից հետո քույրերից մեկն ասաց. «Մենք պետք է ընտրեինք հետևել մեր հայրերի ավանդույթներին կամ հետևել Հիսուս Քրիստոսին: Մենք ընտրեցինք հետևել Քրիստոսին»:31

  Դուք գուցե չեք ապրում Մոզամբիկում, սակայն ձեր իսկ ձևով, ձեր իսկ մշակույթում դուք կարող եք կիսվել Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանով:

  Աղոթեք ձեր Երկնային Հորը: Սա Նրա սուրբ գործն է: Նա ձեզ ուղղություն կտա, թե ինչ անեք: Նա կբացի դռները, կհեռացնի խոչընդոտները և կօգնի ձեզ հաղթահարել դժվարությունները: Տերը հայտարարել է. «Նախազգուշացնող ձայնը պիտի գնա բոլոր ժողովուրդներին, իմ աշակերտների բերանով.... և ոչ ոք ետ չի պահի նրանց»:32

  Ես վկայում եմ, որ «Տիրոջ ձայնը [կգնա] աշխարհի ծայրերը, որպեսզի բոլորը, ովքեր կամենում են լսել, կարողանան լսել»:33 Դա հրաշք է: Դա, իսկապես, հրաշք է: Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն: