2010-2019
Susţinerea oficianţilor Bisericii
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Susţinerea oficianţilor Bisericii

Se propune ca noi să susţinem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător şi revelator şi preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, pe Henry Bennion Eyring, ca primul consilier în Prima Preşedinţie şi pe Dieter Friedrich Uchtdorf, ca al doilea consilier în Prima Preşedinţie.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să-l susţinem pe Boyd Kenneth Packer ca preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi pe următorii ca membri ai acestui cvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson şi Neil L. Andersen.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem pe consilierii din Prima Preşedinţie şi pe Cei Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Dacă se opune cineva, s-o arate prin acelaşi semn.

Vârstnicul Jay E. Jensen a fost eliberat din chemarea de membru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor Şaptezeci.

Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulţumire, vă rugăm s-o arătaţi prin ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să-l susţinem pe vârstnicul Craig C. Christensen ca membru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor Şaptezeci.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să eliberăm, exprimându-ne printr-un vot de mulţumire aprecierea pentru slujirea sa de excepţie, pe vârstnicul Marlin K. Jensen din chemare de istoric şi arhivar al Bisericii.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să-l susţinem pe vârstnicul Steven E. Snow ca istoric şi arhivar al Bisericii.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se opune cineva?

Se propune ca noi să-i eliberăm pe vârstnicii Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen şi Octaviano Tenorio din chemările de membri în Primul Cvorum al celor Şaptezeci şi să-i desemnăm autorităţi generale emerite.

Se propune să-i eliberăm pe vârstnicii Keith R. Edwards şi Larry W. Gibbons din chemările de membri în al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci.

Toţi cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoştinţei faţă de aceşti fraţi pentru slujirea lor de excepţie s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să susţinem celelalte autorităţi generale, autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci şi preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare aşa cum sunt constituite în prezent.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii.

Vă mulţumesc, stimaţi fraţi şi stimate surori, pentru votul dumneavoastră de susţinere, pentru credinţa, devotamentul şi rugăciunile dumneavoastră.