2010–2019
Lòng Con Cái Sẽ Trở Lại
Tháng mười 2011


Lòng Con Cái Sẽ Trở Lại

Tôi xin mời gọi những người trẻ tuổi của Giáo Hội học hỏi và cảm nhận Tinh Thần của Ê Li.

Khi chúng ta nghiên cứu, học hỏi và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, trình tự của những sự việc thường là để chỉ dạy. Ví dụ, hãy suy xét các bài học chúng ta học về những ưu tiên thuộc linh từ thứ tự của những sự kiện trọng đại đã xảy ra khi phúc âm trọn vẹn của Đấng Cứu Rỗi được phục hồi trong những ngày sau này.

Trong Khu Rừng Thiêng Liêng, Joseph Smith đã trông thấy và nói chuyện với Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Chúa Giê Su Ky Tô. Trong số những sự việc khác, Joseph đã học hỏi về thiên tính thật sự của Thiên Chủ Đoàn và về sự mặc khải liên tục. Khải tượng huy hoàng này khai mở “kỳ mãn” (Ê Phê Sô 1:10) và là một trong những sự kiện nổi bật trong lịch sử của thế gian.

Khoảng ba năm sau, để đáp ứng lời cầu nguyện tha thiết vào buổi tối ngày 21 tháng Chín năm 1823, căn phòng ngủ của Joseph chan hòa ánh sáng cho đến khi nó “sáng rực hơn ánh nắng ban trưa” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:30). Một nhân vật xuất hiện bên giường ông, gọi tên người thiếu niên và nói rằng “ông là sứ giả từ chốn hiện diện của Thượng Đế … và tên ông là Mô Rô Ni” (câu 33). Ông cho Joseph biết về sự ra đời của Sách Mặc Môn. Và rồi Mô Rô Ni trích dẫn từ sách Ma La Chi trong Kinh Cựu Ước, được thay đổi chút ít từ lời lẽ được sử dụng trong Phiên Bản King James: “Này, nhờ tay tiên tri Ê Li, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi Chức Tư Tế trước khi đến ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa.

“… Và người sẽ gieo vào lòng các con cái những lời đã hứa với ông cha chúng, và lòng các con cái trở lại cùng ông cha chúng. Nếu không được như vậy thì cả trái đất này sẽ hoàn toàn bị hoang tàn khi Ngài đến” (các câu 38, 39).

Những chỉ dẫn của Mô Rô Ni cho vị tiên tri trẻ tuổi chủ yếu gồm hai đề tài chính: (1) Sách Mặc Môn và (2) lời của Ma La Chi báo trước vai trò của Ê Li trong Sự Phục Hồi “muôn vật … mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:21). Do đó, những sự kiện mở đầu của Sự Phục Hồi đã tiết lộ một sự hiểu biết chính xác về Thiên Chủ Đoàn, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Sách Mặc Môn, cũng như báo trước công việc cứu rỗi và tôn cao cho người sống lẫn người chết. Trình tự đầy cảm ứng này là để chỉ dạy về những vấn đề thuộc linh ưu tiên cao nhất đối với Thượng Đế.

Sứ điệp của tôi tập trung vào giáo vụ và Tinh Thần của Ê Li đã được Mô Rô Ni báo trước trong những chỉ dẫn ban đầu của ông cho Joseph Smith. Tôi thiết tha cầu nguyện có được sự phụ giúp của Đức Thánh Linh.

Giáo Vụ của Ê Li

Ê Li là một vị tiên tri thời Cựu Ước mà những phép lạ huyền diệu đã được thực hiện qua ông. Ông đã đóng kín các tầng trời và không có mưa ở Y Sơ Ra Ên thời xưa trong 3 năm rưỡi. Ông đã làm tăng lên số bánh và dầu cho người đàn bà góa. Ông đã làm cho một đứa bé trai sống lại từ cõi chết, và ông đã gọi lửa xuống từ thiên thượng trong một cuộc thách thức với các tiên tri của Ba Anh. (Xin xem 1 Các Vua 17–18.) Vào lúc kết thúc giáo vụ trên trần thế của mình, Ê Li “lên trời trong một cơn gió lốc” (2 Các Vua 2:11) và được cất lên.

“Chúng ta học biết được từ điều mặc khải ngày sau rằng Ê Li nắm giữ quyền năng gắn bó của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và là vị tiên tri cuối cùng đã làm như vậy trước thời kỳ của Chúa Giê Su Ky Tô” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Ê Li”). Tiên Tri Joseph Smith giải thích: “Tinh thần, quyền năng và sự kêu gọi của Ê Li là ngươi có được quyền năng để nắm giữ chìa khóa của … Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trọn vẹn … ; và để … đạt được …tất cả các giáo lễ thuộc vào vương quốc của Thượng Đế” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [2007], 311; sự nhấn mạnh được thêm vào). Thẩm quyền gắn bó thiêng liêng này là thiết yếu để các giáo lễ của chức tư tế được hợp lệ và ràng buộc dưới thế gian lẫn trên trời.

Ê Li hiện đến với Môi Se trên Núi Biến Hình (xin xem Ma Thi Ơ 17:3) và truyền giao thẩm quyền này cho Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng. Ê Li hiện đến một lần nữa với Môi Se và những vị khác vào ngày 3 tháng Tư năm 1836, trong Đền Thờ Kirtland và cũng truyền giao các chìa khóa đó cho Joseph Smith và Oliver Cowdery.

Thánh thư chép rằng tiên tri Ê Li đứng trước mặt Joseph và Oliver và nói:

“Này, thời gian ấy đã đến, đó là thời gian do miệng Ma La Chi nói ra—ông làm chứng rằng ông [Ê Li] sẽ được sai xuống trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến—

“Để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, bằng không thì cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa sả—

“Vậy nên, các chìa khóa của gian kỳ này được trao tận tay các ngươi; và nhờ đó, các ngươi có thể biết được rằng ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đã gần kề, ngay cả ở trước cửa rồi” (GLGƯ 110:14–16).

Sự phục hồi thẩm quyền gắn bó do Ê Li thực hiện vào năm 1836 là cần thiết để chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi và khởi đầu một mối quan tâm gia tăng nhanh chóng và trên toàn thế giới trong việc sưu tầm lịch sử gia đình.

Tinh Thần và Công Việc của Ê Li

Tiên Tri Joseph Smith nói: “Trách nhiệm nặng nề nhất trên thế gian này mà Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta là tìm kiếm những người thân đã qua đời của mình. … Vì điều cần thiết là để cho quyền năng gắn bó được nằm trong tay chúng ta để làm lễ gắn bó con cái của mình và những người thân đã qua đời của mình cho gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn—một gian kỳ để làm tròn những lời hứa do Chúa Giê Su Ky Tô lập ra trước khi sáng thế vì sự cứu rỗi của loài người. … Do đó, Thượng Đế đã phán: ‘Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê Li đến cùng các ngươi’” (Teachings: Joseph Smith, 475).

Joseph giải thích thêm:

“Nhưng mục đích của [việc Ê Li hiện đến] là gì? hoặc là mục đích đó được làm tròn như thế nào? Các chìa khóa phải được truyền giao, tinh thần của Ê Li phải đến, Phúc Âm phải được thiết lập, Các Thánh Hữu của Thượng Đế được quy tụ, Si Ôn được xây cất lên, và Các Thánh Hữu phải lên trên Núi Si Ôn với tư cách là các vị cứu tinh [xin xem Áp Đia 1:21].

“Nhưng họ trở thành các vị cứu tinh trên Núi Si Ôn bằng cách nào? Bằng cách xây cất đền thờ của họ … và đi tiếp nhận tất cả các giáo lễ … thay cho tất cả các tổ tiên đã qua đời của họ … ; và đây là sợi dây ràng buộc lòng cha cùng với con cái, và con cái cùng với cha, là điều làm ứng nghiệm sứ mệnh của Ê Li” (Teachings: Joseph Smith, 472–73).

Anh Cả Russell M. Nelson đã dạy rằng Tinh Thần của Ê Li là “sự biểu hiện của Đức Thánh Linh làm chứng về đặc tính thiêng liêng của gia đình” (“A New Harvest Time,” Ensign, tháng Năm năm 1998, 34). Ảnh hưởng đặc biệt này của Đức Thánh Linh khuyến khích người ta nhận ra, tìm kiếm dữ kiện và quý trọng các tổ tiên cùng những người trong gia đình của họ—những người sống từ thời trước lẫn thời nay.

Tinh Thần của Ê Li ảnh hưởng đến những người là tín hữu của Giáo Hội lẫn những người ngoại đạo. Tuy nhiên, với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Đấng Ky Tô, chúng ta đã lập giao ước và có trách nhiệm sưu tầm các tổ tiên của mình và cung ứng cho họ các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm. “Ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được” (Hê Bơ Rơ 11:40; xin xem thêm Teachings: Joseph Smith, 475). Và “chúng ta cũng không thể đạt đến sự trọn vẹn được nếu không có những người chết của chúng ta” (GLGƯ 128:15).

Vì những lý do này nên chúng ta sưu tầm lịch sử gia đình, xây cất đền thờ, và thực hiện các giáo lễ thay cho người chết. Vì những lý do này nên Ê Li được gửi đến để phục hồi thẩm quyền gắn bó ràng buộc trên thế gian lẫn trên trời. Chúng ta là những người đại diện của Chúa trong công việc cứu rỗi và tôn cao mà sẽ ngăn chặn “cả thế gian này … bị đánh bằng sự rủa sả” (GLGƯ 110:15) khi Ngài tái lâm. Đây là bổn phận và phước lành lớn lao của chúng ta.

Lời Mời Gọi cho Thế Hệ đang Vươn Lên

Giờ đây tôi có lời mời gọi sự chú ý của các thanh niên thiếu nữ và trẻ em của thế hệ đang vươn lên trong khi tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tinh Thần Ê Li trong cuộc sống của các em ngày nay. Sứ điệp của tôi nhắm vào toàn thể Giáo Hội nói chung—nhưng đặc biệt là dành cho các em.

Nhiều em có thể nghĩ rằng công việc lịch sử gia đình chủ yếu do những người lớn tuổi hơn thực hiện. Nhưng tôi biết rằng không có giới hạn tuổi tác nào đã được mô tả trong thánh thư hay trong các chỉ dẫn do các vị lãnh đạo Giáo Hội loan báo lại giới hạn sự phục vụ quan trọng này chỉ dành cho những người thành niên lớn tuổi hơn cả. Các em là các con trai và con gái của Thượng Đế, con cái của giao ước, và là những người xây đắp vương quốc. Các em đừng chờ cho đến khi đến một cái tuổi nào đó để làm tròn trách nhiệm của mình nhằm phụ giúp trong công việc cứu rỗi gia đình nhân loại.

Chúa đã làm cho các nguồn phương tiện được có sẵn trong thời kỳ chúng ta để các em có thể học hỏi và ưa thích công việc này là công việc đã được khuyến khích bởi Tinh Thần của Ê Li. Ví dụ, FamilySearch là một hệ thống sưu tầm các hồ sơ, tài liệu và dịch vụ dễ truy cập với máy vi tính cá nhân và nhiều loại thiết bị cầm tay, nhằm giúp mọi người khám phá và lưu giữ lịch sử gia đình của họ. Các nguồn tài liệu này cũng có sẵn trong các trung tâm lịch sử gia đình nằm trong nhiều tòa nhà Giáo Hội của chúng ta trên khắp thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà FamilySearch và các công cụ khác đều ra đời vào lúc những người trẻ tuổi rất quen thuộc với một loạt công nghệ thông tin và truyền thông. Các em đã biết cách gửi lời nhắn trên điện thoại di động cũng như máy vi tính của mình để làm tăng nhanh và nâng cao công việc của Chúa—chứ không phải chỉ để liên lạc nhanh chóng với bạn bè. Kỹ năng và năng khiếu của nhiều người trẻ tuổi ngày nay là một sự chuẩn bị để góp phần vào công việc cứu rỗi.

Tôi xin mời gọi những người trẻ tuổi của Giáo Hội học hỏi và cảm nhận Tinh Thần của Ê Li. Tôi khuyến khích các em hãy nghiên cứu, tìm kiếm các tổ tiên của mình, và tự chuẩn bị để thực hiện các phép báp têm trong nhà của Chúa thay cho những người thân và tổ tiên đã qua đời của mình (xin xem GLGƯ 124:28–36). Và tôi khuyến khích các em hãy giúp những người khác nhận ra lịch sử gia đình của họ.

Khi các em đáp ứng trong đức tin lời mời gọi này, lòng của các em sẽ trở lại cùng tổ phụ của mình. Những lời hứa lập với Áp Ra ham, Y Sác và Gia Cốp sẽ được gieo vào lòng của các em. Phước lành tộc trưởng của các em, với phần cho biết về dòng dõi, sẽ liên kết các em với các tổ phụ này và có ý nghĩa nhiều hơn đối với các em. Tình yêu thương và lòng biết ơn đối với các tổ tiên của các em sẽ gia tăng. Chứng ngôn của các em về Đấng Cứu Rỗi cũng như sự cải đạo đến với Ngài sẽ trở nên sâu sắc và tồn tại mãi mãi. Và tôi hứa rằng các em sẽ được bảo vệ chống lại ảnh hưởng dữ dội của kẻ nghịch thù. Khi tham gia và yêu thích công việc thiêng liêng này, các em sẽ được giữ gìn trong tuổi trẻ và trong suốt cuộc sống của mình.

Thưa các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo giới trẻ, xin hãy giúp cho con cái và giới trẻ của các anh chị em học hỏi và cảm nhận Tinh Thần của Ê Li. Nhưng xin đừng làm cho nỗ lực này trở nên quá cứng nhắc hoặc mang lại quá nhiều chi tiết hoặc huấn luyện. Hãy mời những người trẻ tuổi khám phá, thử nghiệm, và tự học hỏi (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:20). Bất cứ người trẻ tuổi nào cũng có thể làm điều tôi đang đề nghị bằng cách sử dụng những sinh hoạt học hỏi có sẵn tại lds.org/familysearch.org/ldsyouth. Các chủ tịch đoàn nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và lớp Hội Thiếu Nữ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tất cả giới trẻ trở nên quen thuộc với những nguồn tài liệu cơ bản này. Những người trẻ tuổi càng ngày càng cần phải là những người học cách hành động và do đó nhận được thêm ánh sáng cùng sự hiểu biết qua quyền năng của Đức Thánh Linh—mà không phải chỉ là những học viên thụ động và bị tác động (xin xem 2 Nê Phi 2:26).

Thưa các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo giới trẻ, các anh chị em sẽ sửng sốt trước việc con cái của mình và giới trẻ của Giáo Hội trở nên vô cùng khéo léo và nhanh chóng như thế nào với những phương tiện này. Thật vậy, các anh chị em sẽ học được những bài học quý báu từ những người trẻ tuổi này về việc sử dụng hữu hiệu những nguồn phương tiện đó. Giới trẻ có thể giúp đỡ rất nhiều cho những người lớn tuổi hơn, là những người lo lắng hoặc sợ hãi đối với công nghệ mới hay xa lạ với FamilySearch. Các anh chị em cũng sẽ đếm nhiều phước lành của mình khi những người trẻ tuổi dành ra nhiều thời giờ hơn cho công việc lịch sử gia đình và sự phục vụ trong đền thờ cũng như dành ra ít thời giờ hơn cho những trò chơi video, tìm kiếm trên mạng Internet và sử dụng Facebook.

Troy Jackson, Jaren Hope, và Andrew Allan là những người mang Chức Tư Tế A Rôn được một vị giám trợ đầy cảm ứng kêu gọi để cùng nhau giảng dạy một lớp lịch sử gia đình trong tiểu giáo khu của họ. Các thiếu niên này tượng trưng cho rất nhiều người trong các em đã sốt sắng học hỏi và mong muốn phục vụ.

Troy nói: “Em thường đến nhà thờ và chỉ ngồi đó không làm gì cả, nhưng bây giờ em nhận thấy rằng em cần phải về nhà và làm một điều gì đó. Chúng ta đều có thể làm công việc lịch sử gia đình.”

Jaren báo cáo rằng khi em học hỏi nhiều hơn về lịch sử gia đình thì em nhận thấy rằng “đây không phải chỉ là cái tên mà là con người thật sự. Em trở nên càng ngày càng phấn khởi hơn về việc mang những cái tên đó vào đền thờ.”

Và Andrew nói: “Em đã trở nên thích thú với lịch sử gia đình với một tình yêu thương và hăng hái mà em đã không biết là em có thể có được. Mỗi tuần khi chuẩn bị giảng dạy, em thường được Đức Thánh Linh thúc giục để hành động và thử một số phương pháp giảng dạy trong bài học. Trước đây, lịch sử gia đình là một điều dễ sợ. Nhưng khi được Thánh Linh giúp đỡ, em đã có thể làm tròn sự kêu gọi của mình và giúp đỡ nhiều người trong tiểu giáo khu của em.”

Các em thanh niên và thiếu nữ, lịch sử gia đình không phải chỉ là một chương trình hay sinh hoạt thích thú do Giáo Hội bảo trợ; thay vì thế, đó là một phần thiết yếu của công việc cứu rỗi và tôn cao. Các em đã được chuẩn bị để sống trong thời điểm này và xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Các em hiện có mặt trên thế gian để phụ giúp trong công việc vinh quang này.

Tôi làm chứng rằng Ê Li đã trở lại thế gian và phục hồi thẩm quyền gắn bó thiêng liêng. Tôi làm chứng rằng điều gì ràng buộc trên thế gian thì có thể ràng buộc trên thiên thượng. Và tôi biết giới trẻ của thế hệ đang vươn lên đều có một vai trò quan trọng trong nỗ lực lớn lao này. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In