Lasten sydämet kääntyvät
  Footnotes

  Lasten sydämet kääntyvät

  Kutsun kirkon nuoria oppimaan Elian hengestä ja kokemaan sitä.

  Kun tutkimme ja opimme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä elämme sen mukaan, opettavaista on useinkin tapahtumien järjestys. Pohtikaamme esimerkiksi opetuksia, joita saamme hengellisesti tärkeimmistä asioista niiden suurten tapahtumien järjestyksen perusteella, jotka ilmenivät, kun Vapahtajan evankeliumin täyteys palautettiin näinä myöhempinä aikoina.

  Joseph Smith näki pyhässä lehdossa iankaikkisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen ja puhui Heidän kanssaan. Joseph sai muun muassa tietoa jumaluuden todellisesta luonteesta ja jatkuvasta ilmoituksesta. Tämä majesteettinen näky aloitti aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden (ks. Ef. 1:10) ja on yksi merkittävistä tapahtumista maailman historiassa.

  Noin kolme vuotta myöhemmin, vastauksena vilpittömään rukoukseen syyskuun 21. päivän iltana 1823, Josephin makuuhuone täyttyi valolla, kunnes se ”oli valoisampi kuin keskipäivällä” (JS–H 30). Tämän nuoren pojan vuoteen viereen ilmestyi persoona, joka kutsui häntä nimeltä ja julisti ”olevansa Jumalan edestä – – lähetetty sanansaattaja ja että hänen nimensä on Moroni” (jae 33). Hän antoi Josephille tietoa Mormonin kirjan esiintulosta. Ja sitten hän lainasi Vanhasta testamentista Malakian kirjaa käyttäen hieman eri sanoja kuin kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä käytetyt: ”Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden kautta ennen Herran suuren ja pelottavan päivän tuloa.

  – – Ja hän istuttaa lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan.” (Jakeet 38–39.)

  Moronin nuorelle profeetalle antamiin ohjeisiin sisältyi pohjimmiltaan kaksi pääaihetta: 1) Mormonin kirja ja 2) Malakian sanat, jotka ennustivat Elian roolin palautuksessa, ”jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla” (Ap. t. 3:21). Näin palautuksen alkutapahtumat toivat julki oikean ymmärryksen jumaluudesta, tähdensivät Mormonin kirjan tärkeyttä ja ennakoivat pelastuksen ja korotuksen työtä sekä elävien että kuolleiden hyväksi. Tämä innoitettu järjestys opettaa, mitkä hengelliset asiat ovat kaikkein tärkeimpiä Jumalalle.

  Sanomani keskittyy Elian palvelutehtävään ja henkeen, joista Moroni profetoi Joseph Smithille antamissaan ensimmäisissä ohjeissa. Rukoilen vilpittömästi Pyhän Hengen apua.

  Elian palvelutehtävä

  Elia oli Vanhan testamentin profeetta, jonka avulla tehtiin voimallisia ihmeitä. Hän sulki taivaat, eikä muinaisessa Israelissa satanut kolmeen ja puoleen vuoteen. Hän sai lesken jauhot ja öljyn lisääntymään moninkertaisiksi. Hän herätti nuoren pojan kuolleista ja kutsui tulen taivaasta haastaessaan Baalin profeetat. (Ks. 1. Kun. 17–18.) Kuolevaisen palvelutehtävänsä päättyessä hän ”nousi tuulenpyörteessä taivaaseen” (2. Kun. 2:11) maistamatta kuolemaa.

  Myöhempien aikojen ilmoituksen perusteella saamme tietää, että ”Elialla oli Melkisedekin pappeuden sinetöimisvoima ja että hän oli viimeinen profeetta, jolla se oli ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa” (PKO, hakusana ”Elia”, s. 23). Profeetta Joseph Smith on selittänyt: ”Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden täyteyden – – avaimia sekä – – saada – – kaikkia Jumalan valtakuntaan kuuluvia toimituksia” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 325, kursivointi lisätty). Tämä pyhä sinetöimisvaltuus on välttämätön, jotta pappeuden toimitukset olisivat päteviä ja sitovia sekä maan päällä että taivaassa.

  Elia ilmestyi Mooseksen kanssa Kirkastusvuorella (ks. Matt. 17:3) ja antoi tämän valtuuden Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Elia ilmestyi uudelleen Mooseksen ja muiden kanssa 3. huhtikuuta 1836 Kirtlandin temppelissä ja antoi samat avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle.

  Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että profeetta Elia seisoi Josephin ja Oliverin edessä ja sanoi:

  ”Katso, on tullut täysin aika, josta Malakian suu puhui – todistaen, että hänet [Elia] lähetettäisiin, ennen kuin Herran suuri ja pelottava päivä tulee

  kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puoleen, jottei koko maata lyötäisi kirouksella –

  sen tähden tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu teidän käsiinne; ja tästä te voitte tietää, että Herran suuri ja pelottava päivä on lähellä, aivan ovella” (OL 110:14–16).

  Elian vuonna 1836 palauttama sinetöimisvaltuus oli välttämätön maailman valmistamiseksi Vapahtajan toiseen tulemiseen ja aloitti suuresti lisääntyneen ja maailmanlaajuisen kiinnostuksen sukututkimukseen.

  Elian henki ja työ

  Profeetta Joseph Smith on julistanut: ”Suurin velvollisuus, mitä Jumala on meille antanut tässä maailmassa, on kuolleidemme etsiminen. – – Sillä on tarpeen, että hallussamme on sinetöimisvalta sinetöidäksemme lapsemme ja kuolleemme aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta varten – taloudenhoitokautta, jonka aikana täyttyvät lupaukset, jotka Jeesus Kristus antoi ihmisten pelastukseksi ennen maailman perustamista. – – Tästä syystä Jumala sanoi: ’– – Minä lähetän teille profeetta Elian.’” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 497–498.)

  Joseph on selittänyt edelleen:

  ”Mutta mikä on [Elian tulon] tarkoitus ja miten se toteutetaan? Avaimet annetaan, Elian henki on tuleva, evankeliumi vakiinnutetaan, Jumalan pyhät kootaan, Siion rakennetaan ja pyhät tulevat pelastajiksi Siionin vuorelle [ks. Ob. 21, vuoden 1933 suomennos].

  Mutta miten heistä tulee pelastajia Siionin vuorella? Rakentamalla temppeleitään – – ja astumalla esiin ja saamalla kaikki toimitukset – – kaikkien kuolleiden esivanhempiensa hyväksi – –; ja tässä on ketju, joka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä täyttää Elian palvelutehtävän.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 495–496.)

  Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, että Elian henki on ”Pyhän Hengen ilmoitus, joka todistaa perheen jumalallisesta luonteesta” (”Uusi sadonkorjuun aika”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 38). Tämä Pyhän Hengen erikoislaatuinen vaikutus kannustaa ihmisiä etsimään, dokumentoimaan ja pitämään rakkaina esivanhempiaan ja sukulaisiaan – sekä edesmenneitä että nykyisiä.

  Elian henki vaikuttaa sekä kirkkomme jäseniin että kirkkoomme kuulumattomiin. Meillä Kristuksen palautetun kirkon jäsenillä on kuitenkin liittoon kuuluva vastuu etsiä esivanhempamme ja tarjota heille evankeliumin pelastavat toimitukset. ”He [eivät voi] päästä täydellisyyteen ilman meitä” (Hepr. 11:40; ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 497). ”Emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme” (OL 128:15).

  Näiden syiden vuoksi me teemme sukututkimusta, rakennamme temppeleitä ja suoritamme sijaistoimituksia. Näiden syiden vuoksi Elia lähetettiin palauttamaan sinetöimisvaltuus, joka sitoo maan päällä ja taivaassa. Me olemme Herran edustajia pelastuksen ja korotuksen työssä, jolla estetään se, että ”koko maata lyötäisiin kirouksella” (OL 110:15), kun Herra tulee jälleen takaisin. Tämä on velvollisuutemme ja suuri siunauksemme.

  Kutsu nousevalle sukupolvelle

  Pyydän nyt nousevan sukupolven nuorten naisten, nuorten miesten ja lasten huomiota, kun tähdennän Elian hengen tärkeyttä elämässänne tänä aikana. Sanomani on tarkoitettu koko kirkolle yleisesti – mutta erityisesti teille.

  Monet teistä saattavat ajatella, että sukututkimustyö kuuluu ensisijaisesti vanhemmille ihmisille. Mutta minä en tiedä pyhissä kirjoituksissa enkä kirkon johtohenkilöiden ilmoittamissa ohjeissa mitään mainintaa ikärajoituksesta, joka rajaisi tämän tärkeän palvelemisen kypsiin aikuisiin. Te olette Jumalan poikia ja tyttäriä, liiton lapsia ja valtakunnan rakentajia. Teidän ei tarvitse odottaa siihen asti, että saavutatte jonkin ikärajan, täyttääksenne velvollisuutenne auttaa ihmiskunnan pelastustyössä.

  Herra on tuonut meidän aikanamme saataville merkittäviä apuneuvoja, joiden avulla te voitte oppia tekemään ja rakastamaan tätä Elian hengen sytyttämää työtä. Esimerkiksi FamilySearch on kokoelma asiakirjoja, lähteitä ja palveluja, joita pääsee helposti käyttämään tietokoneilla ja monilla mobiililaitteilla ja joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä selvittämään sukuhistoriaansa ja dokumentoimaan sitä. Nämä apuneuvot ovat käytettävissä myös sukututkimuskeskuksissa, joita on monissa kirkkomme rakennuksissa kautta maailman.

  Ei ole sattumaa, että FamilySearch ja muut välineet ovat tulleet esiin aikana, jolloin laaja kirjo informaatio- ja kommunikaatiotekniikoita on nuorille kovin tuttua. Sormenne ovat kouliintuneet tekstaamaan ja tviittaamaan Herran työn nopeuttamiseksi ja edistämiseksi – eivät vain nopeaan kommunikointiin ystävienne kanssa. Ne taidot ja kyvyt, jotka näkyvät selvästi monien nuorten keskuudessa nykyään, valmistavat osallistumaan pelastuksen työhön.

  Kutsun kirkon nuoria oppimaan Elian hengestä ja kokemaan sitä. Kannustan teitä tutkimaan, etsimään esivanhempanne ja valmistautumaan sijaiskasteisiin Herran huoneessa omien kuolleiden sukulaistenne puolesta (ks. OL 124:28–36). Ja kehotan teitä auttamaan muita ihmisiä selvittämään omaa sukuhistoriaansa.

  Kun vastaatte uskossa tähän kutsuun, sydämenne kääntyy isien puoleen. Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetut lupaukset juurtuvat sydämeenne. Patriarkallinen siunauksenne ja sen ilmoitus polveutumisestanne yhdistää teidät noihin isiin ja siitä tulee teille merkityksellisempi. Rakkautenne ja kiitollisuutenne esivanhempianne kohtaan lisääntyy. Todistuksenne Vapahtajasta ja kääntymisenne Hänen puoleensa syvenee ja kestää. Ja minä lupaan, että teitä varjellaan vastustajan voimistuvalta vaikutukselta. Kun osallistutte tähän pyhään työhön ja rakastatte sitä, teitä suojellaan nuoruudessanne ja koko elämänne ajan.

  Vanhemmat ja johtohenkilöt, auttakaa lapsianne ja nuorianne saamaan tietoa ja kokemuksia Elian hengestä. Mutta älkää tehkö tästä pyrkimyksestä liian ohjelmallista tai kuormittako heitä liian yksityiskohtaisilla tiedoilla tai koulutuksella. Kutsukaa nuoret tutkimaan, kokeilemaan ja oppimaan itse (ks. JS–H 20). Kuka tahansa nuori pystyy siihen, mitä ehdotan, käyttämällä lds.org/familyhistoryyouth-sivustolla olevia moduuleja. Aaronin pappeuden koorumien ja Nuorten Naisten luokkien johtokunnat voivat merkittävästi auttaa kaikkia nuoria tutustumaan näihin keskeisiin apuneuvoihin. Nuorten pitää yhä enenevässä määrin olla oppijoita, jotka toimivat ja saavat siten lisää valoa ja tietoa Pyhän Hengen voimalla – eikä pelkästään passiivisia oppilaita, jotka ovat etupäässä toiminnan kohteina (ks. 2. Nefi 2:26).

  Vanhemmat ja johtohenkilöt, tulette kaikki hämmästymään sitä, kuinka nopeasti lapsenne ja kirkon nuoret tulevat erittäin taitaviksi näiden välineiden käytössä. Itse asiassa tulette saamaan näiltä nuorilta arvokkaita opetuksia näiden apuneuvojen tehokkaasta käyttämisestä. Nuoret voivat tarjota paljon vanhemmille ihmisille, joiden mielestä teknologia on hankalaa tai pelottavaa tai jotka eivät tunne FamilySearchia. Laskette myös monia siunauksianne, kun nuoret käyttävät enemmän aikaa sukututkimustyöhön ja temppelipalveluun ja vähemmän aikaa videopeleihin, surffailemiseen internetissä ja Facebookin käyttöön.

  Troy Jackson, Jaren Hope ja Andrew Allan ovat Aaronin pappeuden haltijoita, jotka innoitettu piispa kutsui opettamaan yhdessä sukututkimusluokkaa seurakunnassaan. Nämä nuoret miehet edustavat hyvin monia teistä innokkuudessaan oppia ja halussaan palvella.

  Troy sanoi: ”Tulin ennen kirkkoon vain istumaan, mutta nyt ymmärrän, että minun pitää mennä kotiin ja tehdä jotakin. Me voimme kaikki tehdä sukututkimustyötä.”

  Jaren kertoi, että kun hän oppi enemmän sukututkimuksesta, hän tajusi, ”etteivät ne olleet pelkkiä nimiä vaan todellisia ihmisiä. Innostuin yhä enemmän nimien viemisestä temppeliin.”

  Ja Andrew huomautti: ”Olen uppoutunut sukututkimukseen sellaisella rakkaudella ja tarmolla, jota en tiennyt itsestäni löytyvän. Kun valmistauduin kullakin viikolla opettamaan, Pyhä Henki kehotti minua usein toimimaan ja kokeilemaan joitakin oppiaiheessa opetettuja menetelmiä. Aiemmin sukututkimus oli pelottavaa. Mutta Hengen avulla kykenin hoitamaan tehtäväni ja auttamaan monia ihmisiä seurakunnassamme.”

  Rakkaat nuoret veljeni ja sisareni, sukututkimustyö ei ole vain kirkon tukema kiinnostava ohjelma tai toimintamuoto, vaan se on elintärkeä osa pelastuksen ja korotuksen työtä. Teitä on valmistettu tähän aikaan ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Te olette täällä maan päällä nyt auttaaksenne tässä loistavassa työssä.

  Todistan, että Elia palasi maan päälle ja palautti pyhän sinetöimisvaltuuden. Todistan, että se, mikä on sidottu maan päällä, voi olla sidottu taivaassa. Ja tiedän, että nousevan sukupolven nuoret ovat avainasemassa tässä suuressa hankkeessa. Todistan niin Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.