2010–2019
Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương
trước đây kế tiếp


Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương