Mládež
Naděje Izraele


Naděje Izraele

President Russell M. Nelson: Slovy ani nelze vyjádřit naši vděčnost za tento pěvecký sbor studentů semináře. Zvládli jste to bravurně. Děkujeme. Moc vám děkujeme. Když se dívám na toto Konferenční centrum naplněné nádhernými Svatými posledních dnů, mám pocit, že mám konečně tu velkou rodinu, kterou jsem si vždy přál. Je vás zde dnes večer 22 000 a mnoho dalších tisíc je s námi prostřednictvím tohoto vysílání.

Společně se sestrou Nelsonovou jsme opravdu nadšeni z toho, že zde s vámi můžeme dnes být. Moc rádi s vámi trávíme čas – s mládeží Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů i s vašimi učiteli a rodiči.

Kéž bychom si jen mohli vyslechnout zážitky každého z vás, zatímco jste se připravovali na naše celosvětové shromáždění, když jste každý den četli v Knize Mormonově a když jste se modlili, abyste slyšeli to, čemu si vás Pán přeje naučit.

Znovu děkuji pěveckému sboru studentů semináře za tak procítěný zpěv naší úvodní písně. Slova této písně – „Ó, Bože, my Tobě děkujeme“ – nás vždy v srdci obrací k Proroku Josephu Smithovi. Jsme jeho velcí dlužníci! On je tím prorokem této poslední dispensace! Jen si to představte! Byl ve vašem věku, když ho inspirovala tato slova apoštola Jakuba: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha.“1

Tato slova přiměla mladého Josepha odebrat se do nedalekého háje, kde vylil své srdce Bohu.

A nebesa se otevřela! Joseph viděl Otce a Syna a sám pro sebe zjistil, kam se obrátit, aby na své otázky získal odpovědi.

Naléhavě žádám každého z vás, abyste udělali to, co udělal dospívající Joseph. Předložte své otázky přímo Nebeskému Otci v modlitbě. Požádejte Ho ve jménu Ježíše Krista, aby vás vedl. Sami pro sebe můžete zjistit – právě teď, ve vašem věku – jak získávat osobní zjevení. A váš život nic neovlivní více než právě toto!

Slibuji vám – ne tomu, kdo sedí vedle vás, ale vám – že ať jste na světě kdekoli, ať se nacházíte na cestě smlouvy kdekoli – dokonce i když právě v tuto chvíli nejste zcela na oné cestě – slibuji vám, že pokud upřímně a vytrvale vynaložíte duchovní úsilí nutné k tomu, abyste si osvojili onu nesmírně důležitou a duchovní dovednost slyšet našeptávání Ducha Svatého, získáte veškeré vedení, které budete kdy v životě potřebovat. Získáte odpovědi na otázky podle Pánovy vůle a v Jeho vlastním čase. A nezapomeňte na rady od rodičů a církevních vedoucích. I ti se snaží získat pro vás zjevení.

Když budete vědět, že vás v životě vede Bůh, pak bez ohledu na těžkosti a zklamání, které mohou přicházet a které přijdou, budete pociťovat radost a pokoj.

Nyní bychom s vámi chtěli mluvit o té nejdůležitější výzvě, o tom nejdůležitějším procesu a o tom nejdůležitějším díle na zemi. A chceme vás vyzvat, abyste toho byli součástí!

Požádal jsem sestru Wendy Nelsonovou, aby toto důležité poselství zasadila do určitého kontextu. Prosím, sestro Nelsonová.

Sestra Wendy W. Nelsonová : Drazí bratři a sestry, které máme tolik rádi a kterým věříme, ráda bych začala tím, že vám budu vyprávět, co jsme jednou s manželem viděli, když jsme v terénním autě projížděli utažskými pahorky.

Byl krásný podzimní den. Užívali jsme si to, že jsme mezi nádhernými zlatavými stromy, vysokými a rovnými a čnícími do nebe.

Obrázek

Pak jsme zabočili a já uviděla strom, který mi připomínal mě samotnou a to, jak se často cítím v různých situacích.

Obrázek

Znáte ten pocit? Díváte se kolem sebe a každý je vysoký a rovný a takříkajíc ční až do nebe.

Mají všechno rozmyšlené. Mají dokonalé oblečení; vždy jako by říkali přesně to, co se říkat má; nemají žádné problémy a jsou dokonale poslušní – a v životě jako by snad nikdy neudělali chybu.

A pak jsme tam vy a já!

Drazí bratři a sestry, je načase se přestat srovnávat s druhými. Je načase odložit ony mylné představy o sobě samých i o druhých. Pravdou je, že nejsme beznadějně špatní, jak si můžeme myslet, a ostatní nejsou tak dokonalí, jak mohou vypadat – nikdo, kromě samozřejmě našeho Spasitele, Ježíše Krista.

To jediné, na čem opravdu záleží, je, abychom vy i já dělali přesně to, k čemu jsme se zavázali – dokonce smluvně zavázali – Nebeskému Otci v předsmrtelném životě, že budeme dělat během svého života zde na zemi.

A tak mi dovolte položit vám otázku: za jakým účelem jste se narodili?

Kéž byste tak mohli na YouTube zhlédnout 10minutové video ze svého předsmrtelného života.

Prorok Joseph Smith učil, že kdybyste mohli pohledět pět minut do nebe, poznali byste toho ohledně určitého tématu více, než kdybyste o něm studovali celý život.2 A tak si představte, kdybyste se mohli 10 minut dívat na svůj předsmrtelný život!

Samozřejmě si uvědomujeme, že Pán tyto vzpomínky moudře zahalil závojem. Na okamžik si ale představte, jaký vliv by to právě teď na váš život mělo, kdyby vám bylo dovoleno podívat se na 10 minut svého předsmrtelného života.

Věřím, že kdybyste se mohli vidět, jak žijete s Nebeskými rodiči a s Ježíšem Kristem; kdybyste mohli sledovat, co jste dělali v předsmrtelném životě a jak činíte závazky – či dokonce smlouvy – s druhými, včetně svých mentorů a učitelů; kdybyste se mohli vidět, jak odvážně reagujete na útoky na pravdu a statečně stojíte za Ježíšem Kristem, věřím, že každý z vás by měl více síly, více oddanosti a věčný náhled, abyste mohli překonávat jakékolivšechny své matoucí myšlenky, pochyby, těžkosti a problémy. Úplně všechny!

Věřím, že kdybyste si pamatovali, komu jste řekli, že zde na zemi pomůžete, nebo s jakými bolestnými zážitky jste souhlasili, že je zažijete, že ať jste – nebo budete – v jakkoli opravdu těžké situaci, řekli byste: „Teď už si vzpomínám. Teď tomu rozumím. Tahle obtížná situaci mi teď dává smysl. S Pánovou pomocí to zvládnu!“

Chtěla bych, abyste se zamysleli ještě nad něčím dalším. Ráda si představuji, že každý z nás přišel na zemi se svitkem připevněným k našemu duchu a nadepsaným slovy: „Co mám udělat během pobytu na zemi.“

Povězme si něco o tom, co by na tom svitku mohlo být uvedeno. Povězme si o pěti položkách, které jsou podle evangelia Ježíše Krista na vašem svitku zcela jistě napsané.

Zaprvé – přišli jste získat smrtelné tělo. A to, moji přátelé, je nesmírně důležité.

Zadruhé – přišli jste, abyste byli zkoušeni.

Mimochodem, všimli jste si, že naše zkoušky často zahrnují schopnost naučit se ovládat tělesné choutky a vášně, které se někdy mohou snadno stát neovladatelnými? Pokud v současnosti zápolíte s pozůstatky vlivu jakékoli závislosti nebo závažného nevyřešeného hříchu, naléhavě vás žádám, abyste ze sebe sňali toto břímě tím, že si promluvíte s biskupem – ještě dnes. On drží kněžské klíče, které vám mohou pomoci.

Třetí věc, kterou máte zde na zemi dělat: rozhodněte se následovat Ježíše Krista a stát za Ním tak, jak jste to dělali v předsmrtelnosti.

Začtvrté – rozhodněte se každý den činit pokání a každý týden přijímat svátost. Budete-li tak činit, budete skrze Usmíření Ježíše Krista duchovně uzdraveni, posíleni a zvelebeni a nakonec posvěceni a oslaveni.

Na vašem seznamu je ještě pátá položka – najít a naplnit vaše poslání ve smrtelnosti. Moji drazí přátelé, v předsmrtelnosti nám bylo dáno úžasné poslání, které máme zde během života na zemi naplnit.

Své poslání ve smrtelnosti naplnit můžeme, ale nemusíme. Nikdo nás nebude nutit. Máme svobodu jednání rozhodnout se, jak budeme trávit svůj čas a energii a jak budeme využívat své talenty a zdroje. To, co se rozhodneme udělat, je ve skutečnosti součástí naší zkoušky.

Rozhodnutí je na vás a na mně. Rozhodneme se udělat cokoli, co bude zapotřebí, abychom naplnili úžasné poslání, kvůli němuž jsme byli posláni na zemi?

Zatímco budete o této otázce přemýšlet, řekněme si mezitím něco o tom, proč jste zde na zemi – v této konkrétní době, která je tak jedinečnou dobou v historii světa.

Proč jste zde na zemi právě teď?

Proč jste se nenarodili v 80. letech 19. století? Nebo odteď za 30 let?

Řeknu vám o jednom zážitku, díky němuž jsem na vlastní oči poznala, jak historická je doba, v níž žijeme.

Často mluvíme o tom, že žijeme v posledních dnech. Jsme koneckonců Svatí posledních dnů. Možná jsou ale tyto dny „poslednější“, než si vůbec dokážeme představit.

Tuto pravdu jsem poznala díky tomu, co jsem zažila během jednoho 24hodinového období, které začalo 15. června 2013. Byli jsme s manželem v Moskvě.

Zatímco president Nelson byl na setkání s vedoucími kněžství, já jsem měla tu výsadu setkat se s necelou stovkou našich sester. Mám ráda naše ruské sestry. Jsou úžasné!

Když jsem přistoupila k řečnickému pultu, abych promluvila, zjistila jsem, že říkám něco, co bych nikdy nečekala. Řekla jsem: „Ráda bych vás poznala podle toho, z jaké jste linie. Postavte se prosím, jakmile uslyšíte kmen Izraele, který představuje linii uvedenou ve vašem patriarchálním požehnání.“

„Beniamin?“ Několik žen se postavilo.

„Dan?“ Pár dalších se postavilo.

„Ruben?“ Několik dalších.

„Neftalím?“ Další ženy se postavily.

Když byla pronesena jména dvanácti kmenů Izraele – od Assera po Zabulona – a když se ženy postavily, všichni jsme žasly nad tím, co jsme viděly, pociťovaly a uvědomovaly si.

Kolik z dvanácti kmenů Izraele si myslíte, že bylo zastoupeno na malém shromáždění čítajícím necelých 100 žen onoho sobotního dne v Moskvě?

Jedenáct! V oné jedné místnosti bylo zastoupeno jedenáct z dvanácti kmenů Izraele! Jediný kmen, který chyběl, byl Léví. Byla jsem ohromená. Byl to pro mě duchovně působivý okamžik.

Ihned po těchto setkáních jsme s manželem odletěli do arménského Jerevanu. První lidé, s nimiž jsme se po výstupu z letadla setkali, byli president misie a jeho manželka. Nějak se doslechla o onom zážitku v Moskvě a s velkou radostí mi sdělila: „Našla jsem kmen Léví!“

Představte si naše nadšení, když jsme se společně s manželem druhý den setkali s misionáři, mezi nimiž byl i jeden starší z kmene Léví, který byl náhodou z arizonského města Gilbert.

Když jsem jako malá dívka chodila do Primárek v Raymondu v kanadské provincii Alberta, učila jsem se, že v posledních dnech – před Druhým příchodem Spasitele – bude dvanáct kmenů Izraele shromážděno. Tato pravda mně připadala úžasná a zároveň to pro mě bylo těžko pochopitelné. Takže si představte, jaké to pro mě bylo, když jsem během 24 hodin mohla být se členy ze všech dvanácti kmenů Izraele!

Později jsem si uvědomila, že jsem možná neměla ony sestry žádat, aby uvedly svou linii, protože patriarchální požehnání jsou posvátná a linie, která je v nich oznámena, je osobní záležitostí. Přesto jsem vděčná za tuto výsadu vidět na vlastní oči plody shromažďování Izraele. Vliv tohoto zážitku v mém srdci ani mysli nikdy nezeslábl.

Drazí bratři a sestry, toto jsou vskutku poslední dny! V celé historii světa nebylo nikdy takové období, jako je právě toto. Nikdy! V předsmrtelnosti jsme se vy i já zavázali vykonat zde na zemi veliké dílo. A s Pánovou pomocí ho vykonáme! Ve jménu Ježíše Krista, amen.

President Nelson: Děkuji, Wendy. Miluji tě! Není úžasná?

Moji drazí mladí bratři a sestry, toto vskutku jsou poslední dny a Pán urychluje své dílo, aby shromáždil Izrael. Toto shromažďování je to nejdůležitější, co se v dnešní době na zemi odehrává. Nic jiného se tomu nevyrovná ve velikosti, nic jiného se tomu nevyrovná v důležitosti a nic jiného se tomu nevyrovná ve vznešenosti. A pokud se rozhodnete, pokud budete chtít, můžete toho být významnou součástí. Můžete být významnou součástí něčeho velkého, něčeho velkolepého, něčeho vznešeného!

Když mluvíme o shromažďování, mluvíme zkrátka o této základní pravdě: každé dítě našeho Nebeského Otce, na obou stranách závoje, si zasluhuje slyšet poselství znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista. Samy pro sebe se pak mohou rozhodnout, zda se chtějí dozvědět více.

Ti, jejichž linie pochází z různých kmenů Izraele, jsou ti, jejichž srdce se s největší pravděpodobností obrátí k Pánu. On řekl: „Ovceť mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne.“3 Ti, kteří jsou z domu Izraele, nejsnadněji rozpoznají Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a budou si přát být shromážděni v Jeho stádu. Budou se chtít stát členy Jeho Církve, uzavřít smlouvy s Ním a s Nebeským Otcem a přijmout nezbytné obřady.

Pán řekl Proroku Josephu Smithovi, že nyní, což znamená v naší době, je jedenáctá hodina a naposledy, kdy bude Pán povolávat dělníky na svou vinici za konkrétním účelem shromáždit vyvolené ze čtyř stran země.4

Má dnešní otázka určená každému z vás ve věku 12 až 18 let zní takto: chtěli byste se stát významnou součástí té nejdůležitější výzvy, toho nejdůležitějšího procesu a toho největšího díla na zemi v dnešní době?

Chtěli byste pomoci shromažďovat Izrael během těchto drahocenných posledních dnů? Byli byste vy, kteří jste vyvolení, ochotni pomoci najít vyvolené, kteří dosud neslyšeli poselství znovuzřízeného evangelia? Chtěli byste být jedni z oněch rychlých poslů, o nichž mluvil prorok Izaiáš?5

Zapojit se do shromažďování Izraele bude však z vaší strany vyžadovat určitou oběť. Může to dokonce vyžadovat, abyste něco ve svém životě změnili. Určitě to bude vyžadovat váš čas a energii a vaše Bohem dané talenty. Máte zájem?

Pomyslete jen na to, jaký pocit nadšení a naléhavosti je s tím vším spojen – každý prorok počínaje Adamem viděl naši dobu. A každý prorok mluvil o naší době, kdy bude Izrael shromážděn a svět bude připraven na Druhý příchod Spasitele. Jen si to představte! Ze všech lidí, kteří kdy žili na planetě zemi, jsme my těmi, kdo mají možnost se podílet na tomto posledním velikém shromažďování. Nepřipadá vám to úžasné?

Nebeský Otec uchoval své nejvznešenější duchy – možná by se dalo říci svůj nejlepší tým – pro tuto poslední fázi. Těmito nejvznešenějšími duchy – těmito nejlepšími hráči, těmito hrdiny – jste vy!

Svědčím o tom, že shromažďování probíhá nyní a že je skutečné. V roce, kdy jsem se narodil, čítal celkový počet členů Církve necelých 600 000 a v Jižní Americe nebyli žádní členové. Dnes je po celém světě více než 16 milionů členů a téměř 3 miliony členů v Jižní Americe.

Dovolte mi vyprávět vám o jednom zážitku, který se mi stal v roce 1979. Sloužil jsem tehdy jako generální president Nedělní školy. Byl jsem pozván, abych se zúčastnil shromáždění církevních vedoucích, na němž promlouval president Církve Spencer W. Kimball. Pověřil nás, abychom se modlili za to, aby se dveře národů otevřely a evangelium Ježíše Krista mohlo být přineseno všem národům na zemi. Konkrétně zmínil Čínu a požádal nás, abychom se za čínský lid modlili. Také řekl: „Měli bychom čínskému lidu sloužit. Měli bychom se učit jejich jazyku. Měli bychom se za ně modlit a pomáhat jim.“

Vrátil jsem se domů ke své manželce Dantzel (která zemřela před více než 13 lety) a řekl jsem jí: „President Kimball nás na tom shromáždění požádal, abychom se učili čínsky! A neslyšel jsem, že by řekl: ‚Každý kromě bratra Nelsona!‘ Byla bys ochotná se mnou studovat mandarínskou čínštinu?“ Samozřejmě souhlasila, a tak jsme se učili mandarínsky.

Šest týdnů po této výzvě presidenta Kimballa jsem se zúčastnil výročního setkání Amerického svazu hrudní chirurgie. Setkání se konalo v Bostonu ve státě Massachusetts. Onoho dne ráno jsem se v hotelovém pokoji modlil za čínský lid, jak nás o to president Kimball požádal. Přišel jsem na první setkání a posadil se tam, kde jsem na podobných profesních setkáních sedával vždy – v přední části místnosti. Poté, co setkání začalo, jsem se však na své židli cítil čím dál nepohodlněji. Jakmile se v místnosti kvůli prezentaci ztlumila světla, opatrně jsem opustil svou židli a v tichosti přešel do zadní části místnosti – na místo, kde bych obvykle nikdy neseděl. Když se světla opět rozsvítila, zjistil jsem, že sedím vedle čínského lékaře. Představil se mi jako profesor Wu Ying-Kai z Pekingu!

Po příjemném rozhovoru jsem ho pozval, aby navštívil Salt Lake City a měl přednášku na lékařské fakultě Utažské univerzity. S potěšením toto přijal a svůj úkol splnil mimořádně skvěle. Poté se vrátil do Číny.

Nedlouho poté mě pozval, abych jako hostující profesor chirurgie působil na Shandongské lékařské univerzitě v čínském městě Jinan. To vedlo k dalším návštěvám a k mému dalšímu působení jakožto hostujícího profesora na dvou dalších univerzitách v Číně.

Tyto úžasné profesní zkušenosti – před mým povoláním do Kvora Dvanácti – vyvrcholily tím, že mě čínští chirurgové požádali, abych provedl operaci na otevřeném srdci, a zachránil tak život jednomu jejich proslulému opernímu pěvci. Operaci jsem provedl a naštěstí byla úspěšná. A byla to mimochodem poslední operace mého profesního života.

Již téměř 40 let se modlím za čínský lid. Raduji se ze svých vztahů s lékařskými kolegy a dalšími drahými přáteli v Číně. A jsem velmi potěšen tím, že jsem byl nyní oficiálně jmenován „starým přítelem Číny“.

Mám svědectví o tom, že když uděláme cokoli, o co nás prorok Boží požádá, cesta se otevře a život druhých se změní.

Doufám, že se nyní sami sebe ptáte: „Co mohu jako dospívající udělat, abych pomohl shromažďovat Izrael?“ Sestra Nelsonová a já, a několik dalších, jsme tutéž otázku položili jedné skupině mladých ve věku 12 až 18 let, z nichž mnozí jsou zde dnes s námi.

Nejprve jsme se zeptali: „Co je to shromažďování Izraele? A co to znamená pro vás?“ Jejich odpovědi se lišily, ale většina z nich uvedla, že úplně přesně nevědí, o co se jedná. Dnes večer bychom chtěli, abyste věděli, že shromažďování Izraele v konečném důsledku znamená nabízení evangelia Ježíše Krista Božím dětem na obou stranách závoje, které dosud neuzavřely důležité smlouvy s Bohem ani neobdržely nezbytné obřady.

Každé dítě Nebeského Otce si zaslouží příležitost rozhodnout se následovat Ježíše Krista, přijmout a obdržet Jeho evangelium se všemi jeho požehnáními – ano, všemi požehnáními, která Bůh slíbil potomstvu Abrahama, Izáka a Jákoba, který, jak víte, je také znám jako Izrael.

Moji drazí výjimeční mladí přátelé, byli jste posláni na zemi přesně v tuto dobu, v té nejzásadnější době v historii světa, abyste pomohli shromažďovat Izrael. Neexistuje nic, co se právě nyní děje na této zemi, co by bylo důležitější. Neexistuje nic, co by mělo větší dosah. Naprosto nic.

Toto shromažďování by pro vás mělo být vším. Toto je poslání, kvůli němuž jste byli přivedeni na zemi.

A tak se vás ptám: „Jste ochotni přidat se k Pánovu batalionu mladých, abyste pomohli shromažďovat Izrael?“ Přemýšlejte o tom prosím. Ještě neodpovídejte.

Vraťme se k dalším otázkám, které jsme se sestrou Nelsonovou položili našim mladým přátelům. Zeptali jsme se: „Kdyby prorok vyzval každého člena Církve ve věku 12 až 18 let, aby pomáhal shromažďovat Izrael, co byste byli ochotni udělat?“

Mladí uvedli například tyto inspirujícími odpovědi: „Kdyby nás prorok vyzval, abychom se zapojili do shromažďování Izraele, rozhodně bych se do toho zapojil.“ Další řekla: „Všeho bych nechala a pomohla bych!“ A další: „Šel bych a udělal bych, o cokoli by mě požádal, protože prorok je kazatel přicházející od Boha.“

A odpovídali i takto: „Byl bych ochotný pracovat více na rodinné historii. Byl bych otevřenější a snažil se s druhými více mluvit o evangeliu. Byla bych dobrým příkladem v tom, že bych projevovala křesťanské vlastnosti. Vykonal bych více křtů za mrtvé; změnil bych něco na tom, jak žiji a jak se rozhoduji; odjela bych někam, kde mě prorok potřebuje; naučil bych se novou řeč; seznámila bych se s novými lidmi; půjčil bych Knihu Mormonovu těm, kdo ji ještě nečetli. A byla bych tím nejlaskavějším člověkem, jakým dovedu.“

Také jsme se těchto mladých členů zeptali, co by byli ochotni obětovat pro to, aby mohli pomáhat shromažďovat Izrael. A znovu nás nadchli. Odpověděli: „Trávil bych méně času sportováním, abych mohl pomoci někomu, kdo potřebuje poznat pravdu. Obětovala bych čas trávený vysedáváním s přáteli a místo toho bych je vyzvala, aby šli do chrámu. Určitě bych omezil čas, který trávím na telefonu. Vzdala bych se části času, který trávím před monitorem. [Dokonce] bych byl ochotný obětovat čas na nedělní odpolední zdřímnutí!“

Zeptali jsme se: „Kdybyste se chtěli zapojit do pomoci shromažďovat Izrael, co byste chtěli začít dělat nebo přestat dělat?“ Odpověděli například takto: „Studovala bych více a soustředěněji písma, abych dokázala odpovědět na otázky, které by mi druzí mohli položit. Trávil bych méně času na sociálních sítích; zapojil bych se více do jednoduchých činností spojených s misionářskou prací členů, včetně každodenních skutků služby. Trávila bych méně času na telefonu, a když bych byla na telefonu, dávala bych na sociální sítě verše z písem nebo nějaká další duchovní poselství. Studoval bych proslovy z generální konference, protože jsou superdůležité. Jedl bych zdravě, abych byl fit. Přestala bych si myslet, že se všechno točí jen kolem mě.“ Děkujeme vám, bratři a sestry, za odpovědi na naše otázky.

Pomyslete na toto, drazí mladí bratři a sestry – právě teď se připravuji na den, kdy budu muset podat zprávu Proroku Josephu Smithovi, presidentu Brighamu Youngovi a dalším – a nakonec i Pánu – o svém správcovství, které jako dnešní prorok Boží na zemi zastávám. Nechci, aby se mě zeptali: „Bratře Nelsone, proč jsi mládeži jasněji nevysvětlil jejich roli ve shromažďování Izraele? Proč jsi je odvážněji nevyzval, aby se do toho zapojili?“

A tak nyní vyzývám každou mladou ženu a každého mladého muže ve věku 12 až 18 let v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, aby se přidali k Pánovu batalionu mladých a pomohli shromažďovat Izrael.

Co vám v tom bude pomáhat? Budete-li každý den číst Knihu Mormonovu, budete se učit o nauce týkající se shromažďování,6 o pravdách týkajících se Ježíše Krista a Jeho Usmíření a o plnosti Jeho evangelia, jež se v Bibli nenachází. Kniha Mormonova zastává ve shromažďování Izraele ústřední roli.7 Kdyby nebylo Knihy Mormonovy, zaslíbené shromáždění Izraele by ve skutečnosti nenastalo.

A nyní vás vyzývám, abyste se připravili tím, že budete dělat pět dalších věcí – pět věcí, které vás změní a které vám pomohou změnit svět.

Zaprvé – přestaňte se neustále zaobírat sociálními sítěmi, abyste tak oslabili světský vliv, který na vás mají.

Dovolte mi vyprávět vám o jednom mladém muži vašeho věku, vnukovi jednoho mého drahého přítele. Tento mladý muž je oblíbený mezi přáteli a je vedoucím mezi studenty na střední škole. Nedávno mu rodiče našli v telefonu něco, co je pro následovníka Ježíše Krista nevhodné. Trvali na tom, aby na čas přestal používat sociální sítě. Místo chytrého telefonu mu dali telefon tlačítkový a jeho zachvátila panika. Jak jen zůstane ve spojení s kamarády?

Zpočátku byl kvůli rodičům úplně nepříčetný, ale po pouhých několika dnech jim za to, že mu chytrý telefon vzali, poděkoval. Řekl: „Poprvé po dlouhé době se cítím svobodný.“ Teď je s kamarády v kontaktu tím, že jim volá z tlačítkového telefonu. Místo neustálého psaní zpráv s nimi fyzicky mluví!

Co dalšího se v životě tohoto mladého muže změnilo? Říká, že se mu líbí, že je osvobozen od předstíraného života, který sociální sítě vytvářejí. Aktivně se zapojuje do života, místo aby se stále jen díval do telefonu. Místo aby hrál videohry, účastní se venkovních činností. Je pozitivněji naladěn a více pomáhá doma. Vyhledává příležitosti ke službě. Naslouchá více druhým na shromáždění, více se usmívá, je šťastnější a aktivně se připravuje na misii! A to všechno jen díky tomu, že si dal přestávku od negativního vlivu sociálních sítí.

A tak mou první dnešní výzvou pro vás je to, abyste se odpoutali od neustálého zaobírání se sociálními sítěmi tím, že budete držet sedmidenní půst od sociálních sítí. Uznávám, že na sociálních sítích jsou i pozitivní věci. Ale pokud budete zprávám ze sociálních sítí věnovat více pozornosti, než věnujete našeptávání Ducha, pak se ocitáte v duchovním ohrožení – i v ohrožení toho, že budete zažívat intenzivní opuštěnost a deprese. Vy i já znáte chlapce či dívky, kteří jsou ovlivněni sociálními sítěmi tak, že dělají či říkají něco, co by nikdy neudělali, ani neřekli druhým do očí. Jedním příkladem je šikanování.

Další stinnou stránkou sociálních sítí je skutečnost, že vytvářejí falešnou realitu. Každý na nich zveřejňuje ty nejzábavnější, nejdobrodružnější a nejúžasnější obrázky, což vytváří mylný dojem, že každý kromě vás má zábavný, dobrodružný a úžasný život. Velká část toho, co se objevuje v příspěvcích na sociálních sítích, je zkreslená, ne-li nepravdivá. A tak si dejte sedmidenní přestávku od falešné reality!

Vyberte si sedm po sobě jdoucích dnů a pusťte se do toho! Sledujte, zda si během oněch sedmi dnů všimnete nějakého rozdílu v tom, jak se cítíte, o čem přemýšlíte, či dokonce jak přemýšlíte. Po sedmi dnech se zamyslete, zda neexistuje něco, co byste chtěli přestat dělat, a něco, co byste chtěli začít dělat.

Tento půst od sociálních sítí může být jen mezi vámi a Pánem. Bude to vaše znamení dané Jemu, že jste ochotni poodstoupit od světa, abyste se mohli přidat k Jeho batalionu mladých.

Má druhá výzva se týká toho, abyste Pánu přinesli každý týden nějakou oběť v podobě času, po dobu tří po sobě následujících týdnů, abyste Mu dali najevo, že si přejete – více než cokoli jiného – být součástí Jeho batalionu mladých. Po dobu tří týdnů se vzdejte něčeho, co rádi děláte, a využijte tento čas k tomu, abyste pomáhali shromažďovat Izrael.

Kdykoli uděláte něco, co komukoli pomůže – na obou stranách závoje – učinit krok směrem k tomu, aby dotyčný uzavřel smlouvy s Bohem a obdržel nezbytné obřady křtu a chrámu, tak tím pomáháte shromažďovat Izrael. Je to takto jednoduché.

Když se ohledně této oběti v podobě času budete modlit, budete inspirováni k tomu, abyste poznali jednak to, čeho se máte v daném týdnu vzdát, tak také to, co můžete místo toho dělat, abyste pomohli shromažďovat Izrael. Například mladý golfista se může vzdát jedné hry a strávit odpovídající čas v chrámové křtitelnici.

Má třetí výzva určená vám spočívá v tom, abyste s Pánem, a možná i s rodiči a se svým biskupem provedli důkladné zhodnocení svého života, abyste se ujistili, že pevně stojíte na cestě smlouvy. Pokud jste se z cesty odchýlili nebo existuje-li něco, čeho musíte zanechat, abyste měli čistší mysl a srdce, je dnešní den dokonalou příležitostí to změnit.

Pokud si nejste jisti tím, jak činit pokání, promluvte si s biskupem nebo s rodiči nebo s oběma. Pomohou vám porozumět Usmíření Ježíše Krista. Pomohou vám poznat radost, kterou opravdové pokání vždy přináší.

Nezůstávejte prosím mimo cestu smlouvy ani o minutu déle. Vraťte se prosím skrze opravdové pokání, a vraťte se hned. Potřebujeme vás, abyste s námi byli v tomto Pánově batalionu mladých. Bez vás to zkrátka nebude ono!

Má čtvrtá výzva se týká toho, abyste se každý den modlili o to, aby všechny Boží děti mohly obdržet požehnání evangelia Ježíše Krista. Vy i já nyní vidíme a budeme i nadále svědky toho, jak se Izrael bude shromažďovat s velkou mocí. A vy můžete být součástí této moci, která za tímto shromažďování stojí!

Má pátá výzva se týká toho, abyste vyčnívali; abyste se lišili od světa. Vy i já víme, že máte být světlem světu. Proto Pán potřebuje, abyste vypadali, mluvili, jednali a oblékali se jako praví učedníci Ježíše Krista. Ano, žijete ve světě, ale máte velmi odlišná měřítka od světa, která vám mají pomoci vyvarovat se poskvrnění světa.

Díky Duchu Svatému jako svému společníkovi můžete prohlédnout kulturu celebrit, která postihuje naši společnost. Můžete být chytřejší než jakákoli předchozí generace. A pokud někdy druzí říkají, že jste „divní“, noste toto označení jako odznak cti a buďte rádi, že vaše světlo v tomto čím dál temnějším světě září jasně!

Stanovte měřítko pro zbytek světa! Přijměte to, že jste jiní! Vaším měřítkem má být brožurka Pro posílení mládeže. Toto je měřítko, které Pán očekává, že budou všichni mladí dodržovat. Jako Jeho pokorný služebník vás nyní naléhavě žádám, abyste si tuto brožurku znovu prostudovali. S modlitbou si ji přečtěte tak, jako kdybyste ji nikdy předtím nečetli. Označte si, co vás zaujme. Povídejte si o tom. Diskutujte o těchto měřítkách s přáteli. Stanovte si, jak budete podle těchto měřítek, svých měřítek, žít s ještě větší přesností.

Tuto brožurku již nejspíš máte. A tak dnes večer, po tomto shromáždění, pokud se rozhodnete přidat se k batalionu, si prosím vezměte další brožurku Pro posílení mládeže a dejte ji některému svému příteli, který možná vaše měřítka nezná nebo který podle nich možná nežije.

Modlete se ohledně toho, kdo tuto brožurku potřebuje. Budete inspirováni. A bude to úžasné.

Dovolte mi nyní shrnout své poselství tím, že zopakuji svých pět výzev, které jsou určené vám, abyste se přidali k Pánovu batalionu mladých, a pomáhali tak shromažďovat Izrael:

  1. Držte sedmidenní půst od sociálních sítí.

  2. Přineste každý týden po dobu tří týdnů nějakou oběť v podobě času věnovaného Pánu.

  3. Zůstaňte na cestě smlouvy. Pokud jste z ní sešli, vraťte se na ni.

  4. Modlete se každý den o to, aby všechny Boží děti mohly obdržet požehnání evangelia Ježíše Krista.

  5. Vyčnívejte. Buďte jiní. Buďte světlem. Dejte někomu z přátel brožurku Pro posílení mládeže.

Moji milovaní mladší bratři a sestry, patříte k těm nejlepším, které Pán kdy seslal na tento svět. Máte schopnost být chytřejší a moudřejší a mít na svět větší vliv než jakákoli předchozí generace!

Na závěr vás vyzývám, abyste se společně s mladými po celém světě postavili a pocítili nadšení z toho, že jste členy Pánova batalionu mladých ve vojsku Sionu, tím, že se připojíte ke zpěvu naší závěrečné písně „Naděje Izraele“, protože tato píseň je o vás!

Z hloubi své duše svědčím o tom, že toto je dílo Všemohoucího Boha. On žije. Ježíš je Kristus. Toto je jeho Církev, znovuzřízená k naplnění svého božského určení, včetně zaslíbeného shromáždění Izraele.

Vy jste nadějí Izraele, dětmi zaslíbeného dne!8 O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, amen.