Odpovědi na často kladené otázky

Vedoucí a odborníci

Co je to soběstačnost?

„Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí spočívající v zabezpečení nezbytných duchovních a časných potřeb ve svém životě a v životě rodiny. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně.“ (Příručka 2: Správa Církve [2010], 6.1.1.)

Odkud pochází program na podporu soběstačnosti?

Program na podporu soběstačnosti je iniciativou Prvního předsednictva. Program funguje od roku 2014. Vznikl mimo Severní Ameriku a nyní je dostupný na celém světě. Stovky tisíc lidí zlepšily díky účasti v programu svou soběstačnost.

Co jsou to skupiny pro podporu soběstačnosti?

Skupiny pro podporu soběstačnosti spojují praktické dovednosti s duchovními zásadami a pomáhají lidem, aby si dokázali pomoci sami. Skupiny pro podporu soběstačnosti jsou většinou malé skupiny pro maximálně 12 osob. Nevede je odborník ani učitel, ale vedoucí diskuse. Každá skupina pro podporu soběstačnosti se zaměřuje na jedno ze čtyř témat: zaměstnání, vzdělání, drobné podnikání či osobní finance (prohlédněte si příslušné materiály).

Jaké jsou výsledky?

Skupiny pro podporu soběstačnosti mají okamžitý a dlouhodobý pozitivní dopad na časný i duchovní život člověka. Šest měsíců po skončení skupiny pro podporu soběstačnosti hlásí členové skupiny následující:

  • 32 % zlepšilo svou schopnost zaopatřit životní potřeby pro sebe a svou rodinu.
  • 56 % zlepšilo svou schopnost pracovat přímo s Pánem při řešení vlastních problémů.
  • 44 % po ukončení kurzu používalo rozpočet.
  • 37 % zvýšilo své úspory.
  • 53 % snížilo svůj nesplacený spotřebitelský dluh.
Jak se skupiny pro podporu soběstačnosti tvoří?

Členové skupiny mohou být k účasti přizváni, nebo se mohou ke skupině připojit sami. Skupiny často vznikají prostřednictvím úvodního setkání programu pro podporu soběstačnosti, ale mohou vzniknout i jinak. Skupiny se mají vždy vytvářet pod vedením místních vedoucích. O tom, kdy a kde se budou setkání konat, rozhodnou sami členové skupiny. Ke každé skupině je přiřazen minimálně jeden vedoucí diskuse.

Jak dlouho se skupiny setkávají?

Skupiny se setkávají obvykle jednou týdně po dobu 12 týdnů. Setkání skupiny trvají obvykle 90 minut až 2 hodiny. Setkání skupiny Mé hledání práce je možné urychlit.

Jak máme zorganizovat úvodní setkání programu pro podporu soběstačnosti?

Řiďte se brožurkou Má cesta. Konkrétní informace najdete na straně 13.

Kdo by se měl programu účastnit?

Mnoho lidí může zlepšit svou soběstačnost. Biskupstva a rady sborů s modlitbou zvažují, koho vyzvat k účasti. V ideálním případě jsou pak tito lidé osobně pozváni na úvodní setkání programu pro podporu soběstačnosti (koná-li se), nebo se do některé skupiny pro podporu soběstačnosti zapojí přímo. Kromě toho mají vedoucí zvážit možnost pozvat i ty, kteří by mohli druhé posílit svými talenty a tím, že jim budou věnovat čas (viz NaS 82:18–19).

Mohou se účastnit i lidé jiných náboženských vyznání?

Ano, samozřejmě. Buďte vnímaví vůči postojům a porozumění lidí různého náboženského vyznání. Mohlo by pomoci, kdybyste vysvětlili některé verše z písem a citace, které jsou specifické pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Také bude možná nezbytné upravit některé závazky, které jsou založené na víře.

Kolik lidí by mělo být ve skupině?

Skupiny fungují nejlépe, mají-li 5 až 12 členů. Má-li skupina více než 12 členů, zvažte její rozdělení. Skupiny, které mají méně než 5 členů, mohou také fungovat, ale bude možná nezbytné provést určité přizpůsobení nebo poskytovat podporu.

Co máme dělat, pokud se do skupiny chtějí přidat jen jeden či dva účastníci?

Zjistěte, zda by sbory v kůlu nemohly najít další lidi, pro které by mohl být daný kurz užitečný nebo kdo by mohl být ochotný se jej účastnit. Pokud žijete v blízkosti jiného kůlu, mohli byste zjistit, zda je možné skupiny spojit. Další možností je požádat účastníky, aby se přidali k jiné skupině. Také byste mohli přizpůsobit vaše zdroje, aby vyhovovaly velmi malé skupině.

Musí být vedoucí diskuse expertem na danou problematiku?

Nikoli. Skupiny pro podporu soběstačnosti jsou navrženy tak, aby byly vedeny, nikoli vyučovány odborníkem. Odbornost zajišťují příslušné materiály; případné nedostatky vyrovná Duch a síla dané skupiny. Jednoduše se řiďte materiály a usilujte o Ducha. Vedoucí diskuse budou proškoleni.

Mají být vedoucí diskuse povoláni, nebo mají sloužit jen na základě pověření?

Vedoucí diskuse mohou být povoláni nebo mohou sloužit jen na základě pověření. Toto rozhodnutí mají učinit místní vedoucí.

Jak mají být vedoucí diskuse povoláni nebo pověřeni?

Vedoucí diskuse obvykle povolává nebo pověřuje některý místní vedoucí. Při předávání povolání či pověření je užitečné, když vedoucí sdělí informace, které se povolání týkají. Na této internetové stránce naleznete užitečné informace o tom, co to znamená být vedoucím diskuse.

Můžeme mít v rámci jedné skupiny více než jednoho vedoucího diskuse?

Ano.

Můžeme některé lekce přeskočit, spojit nebo zkrátit?

Toto nedoporučujeme. Délka a obsah každého skupinového kurzu byly navrženy tak, aby bylo dosaženo konkrétních výsledků, a skupinám se doporučuje, aby postupovaly podle toho, jak jsou příslušné materiály napsány. Relevantnost určitého obsahu se však může lišit nebo mohou existovat i jiné závažné místní potřeby. Před provedením jakýchkoli změn se obraťte na svého kůlového specialistu.

Musíme nabízet všechny čtyři skupinové kurzy pro podporu soběstačnosti?

Nikoli. Místní vedoucí mají rozumět potřebám svých členů a nabízet takový počet a typy kurzů, které podle nich budou členové potřebovat a které budou moci jako vedoucí náležitě podporovat.

Kde mohu najít příručky a videa ke kurzům?

Příručky a videa pro kurzy soběstačnosti, úvodní setkání a školení naleznete na této stránce. Tyto materiály jsou dostupné také v mobilní aplikaci Knihovna evangelia. Příručky lze objednat na stránkách store.lds.org nebo je lze zakoupit v místním distribučním středisku, jsou-li tam dostupné.

Jak máme objednat potřebné materiály?

Materiály lze objednat na stránkách store.lds.org nebo je lze zakoupit v místním distribučním středisku, jsou-li tam dostupné.

Jak máme zaregistrovat skupinu?

Na začátku skupiny vyplní vedoucí diskuse Zprávu o registraci skupiny [Group Registration Report] na stránkách srs.lds.org/report.

Jak máme vyplnit zprávu v závěru setkání skupiny a získat osvědčení o dokončení?

Během závěrečného setkání vyplní členové skupiny své osobní hodnocení. Vedoucí diskuse tyto informace od členů vybere a po skončení setkání skupiny vyplní Zprávu o zakončení skupiny [End of Group report] na stránkách srs.lds.org/report. Vyplněním zprávy zároveň automaticky zažádáte o osvědčení. Vedoucí pro podporu soběstačnosti zašle elektronické kopie osvědčení kůlovému specialistovi na podporu soběstačnosti, který je vytiskne, nechá podepsat a zajistí jejich předání členům skupiny.

Existuje školení pro vedoucí a specialisty?

Ano. Prvním krokem je přečtení a seznámení se s Příručkou vedoucího. Na této stránce naleznete užitečná školení a videa. Kromě toho vám mohou pomoci také zaměstnanci Církve a dobrovolníci (viz strana 8 v verzi Příručky vedoucího).

Kdo je členem výboru kůlu pro podporu soběstačnosti a čím se výbor zabývá?

Viz strany 4 a 9 v verzi Příručky vedoucího.

Čím se zabývá specialista kůlu na podporu soběstačnosti?

Viz strana 5 v verzi Příručky vedoucího.

Co je to kůlové středisko pro podporu soběstačnosti?

Skutečné nebo virtuální místo, kde jsou členům kůlu k dispozici zdroje a materiály pro podporu soběstačnosti. Viz strana 9 v verzi Příručky vedoucího.

Jaké materiály a zdroje máme mít ve středisku pro podporu soběstačnosti?

Ve středisku byste měli mít takové materiály a zdroje, které výbor kůlu pro podporu soběstačnosti považuje za nejpřínosnější pro potřeby kůlu.