Praktické kurzy, duchovní přínosy

Pán řekl: „Záměrem mým je postarati se o svaté mé …, ale musí [to] nezbytně býti učiněno mým vlastním způsobem.“ (Nauka a smlouvy 104:15, 16.) Toto je zaslíbení, že Nebeský Otec se pomůže postarat o své děti, pokud Ho budou následovat. Soběstačnost neznamená, že dokážeme uskutečnit či získat cokoli, co si přejeme. Jsme-li soběstační, pak věříme, že skrze moc Kristovu a skrze vlastní úsilí dokážeme zaopatřit duchovní a praktické potřeby svého života. Mnoho lidí se může stát soběstačnějšími. Program na podporu soběstačnosti je nástrojem, který jim v tom může pomoci.

Většina práce v rámci tohoto programu probíhá v malých skupinách, kde se spojují duchovní zásady s praktickými dovednostmi. Skupiny se zaměřují vždy na jednu z těchto čtyř oblastí: zaměstnání, vzdělání, osobní finance nebo založení a rozvíjení drobného podnikání.

Připraveni začít?

Pokud jste vedoucí, zde se dozvíte více.

Pokud jste skupinový vedoucí diskuse, zde se dozvíte více.

Pokud se chcete stát součástí skupiny, zde se dozvíte více.

Dvanáct zásad soběstačnosti

 1. Používejte víru v Ježíše Krista (NaS 104:15)
 2. Využívejte čas moudře (Alma 34:32)
 3. Buďte poslušní (NaS 130:20–21)
 4. Hospodařte s penězi (NaS 104:78)
 5. Pracujte – přijímejte zodpovědnost (NaS 42:422. Nefi 2:16, 26)
 6. Řešte problémy (Eter 2:18–19, 233:1, 4)
 7. Buďte sjednoceni, spolupracujte (Mojžíš 7:18NaS 104:15–17)
 8. Komunikujte – žádejte a naslouchejte (NaS 8:2)
 9. Vytrvejte (Židům 12:1; NaS 58:4)
 10. Projevujte bezúhonnost (Mosiáš 4:28; Job 27:5; Články víry 1:13)
 11. Usilujte o vědomosti a vzdělání (NaS 88:118–119)
 12. Držte se svého cíle, přijměte obřady (NaS 84:20NaS 136:41. Nefi 18:2–3)