ចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងមិត្តភក្ដិ

  ចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងមិត្តភក្ដិ

  អញ្ជើញ​មិត្ត​ម្នាក់​ឲ្យ​ជួប​នឹង​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា

  មិន​ថា​មិត្ត​របស់​អ្នក​រស់​នៅ​កន្លែង​ណា​ទេ នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ជូន​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា នោះ​អ្នក​អាច ៖

  • ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ដំណើរការ​នោះតាមរយៈ​ការ​ជួយ​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា​ឲ្យ​យល់​អំពី តម្រូវការ ចំណាប់អារម្មណ៍ និង​សំណួរ​មិត្ត​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​វិធីសាស្ត្រ​ល្អៗ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ផងដែរ ។
  • ចូលរួម​នៅក្នុង​មេរៀន​ទាំងឡាយ​របស់​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា ឬ​ការ​ពិភាក្សា​ដំណឹងល្អដោយ​ផ្ទាល់ ឬ​តាមរយៈ​ទូរសព្ទ ឬ​ពិភាក្សា​តាម​វីដេអូ ។
  • ធ្វើ​ការ​តាម​ដាន​ជា​មួយ​នឹង​មិត្ត​របស់​អ្នកនៅ​ចន្លោះ​ពេល​នៃ​ការ​ណាត់ជួប​របស់​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា​ដើម្បី​ឆ្លើយ​សំណួរ ហើយ​ផ្ដល់​ជា​ការ​គាំទ្រ ។

  បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​មិត្ត​របស់​អ្នក​រួច​ហើយ អ្នក​ត្រូវ​បាន​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ទូរសព្ទ ផ្ញើរសារ ឬ​អ៊ីម៉ែល​ទៅ​កាន់​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា​ដោយ​ផ្ទាល់​តាមលេខ​ទូរសព្ទ ឬ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ ។