Hur inskickningen går till

  Ta reda på hur du skickar in egenkomponerade psalmer eller sånger för bedömning, för att eventuellt tas med i den nya psalmboken och barnens sångbok.

  Alla uppmuntras att skicka in egenkomponerade psalmer, barnsånger, psalmtexter eller sångtexter till barnsånger för bedömning, för att eventuellt tas med i den nya psalmboken och barnens sångbok. Bidrag på alla språk och i alla kulturella stilar bedöms för att eventuellt tas med. Musiken bör lämpa sig för gudstjänster. Texter ska vara i enlighet med kyrkans lära.

  Högst fem psalmer och fem barnsånger får skickas in av en och samma person för bedömning. Två exemplar av varje bidrag krävs: ett med namnet på den som skickat in bidraget samt copyrightinformation, och ett annat utan namnet på den som skickat in bidraget. Om flera personer samarbetar för att skapa ett bidrag krävs det att var och en av dem skickar in yttrandet och personuppgifterna nedan tillsammans med bidraget. Bidragen granskas allt eftersom de tas emot. Meddelanden om urvalet skickas ut när de slutliga urvalet har gjorts.

  När musik väljs ut till psalmboken eller barnens sångbok ger den som skickat in bidraget i sin tur kyrkan ett icke exklusivt, permanent tillstånd för obegränsad användning. De som skickat in bidrag behåller copyrighten för sitt verk.

  Bidrag ska vara inskickade före 1 juli 2019.

  Skicka in egenkomponerade psalmer och barnsånger genom att skicka dem via e-post (pdf-filer föredras) till newmusic@lds.org eller via vanlig post till:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

  Följande yttrande och uppgifter ska vara med i bidraget:

  • För- och efternamn
  • Föredraget fullständigt namn
  • Församling eller gren och stav eller distrikt (om tillämpligt)
  • Födelsedatum
  • Födelsenationalitet
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress
  • Föredraget språk

  Yttrande om villkor:

  Dessa villkor utgör ett avtal (detta ”avtal”) mellan mig, ______________, och Intellectual Reserve, Inc. (“IRI”), en enhet tillhörande Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga (“Kyrkan”). Som en del av detta avtal ger jag IRI en icke-exklusiv, avgiftsfri och världsomspännande tillåtelse att fritt använda all musik, alla texter och allt annat material som jag skickar till IRI (som helhet benämnt mitt ”bidrag”) på alla sätt och i alla medier för att möjliggöra för IRI (och kyrkan) att klargöra om mitt bidrag ska användas i en ny psalmbok, barnens sångbok eller någon annan av kyrkans publikationer. Om mitt bidrag väljs ut av IRI (enligt skriftligt meddelande från IRI) ger jag i och med detta yttrande IRI obegränsat, icke-exklusivt, kostnadsfritt, färdigbetalt, världsomspännande, oåterkalleligt, permanent och överförbart tillstånd att återge, ändra, anpassa, översätta, skapa verk utifrån, publicera, distribuera, framföra, visa, underlicensiera och på andra sätt använda (och tillåta andra att använda) mitt bidrag på alla sätt och i alla medier och för alla syften som IRI anser lämpliga.

  Som en del av detta avtal försäkrar, bekräftar, samtycker och godkänner jag följande:

  1. Jag är 18 år eller äldre, jag har skapat och äger rättigheterna till mitt bidrag. Jag har rätt att ge IRI de rättigheter och licenser som nämns i detta avtal, och mitt bidrag och de rättigheter och licenser som ges i detta avtal överträder ingen annan persons upphovsrätt eller andra rättigheter.
  2. Jag meddelar IRI om jag får information om att mitt bidrag inkräktar på någon annan persons eller enhets upphovsrätt eller andra rättigheter.
  3. Även om jag fortsatt äger all upphovsrätt till mitt bidrag (underordnat de rättigheter och licenser som ges i detta avtal) lovar jag att inte sälja, licensiera eller på annat sätt använda mitt bidrag på något sätt som skulle begränsa eller hindra IRI från att till fullo nyttja licenserna och rättigheterna jag beviljat ovan.
  4. IRI är inte skyldigt att använda mitt bidrag på något sätt.
  5. IRI:s beslut angående mitt bidrag är slutgiltigt.
  6. Personuppgifter jag delger IRI behandlas som konfidentiella, och IRI vidtar lämpliga åtgärder för att skydda alla mina personuppgifter mot förlust eller missbruk.
  7. Mina personuppgifter och mitt bidrag får återges och skickas vidare (inklusive, utan begränsning, till IRI:s domare och anställda) i elektroniskt och andra format, som en del av IRI:s gransknings- och bedömningsprocess.
  8. Mina personuppgifter och mitt bidrag får behållas av IRI i elektronisk form enbart i referenssyfte och görs tillgängliga för mig och för IRI:s personal.
  9. Om IRI väljer ut mitt bidrag och väljer att publicera eller visa upp mitt bidrag och mina personuppgifter för allmänheten, kan det krävas att jag utan vidare verkställer andra avtal eller urkunder som är nödvändiga för IRI:s rättigheter och obegränsade användning av mitt bidrag.
  10. IRI:s granskning av mitt bidrag utgör tillräckligt övervägande för att rättigheterna och licenserna i detta avtal ska gälla.
  11. Villkoren i detta avtal styrs av och uttolkas enligt lagarna i delstaten Utah i Förenta staterna utan hänsyn till lagvalsregler, och jag samtycker till att alla meningsskiljaktigheter som uppstår från eller rör detta avtal, som vi inte kan lösa genom samtal, ska avgöras uteslutande i statlig domstol i Salt Lake County, Utah i Förenta staterna.

  Se Vanliga frågor för ytterligare information om bidrag.