W jaki sposób przesłać zgłoszenie?

Dowiedz się, jak przesłać oryginalne hymny lub pieśni do ewentualnego włączenia do nowego śpiewnika z hymnami i śpiewnika dla dzieci.

Zachęcamy wszystkich do przesyłania swoich oryginalnych hymnów, pieśni dla dzieci, tekstów hymnów i tekstów pieśni dla dzieci do ewentualnego włączenia do nowego śpiewnika z hymnami i śpiewnika dla dzieci. Zgłoszenia we wszystkich językach i stylach kulturowych zostaną rozpatrzone pod kątem ewentualnego włączenia ich do śpiewników. Muzyka powinna być stosowna do wykorzystywania w czasie nabożeństw. Słowa muszą być zgodne z doktryną.

Jedna osoba może przesłać do rozpatrzenia maksymalnie pięć hymnów i pięć pieśni dla dzieci. Do każdego zgłoszenia będą wymagane dwa egzemplarze: jeden z nazwiskiem zgłaszającego i informacją o prawach autorskich, a drugi z pominięciem nazwiska zgłaszającego. Jeśli kilka osób wysyła zgłoszenie razem, każda z nich musi przesłać oświadczenie i wypełnić dane osobowe pod zgłoszeniem. Zgłoszenia będą przejrzane po ich otrzymaniu. Informacja o wyborze będzie przesłana, jak tylko zostanie dokonana ostateczna selekcja.

Jeśli utwór zostanie wybrany do śpiewnika z hymnami lub śpiewnika dla dzieci, zgłaszający udzieli Kościołowi niewyłącznego, wieczystego zezwolenia na nieograniczone wykorzystywanie. Zgłaszający zachowują prawa autorskie do swojej pracy.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 1 lipca 2019 r.

Prześlij oryginalne hymny i pieśni dla dzieci e-mailem (najlepiej w formacie pdf) na adres: newmusic@lds.org lub pocztą na adres:

New Music Submission
50 East North Temple Street, 23rd Floor
Salt Lake City, UT 84150-0023

Prosimy o wypełnienie i załączenie do zgłoszenia poniższego formularza i umowy.

 • Imię i nazwisko
 • Preferowane imię i nazwisko autora
 • Okręg lub gmina i palik lub dystrykt (jeśli dotyczy)
 • Data urodzenia
 • Kraj urodzenia
 • Adres e-mailowy
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny
 • Preferowany język

Warunki i postanowienia umowy:

Poniżej wymieniono Warunki i postanowienia umowy (zwane dalej: „Umową”) pomiędzy: ________________________________ (podaj swoje imię i nazwisko) a Intellectual Reserve, Inc. (spółką, zwaną dalej: „IRI”), podmiotem należącym do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (zwanego dalej: „Kościołem”). Na mocy niniejszej Umowy udzielam IRI zezwolenia na niewyłączne, wolne od tantiem i ogólnoświatowe wykorzystanie wszelkiej muzyki, tekstów i innych materiałów, które przesyłam do IRI (zwanych wspólnie „Zgłoszeniem”), na wszelkie sposoby, i rozpowszechnianie ich w środkach masowego przekazu, uprawniając IRI (oraz Kościół) do decydowania o tym, czy Zgłoszenie zostanie wykorzystane w śpiewniku z hymnami, w śpiewniku dla dzieci czy w innych publikacjach kościelnych. Jeśli moje Zgłoszenie zostanie wybrane do wykorzystania przez IRI (co będzie potwierdzone stosownym pismem od IRI), to niniejszym udzielam IRI — nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wieczystej i z możliwością przekazania — licencji na kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, tworzenie utworów pochodnych, publikowanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, odtwarzanie, udzielanie sublicencji i inny użytek (oraz zezwolenie innym na wykorzystanie) mojego Zgłoszenia na wszelkie sposoby i rozpowszechnianie go w środkach masowego przekazu w celach, które IRI uzna za stosowne.

Na mocy niniejszej Umowy oświadczam, zapewniam i wyrażam zgodę na to, co następuje:

 1. Mam ukończone 18 lat, jestem autorem i właścicielem mojego Zgłoszenia, posiadam prawa do udzielenia IRI praw i licencji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a moje Zgłoszenie i prawa, i licencje, niniejszym udzielone, nie naruszają niczyich praw autorskich ani żadnych innych praw.
 2. Zawiadomię IRI o wszystkim, czego się dowiem w związku z moim Zgłoszeniem, co narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa innych osób albo podmiotów.
 3. Podczas gdy wciąż będę w posiadaniu praw autorskich do mojego Zgłoszenia (z zastrzeżeniem praw i licencji niniejszym udzielonych), nie sprzedam ich, nie udzielę licencji lub innych praw do mojego Zgłoszenia w żaden sposób, który mógłby umniejszyć zakres praw lub ograniczyć je IRI tak, że nie mogłaby w pełni korzystać z licencji i praw niniejszym jej udzielonych.
 4. IRI w żaden sposób nie ma obowiązku wykorzystania mojego Zgłoszenia.
 5. Decyzje IRI dotyczące mojego Zgłoszenia są ostateczne.
 6. Dane osobowe przesłane do IRI będą traktowane jako poufne, a IRI będzie właściwie chronić je przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.
 7. Moje dane osobowe oraz moje Zgłoszenie mogą być przetwarzane i przekazywane (również bez ograniczeń, jurorom IRI i obsłudze) w formie elektronicznej i w innej postaci do weryfikacji i oceny.
 8. Moje dane osobowe oraz moje Zgłoszenie mogą być zachowane w formie elektronicznej przez IRI jedynie w celach informacyjnych i będą dostępne wyłącznie dla mnie oraz personelu IRI.
 9. Jeśli IRI wybierze moje Zgłoszenie i zadecyduje o publikacji lub publicznym ujawnieniu mojego Zgłoszenia lub danych osobowych, może być wymagane ode mnie, bez dalszego rozpatrywania, podpisanie kolejnych umów i aktów, niezbędnych do tego, aby IRI mogła bez przeszkód korzystać z praw do mojego Zgłoszenia.
 10. Według praw i licencji niniejszym udzielonych weryfikacja Zgłoszenia przez IRI jest właściwym jego rozpatrzeniem.
 11. Niniejsza Umowa została sporządzona i interpretowana w oparciu o prawo Stanu Utah Stanów Zjednoczonych Ameryki z wyłączeniem właściwości innych przepisów prawnych, a w przypadku sporów wynikających z treści niniejszej Umowy, których nie da się rozwiązać na drodze życzliwego dialogu, właściwy będzie wyłącznie sąd zlokalizowany w Hrabstwie Salt Lake w stanie Utah.

Zobacz najczęściej zadawane pytania, aby poznać szczegóły procesu przesyłania zgłoszeń.