Kako podnijeti

  Saznajte kako podnijeti svoje originalne crkvene ili dječje pjesme radi razmatranja za uključivanje u novu pjesmaricu i dječju pjesmaricu.

  Potičemo sve da podnesu svoje originalne crkvene i dječje pjesme, tekstove crkvenih i dječjih pjesama radi razmatranja za novu pjesmaricu i dječju pjesmaricu. Podnesci na svim jezicima i kulturalnim stilovima bit će razmatrani za uključivanje. Glazba treba biti prikladna za uporabu tijekom bogoslužja. Tekstovi moraju biti doktrinarno ispravni.

  Osoba može podnijeti do pet crkvenih i pet dječjih pjesama za razmatranje. Bit će potrebna dva primjerka za svaki podnesak: jedan s uključenim imenom i prezimenom podnositelja i podacima o autorskom pravu te drugi s izostavljenim imenom i prezimenom podnositelja. Ako više ljudi surađuje na predavanju podneska, od svake će se osobe tražiti da zajedno s podneskom podnese izjavu i osobne podatke opisane ispod. Podnesci će biti pregledani kako su primljeni. Priopćenja o odabirima bit će poslana onog trenutka kada se donese odluka o konačnim odabirima.

  Kada je glazba odabrana za uključivanje u crkvenu ili dječju pjesmaricu, podnositelj daje prava Crkvi za neekskluzivno, trajno odobrenje za neograničeno korištenje. Podnositelji zadržavaju autorsko pravo za svoje djelo.

  Krajnji rok za podnošenje je 1. srpnja 2019.

  Izvorne crkvene i dječje pjesme podnesite šaljući ih e-poštom (poželjni su PDF primjerci) na newmusic@lds.org ili poštom na:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023

  Molimo vas, uključite sljedeću izjavu i podatke uz svoj podnesak.

  • Ime i prezime
  • Željeno ime i prezime
  • Odjel ili ogranak i kolčić ili okrug (ako je primjenjivo)
  • Datum rođenja
  • Država rođenja
  • Adresa e-pošte
  • Broj telefona
  • Poštanska adresa
  • Željeni jezik

  Izjava o odredbama i uvjetima:

  Ove Odredbe i uvjeti su sporazum (ovaj »Sporazum«) između mene, ______________, i Intellectual Reserve, Inc. (»IRI«), subjekta Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (»Crkva«). Kao dio ovog Sporazuma, IRI-u dajem ne-ekskluzivno i globalno dopuštenje, oslobođeno naknade, za slobodno korištenje sve i svake glazbe, stihova i drugih materijala koje dostavljam IRI-u (skupno, moj »Podnesak«), na bilo koji i sve načine i medije u svrhu dopuštanja IRI-u (i Crkvi) da odredi hoće li ili neće moj Podnesak biti korišten u novoj Pjesmarici, Dječjoj pjesmarici ili drugim publikacijama Crkve. Ukoliko IRI odabere koristiti moj Podnesak (kako će IRI u pisanom obliku ukazati), onda ovime dajem IRI-u neograničenu, ne-ekskluzivnu, oslobođenu naknade, potpuno plaćenu, globalnu, neopozivu, trajnu i prenosivu dozvolu da umnožava, mijenja i dopunjava, prilagođava, prevodi, objavljuje, razdaje, izvodi, prikazuje, podlicencira i na druge načine koristi (i dopušta drugima da koriste) moj Podnesak, i izrađuje derivativna djela od njega, na bilo koji i sve načine i medije te u bilo koju svrhu koju IRI smatra prikladnom.

  Kao dio ovog Sporazuma, predstavljam, jamčim, slažem se i pristajem, kako slijedi:

  1. imam barem 18 godina; autor sam i vlasnik svojeg Podneska; imam pravo dati IRI-u prava i dozvole kako su ovdje izložene, a moj Podnesak te ovdje dana prava i dozvole ne krše autorska ili druga prava bilo koje druge osobe;
  2. predat ću IRI-u bilo koji podatak za koji saznam da ukazuje kako moj Podnesak narušava autorsko pravo bilo koje osobe ili subjekta;
  3. iako sam i dalje vlasnik svih autorskih prava na svoj Podnesak (podložan ovdje danim pravima i dozvolama), neću prodavati, licencirati ili na druge načine koristiti svoj Podnesak u bilo kojem obliku kojim bi se narušilo ili ograničilo IRI-u da u potpunosti koristi dozvole i prava koja sam ovime predao;
  4. IRI nema obvezu koristiti moj Podnesak ni na koji način;
  5. odluke IRI-a po pitanju mojeg Podneska su konačne;
  6. osobne podatke koje dostavim IRI-u smatrat će se povjerljivima i IRI će poduzeti prikladne mjere da osigura moje osobne podatke od gubitka ili zlouporabe;
  7. moji osobni podaci i moj Podnesak mogu biti umnoženi i prenošeni (uključujući, bez ograničenja, procjeniteljima i osoblju IRI-a) u elektroničkim i drugim formatima, kao dio IRI-evog pregleda i postupka procjene;
  8. IRI može elektronički zadržati moje osobne podatke i moj Podnesak samo u navedene svrhe i oni će biti učinjeni dostupnima meni i osoblju IRI-a;
  9. izabere li IRI moj Podnesak i odabere objaviti ili javno prikazati moj Podnesak i moje osobne podatke, može me se tražiti da sklopim, bez daljnjeg razmatranja, druge sporazume ili mehanizme nužne za dotjerivanje IRI-evih prava i neograničene uporabe mojeg Podneska;
  10. IRI-ev pregled mojeg Podneska je prikladno razmatranje za ovdje dana prava i dozvole; i
  11. ovaj Ugovor uređen je i treba ga se tumačiti u skladu sa zakonima savezne države Utah bez obzira na bilo kakav sukob sa zakonskom odredbom i da se svaki spor koji proizlazi iz ili u svezi s ovim Sporazumom, a koji ne može biti riješen prijateljskim raspravama, rješava isključivo na sudovima koji se nalaze u okrugu Salt Lakea, Utah.

  Pogledajte Učestala pitanja za druge detalje o podnošenju djela.