Πώς να υποβάλετε

  Μάθετε περισσότερα για το πώς να υποβάλετε πρωτότυπους ύμνους ή τραγούδια για να ληφθούν υπ’ όψιν και να συμπεριληφθούν στο νέο υμνολόγιο και το βιβλίο με παιδικά τραγούδια

  Όλοι παροτρύνονται να υποβάλουν τους πρωτότυπους ύμνους, τα παιδικά τραγούδια, τα κείμενα ύμνων και τους στίχους από παιδικά τραγούδια τους για να ληφθούν υπ’ όψιν για το νέο υμνολόγιο και το βιβλίο με παιδικά τραγούδια. Οι υποβολές σε όλες τις γλώσσες και τo πολιτιστικό ύφος θα ληφθούν υπ’ όψιν για συμπερίληψη. Η μουσική θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε συγκεντρώσεις εκκλησιασμού. Τα κείμενα πρέπει να είναι ορθά από άποψη διδαχής.

  Μπορούν να υποβληθούν μέχρι πέντε ύμνοι και πέντε παιδικά τραγούδια από ένα άτομο για να ληφθούν υπ’ όψιν. Δύο αντίτυπα κάθε υποβολής θα απαιτούνται: ένα με το όνομα του υποβάλλοντος και τις πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων να περιλαμβάνονται και ένα άλλο με το όνομα του υποβάλλοντος να παραλείπεται. Εάν πολλαπλά άτομα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μία υποβολή, θα απαιτείται από κάθε άτομο να υποβάλει τη δήλωση και τις προσωπικές πληροφορίες που περιγράφονται κατωτέρω με την υποβολή. Οι υποβολές θα επανεξετασθούν καθώς λαμβάνονται. Η επικοινωνία για τις συλλογές θα αποσταλεί άπαξ και γίνουν οι τελικές συλλογές.

  Όταν επιλεγεί η μουσική για να συμπεριληφθεί στο υμνολόγιο ή το βιβλίο με παιδικά τραγούδια, ο υποβάλλων με τη σειρά του αποδίδει στην Εκκλησία μία μη αποκλειστική, συνεχή άδεια για απεριόριστη χρήση. Οι υποβάλλοντες διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους.

  Η προθεσμία για υποβολές είναι η 1η Ιουλίου 2019.

  Υποβάλετε πρωτότυπους ύμνους και παιδικά τραγούδια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προτιμώνται αντίτυπα PDF) στο newmusic@lds.org ή ταχυδρομώντας τα στο:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023

  Παρακαλείσθε όπως συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση και πληροφορίες εκτός από την υποβολή σας.

  • Μικρό όνομα και επώνυμο
  • Προτιμώμενο ονοματεπώνυμο
  • Τομέας ή κλάδος και πάσσαλος ή περιφέρεια (αν ισχύει)
  • Ημερομηνία γεννήσεως
  • Χώρα γεννήσεως
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Αριθμός τηλεφώνου:
  • Ταχυδρομική διεύθυνση
  • Προτιμώμενη γλώσσα

  Δήλωση όρων και προϋποθέσεων:

  Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν σύμβαση (εφεξής «Σύμβαση») ανάμεσα σε εμένα, ______________, και το Intellectual Reserve, Inc. (“IRI”), το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (η «Εκκλησία»). Ως μέρος αυτής της Σύμβασης, παραχωρώ στο IRI μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς οποιαδήποτε και όλη τη μουσική, στίχους και άλλο υλικό που παρέχω στο IRI (συλλογικώς η «Υποβολή» μου»), με οιονδήποτε και κάθε τρόπο και μέσα για τον σκοπό να επιτρέπω στο IRI (και την Εκκλησία) να αποφασίζει αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η Υποβολή μου σε ένα νέο υμνολόγιο, βιβλίο με παιδικά τραγούδια ή άλλη έκδοση της Εκκλησίας. Εάν η Υποβολή μου επιλεγεί για χρήση από το IRI (όπως υποδεικνύεται γραπτώς από το IRI), τότε διά του παρόντος παραχωρώ στο IRI απεριόριστη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, πλήρως καταβεβλημένη, παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή και μεταβιβάσιμη άδεια να αναπαραγάγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγο έργο από, να δημοσιεύει, να διανέμει, να εκτελεί, να εκθέτει, να υποαδειοδοτεί και να χρησιμοποιεί άλλως (και να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν) την Υποβολή μου με οιονδήποτε και κάθε τρόπο και μέσα και για οιονδήποτε σκοπό κρίνει κατάλληλο το IRI.

  Ως μέρος αυτής της Σύμβασης, εγώ αντιπροσωπεύω, εγγυώμαι, συμφωνώ και συναινώ ως εξής:

  1. Είμαι τουλάχιστον 18 ετών, είμαι ο δημιουργός και ιδιοκτήτης της Υποβολής μου, έχω το δικαίωμα να παραχωρώ στο IRI τα δικαιώματα και τις άδειες που διατυπώνονται στο παρόν και η Υποβολή μου και τα δικαιώματα και οι άδειες που παραχωρούνται στο παρόν δεν παραβιάζουν κανενός άλλου ατόμου τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.
  2. Θα υποβάλω στο IRI οιεσδήποτε πληροφορίες που θα μάθω, οι οποίες υποδηλούν ότι η Υποβολή μου παραβιάζει τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα οιουδήποτε άλλου ατόμου ή νομικού προσώπου.
  3. Ενώ θα εξακολουθώ να είμαι κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στην Υποβολή μου (υποκείμενα στα δικαιώματα και τις άδειες που παραχωρούνται στο παρόν), δεν θα πωλήσω, αδειοδοτήσω ή χρησιμοποιήσω άλλως την Υποβολή μου με οιονδήποτε τρόπο που θα έβλαπτε ή περιόριζε το IRI από το να χρησιμοποιεί πλήρως τις άδειες και τα δικαιώματα που έχω παραχωρήσει στο παρόν.
  4. Το IRI δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί την Υποβολή μου με οιονδήποτε τρόπο.
  5. Οι αποφάσεις του IRI αναφορικώς προς την Υποβολή μου είναι τελικές.
  6. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχω στο IRI θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και το IRI θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες μου από απώλεια ή κακή χρήση.
  7. Οι προσωπικές πληροφορίες μου και η Υποβολή μου μπορούν να αναραπαγάγονται και μεταδίδονται (μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμό, σε κριτές και προσωπικό του IRI) με ηλεκτρονική και άλλη μορφή, ως μέρος της διαδικασίας επανεξέτασης και κρίσης από το IRI.
  8. Οι προσωπικές πληροφορίες μου και η Υποβολή μου μπορούν να διατηρούνται ηλεκτρονικώς από το IRI για σκοπούς αναφοράς μόνον και θα γίνουν προσβάσιμες σε εμένα και το προσωπικό του IRI.
  9. Εάν το IRI επιλέξει την Υποβολή μου και διαλέξει να δημοσιεύσει ή να εκθέσει δημοσίως την Υποβολή μου ή τις προσωπικές πληροφορίες μου, μπορεί να απαιτηθεί από εμένα να εκτελέσω, χωρίς περαιτέρω σκέψη, άλλες συμβάσεις ή επίσημα έγγραφα, απαραίτητα για να τελειοποιήσουν τα δικαιώματα του IRI και την απεριόριστη χρήση της Υποβολής μου.
  10. Η επανεξέταση από το IRI της Υποβολής μου αποτελεί επαρκή εξέταση των δικαιωμάτων και αδειών που παραχωρούνται στο παρόν, και
  11. η Σύμβαση αυτή διέπεται και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Γιούτας, αδιάφορα σε οιανδήποτε διάταξη περί συγκρούσεως νόμου και ότι οιανδήποτε διαμάχη που θα εγερθεί από αυτήν τη Σύμβαση ή σχετικά με αυτήν, η οποία δεν δύναται να επιλυθεί μέσω φιλικών συζητήσεων, θα διευθετηθεί αποκλειστικώς στα δικαστήρια ευρισκόμενα εντός της Επαρχίας της Σωλτ Λέηκ στη Γιούτα.

  Βλέπε Συχνές Ερωτήσεις για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποβολές.