Jak zaslat píseň k posouzení

  Zjistěte, jak můžete zaslat původní náboženské písně nebo písně pro děti k posouzení pro zařazení do nového zpěvníku náboženských písní nebo do zpěvníku pro děti.

  Každého povzbuzujeme k tomu, aby zaslal svou původní náboženskou píseň, píseň pro děti nebo text náboženské písně či písně pro děti k posouzení pro zařazení do nového zpěvníku náboženských písní nebo do zpěvníku pro děti. Pro zařazení budou zváženy písně ve všech jazycích a všech kulturních stylů. Písně mají být vhodné pro použití na bohoslužbách. Texty musí být naukově správné.

  Jeden skladatel nebo autor může zaslat k posouzení až pět náboženských písní a pět písní pro děti. Budou požadovány dvě verze každého souboru: jedna verze se jménem odesílatele a s údajem o copyrightu a druhá verze bez jména odesílatele. Bude-li se na tvorbě písně podílet více osob, spolu s písní bude třeba zaslat níže uvedené podmínky účasti a osobní údaje pro každou z těchto osob. Písně budou posuzovány v tom pořadí, v jakém budou přicházet. Zpráva o vybraných písních bude zaslána poté, co bude ukončen výběr.

  Když bude píseň vybrána pro zařazení do zpěvníku náboženských písní nebo do zpěvníku pro děti, odesílatel Církvi poskytne nevýhradní, trvalou licenci pro neomezené použití. Autorská práva k dílu odesílateli zůstanou.

  Konečný termín pro zaslání je 1. července 2019.

  Původní náboženské písně a písně pro děti můžete zaslat e-mailem (dáváme přednost formátu PDF) na adresu newmusic@lds.org nebo poštou na adresu:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023

  K písni prosím přiložte níže uvedené podmínky účasti a údaje.

  • Křestní jméno a příjmení
  • Upřednostňované celé jméno
  • Sbor nebo odbočka a kůl nebo okrsek (připadá-li v úvahu)
  • Datum narození
  • Země narození
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Poštovní adresa
  • Upřednostňovaný jazyk

  Obchodní podmínky účasti v soutěži:

  Tyto obchodní podmínky vyjadřují smlouvu (dále jen „smlouva“) mezi mnou, ______________, a společností Intellectual Reserve, Inc. (dále jen „společnost IRI“), právním subjektem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (dále jen „Církev“). V této smlouvě uděluji společnosti IRI výhradní, bezplatnou a celosvětovou licenci svobodně používat kteroukoli a veškerou hudbu, texty a další materiály, které společnosti IRI poskytnu (dále souhrnně moje „hudební tvorba“) jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky za účelem umožnění společnosti IRI (a Církvi), aby rozhodla, zdali moje hudební tvorba bude použita v novém zpěvníku náboženských písní, ve zpěvníku pro děti nebo v jiné publikaci Církve. Pokud si společnost IRI vybere moji hudební tvorbu pro své použití (a společnost IRI tento záměr uvede písemně), poskytuji tímto společnosti IRI neomezenou, bezvýhradní, bezplatnou, plně splacenou, celosvětovou, neodvolatelnou, trvalou a přenosnou licenci moji tvorbu reprodukovat, měnit, upravovat, překládat, vytvářet z ní odvozená díla, vydávat ji, distribuovat, předvádět, vystavovat, poskytovat ji v rámci sublicence nebo ji jinak používat (a umožnit druhým ji používat) jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky a k jakémukoli účelu, které společnost IRI uzná za vhodné.

  V této smlouvě prohlašuji a potvrzuji následující skutečnosti, souhlasím s nimi a dávám k nim své svolení:

  1. Je mi alespoň 18 let, jsem autorem a vlastníkem zaslané hudební tvorby, jsem oprávněn udělit společnosti IRI práva a licence zde uvedené; a má hudební tvorba a práva a licence zde uvedené neporušují autorská nebo jiná práva žádných dalších osob;
  2. pokud zjistím jakékoli informace ohledně toho, že moje hudební tvorba jakýmkoli způsobem porušuje autorská nebo jiná práva další osoby nebo subjektu, poskytnu tyto informace IRI;
  3. ačkoli budu nadále vlastníkem veškerých autorských práv k mé hudební tvorbě (s výhradou práv a licencí zde udělených), svou hudební tvorbu neprodám, neudělím k ní licenci ani ji nepoužiji takovým způsobem, jaký by poškodil nebo omezil společnost IRI v plném využití licencí a práv zde udělených;
  4. společnost IRI není nijak povinna mou hudební tvorbu použít;
  5. rozhodnutí společnosti IRI ohledně mé hudební tvorby jsou konečná;
  6. s osobními informacemi, které společnosti IRI poskytuji, bude nakládáno jako s informacemi důvěrnými, a společnost IRI provede náležitá opatření, aby mé osobní informace zabezpečila před ztrátou nebo zneužitím;
  7. mé osobní informace a má hudební tvorba mohou být reprodukovány a přenášeny (včetně, nikoli však výlučně, porotcům a pracovníkům společnosti IRI) v elektronickém formátu a v dalších formátech, v rámci procesu hodnocení a posuzování společností IRI;
  8. společnost IRI si může ponechat mé osobní informace a mou hudební tvorbu v elektronické podobě pouze k nahlédnutí a budu k nim mít přístup já a pracovníci společnosti IRI;
  9. Pokud si společnost IRI vybere mou hudební tvorbu a rozhodne se ji nebo mé osobní informace vydat nebo veřejně vystavit, může být ode mě požadováno, abych bez dalšího zkoumání uzavřel další smlouvy nebo použil nástroje nezbytné k plnému využití práv a neomezenému použití mého díla společností IRI;
  10. posouzení mé hudební tvorby společností IRI je přiměřené protiplnění za práva a licence zde udělené;
  11. a tato smlouva je řízena a má být vykládána v souladu se zákony státu Utah bez ohledu na jakýkoli rozpor právních předpisů; a jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo související s touto smlouvou, který není možné vyřešit prostřednictvím přátelské diskuse, bude řešen výlučně u soudů nacházejících se v Salt Lake County v Utahu.

  Další podrobnosti ohledně zasílání písní a textů naleznete v části Často kladené otázky