Učestala pitanja

  Nova pjesmarica i dječja pjesmarica bit će osmišljene da ujednače glazbu na svim jezicima i ispune potrebe globalne Crkve. Odabiri će uključivati temeljne pjesme koje naučavaju nauke evanđelja. Nove i postojeće crkvene i dječje pjesme iz cijelog svijeta bit će procijenjene i razmotrene za uključivanje. Dopunske mjesne pjesme bit će dostupne u dodatnim digitalnim zbirkama.

  Zašto se knjige revidiraju?

  Pjesmarica i Dječja pjesmarica bit će revidirane radi ujednačavanja glazbe koju članovi diljem svijeta koriste za bogoštovlje. Zbirke će uključivati postojeću, novu i ažuriranu glazbu radi ispunjavanja potreba članova diljem svijeta. Tiskane zbirke bit će ujednačene diljem globalne Crkve, pružajući isti odabir crkvenih i dječjih pjesama na svakom jeziku. Dodatne crkvene i dječje pjesme primjenjive na određene jezike i područja bit će također dostupne članovima putem digitalnih kanala.

  Tko nadgleda revizije?

  Aktivnost revidiranja vodit će odbori pod usmjerenjem općih autoriteta i općih vođa pomoćnih organizacija. Odbori se sastoje od crkvenih zaposlenika i pozvanih članova stručnih u raznim područjima, uključujući glazbu, pedagogiju, književnost, svjetske kulture i crkveni nauk.

  Kada će nove knjige biti dostupne?

  Očekuje se da će za razvoj novih prototipova za obje knjige biti potrebno nekoliko godina dok se odbori zajedno koordiniraju, uzimajući u obzir i nove i postojeće crkvene i dječje pjesme koje će uključiti. Prijevod pjesama započet će nakon što taj posao bude dovršen.

  Što će se dogoditi s trenutnom Pjesmaricom i Dječjom pjesmaricom ?

  Trenutne knjige nastavit će se koristiti dok nove zbirke ne budu izdane u tiskanom izdanju i putem digitalnih kanala. Ove trenutne zbirke bit će dostupne kao predmeti baštine preko digitalnih kanala jednom kada nove knjige budu razdane.

  Hoće li audio snimke crkvenih i dječjih pjesama biti ažurirane?

  Da. Bit će napravljen set instrumentalnih i glasovnih zapisa na višestrukim jezicima za revidirane zbirke.

  Mogu li iznijeti prijedloge za novu crkvenu ili dječju pjesmaricu?

  Da. Možete iznijeti prijedloge za novu zbirku ispunjavanjem ankete povratnih informacija.

  Mogu li podnijeti naslov postojeće, omiljene crkvene ili dječje pjesme na svojem jeziku radi razmatranja za uključivanje?

  Da. Možete predložiti uključivanje crkvenih i dječjih pjesama kroz anketu povratnih informacija. Samo originalne crkvene i dječje pjesme mogu biti predane kroz ovaj alat za podnošenje. Saznajte više.

  Hoće li naša nacionalna himna biti u pjesmarici?

  Stoga što će nove temeljne zbirke biti iste na svakom jeziku, nacionalne himne neće biti uključene u tiskana izdanja pjesmarica. Međutim, sveta glazba od mjesne važnosti može se staviti na raspolaganje članovima prema njihovom jeziku putem digitalnih kanala kako je to prikladno i doktrinarno ispravno.

  Kako mogu podnijeti jednu od svojih originalnih crkvenih ili dječjih pjesama za razmatranje?

  Saznajte više na stranici Kako podnijeti.

  Mogu li podnijeti samo tekst ili samo glazbu za razmatranje? Ako mogu, kako će popratna glazba ili tekst biti odabrani?

  Da. Podnositelji mogu podnijeti tekst crkvene ili dječje pjesme bez glazbe ili glazbu bez teksta. Razmatrat će se uparivanja više rasporeda teksta i melodija.

  Mogu li podnijeti crkvenu ili dječju pjesmu u glazbenom stilu svoje kulture, čak i ako ne odgovara glazbenom stilu koji je obično bio uključivan u Pjesmaricu ili Dječju pjesmaricu u prošlosti?

  Da. Potičemo podnošenje crkvenih i dječjih pjesama iz višestrukih kulturalnih stilova.

  Do kada je moguće podnositi?

  Novi podnesci moraju biti zaprimljeni do 1. srpnja 2019. da bi bili razmotreni za revidirane zbirke.

  Tko će pregledati moju podnesenu glazbu?

  Podnesci će biti revidirani anonimno, a odbori za crkvene i dječje pjesmarice razmotrit će ih za uključivanje.

  Može li bilo tko podnijeti novu glazbu za razmatranje?

  Da. Podnositelji mlađi od 18 godina trebat će pribaviti odobrenje roditelja ili skrbnika.

  Ako moj podnesak bude odabran za uključivanje, odričem li se svojeg autorskog prava?

  Ne. Zadržat ćete autorsko pravo za svoje djelo. Međutim, od onih čiji podnesci budu odabrani bit će zatraženo da Crkvi daju neekskluzivno, trajno odobrenje za neograničeno korištenje.