Naʻe Ofo ʻa e Kau Potó

 


Lyrics

 1. 1. Naʻe ofo ʻa e kau potó

  ʻI heʻenau mamata,

  He fetuʻu ne hā foʻou

  ʻo Fanongo ʻa e hivá.

 2. [Chorus]

  Hōsana, Hōsana, Hōsana kia Sīsū.

 3. 2. ʻI he maama ne ngingila

  Naʻa nau ō mamaʻo,

  Ke hū ai ki heʻetau Ta-

  mai Mo Sīsū ko e ʻAló.

 4. 3. Pea talu ai mo ʻetau

  Maʻu ʻa e talanoa,

  Ki Pētilihema mo e

  taupoʻou mo e Tamá.

 5. 4. Ne ngingila ʻa e fetuʻu

  Ne toki hā foʻou.

  Kuo ʻaloʻi ʻa e Tama he

  ʻaiʻangakai ʻo e manú.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, Laudis Corona, Boston, 1885