Ko e Tui Mateakí

Lyrics

 1. 1. ʻE ʻikai te u ilifia,
  He ʻoku ofi ʻa e ʻOtuá,
  Kuó Ne palōmesi mai
  Ke u ʻilo Hono mālohí,
  Te u ʻatu ki he Tamaí,
  Lotu pea mo e angavaivaí,
  Hono Laumālié ke tatakí,
  Pea nofo ki he ʻEikí.
 2. Fakalea: Naomi W. Randall, faʻeleʻi 1908. © 1985 LDS
  Fakatuʻungafasi: Stephen M. Jones, faʻeleʻi 1960. © 1985 LDS