Ko e hā Ne Hā ʻi Langí?

Lyrics

 1. 1. Ko e hā ne hā ʻi langi,
  ʻĀngelo ne ne puna,
  Peá ne ʻai ha pōpoaki,
  Kosipeli taʻe ngata
  Ke toe malanga ʻaki,
  ʻI māmani kotoá,
  Ki he ngaahi faʻahinga,
  Mo e ʻotu puleʻangá.
 2. 2. ʻIkai naʻe ai ha lotu,
  Lotu pē ʻa māmani,
  Ko e hā ʻa e toe lotu,
  ʻAia ne muʻaki ʻomi
  Ne malangaʻaki atu,
  ʻE Sīsū ʻi māmaní,
  Pehē mo haʻa tautolu,
  Fai ʻi he onopōní.
 3. 3. Kosipeli ne ʻi fē nai,
  Ne ʻikai ke ʻiloa,
  Ka ne ʻave nai ʻe hai,
  ʻAve pē ʻe Sihova
  Naʻe ʻave ki hēvani,
  Kae ʻoua pē ke hoko,
  ʻA e ʻaho ne tuhá ni,
  Ke puna ʻa e ʻāngeló.
 4. Fakaleá: John S. Davis 1813–1882
  Fakatuʻungafasí: Evan Stephens, 1854–1930