Fanongo ki he Palōfita

Lyrics

 1. 1. Fanongo ki he palōfita mo e ʻEikí,
  ʻAkonaki ʻofa fai e ngāue ʻa e ʻOtuá.
  Ui ʻEne tamaioʻeiki ke ne malangá,
  Folofola Hoko ko ʻEne fakaʻilongá.
 2. 2. Ongona palōfita he fonua kotoá,
  Fakahā ki māmani ʻa e ongoongoleleí,
  Pōpoaki toputapu ko e fakamoʻoní,
  ʻA e kau palōfita kotoa ʻi māmani.
 3. 3. Hosana! Fakafetaʻi ki Hono tāloní,
  Fiefia! Pea fakahā ʻoku Ne ʻafioʻí,
  Tokanga ʻa māmani pea fanongo ki aí,
  Maʻu ʻa e kī ʻo e lakanga taulaʻeikí.
 4. Fakaleá: Marylou Cunningham Leavitt, fāʻeleʻi 1928. © 1985 LDS
  Fakatuʻungafasí: Darwin K. Wolford, fāʻeleʻi 1936. © 1985 LDS