Fanongo ki he Palōfita

 


Lyrics

 1. 1. Fanongo ki he palōfita mo e ʻEikí,

  ʻAkonaki ʻofa fai e ngāue ʻa e ʻOtuá.

  Ui ʻEne tamaioʻeiki ke ne malangá,

  Folofola Hoko ko ʻEne fakaʻilongá.

 2. 2. Ongona palōfita he fonua kotoá,

  Fakahā ki māmani ʻa e ongoongoleleí,

  Pōpoaki toputapu ko e fakamoʻoní,

  ʻA e kau palōfita kotoa ʻi māmani.

 3. 3. Hosana! Fakafetaʻi ki Hono tāloní,

  Fiefia! Pea fakahā ʻoku Ne ʻafioʻí,

  Tokanga ʻa māmani pea fanongo ki aí,

  Maʻu ʻa e kī ʻo e lakanga taulaʻeikí.

Fakaleá: Marylou Cunningham Leavitt, fāʻeleʻi 1928. © 1985 IRI

Fakatuʻungafasí: Darwin K. Wolford, fāʻeleʻi 1936. © 1985 IRI