Tinig ng Propeta

 


Mga Titik

 1. 1. Tinig ng propeta ay tinig din ng ating Diyos

  Sa ’ti’y humihimok upang sundin mga utos.

  Tagakita’y tinawag ni Cristo na magturo

  Ng salita ng Diyos upang matulungan tayo.

 2. 2. Sa bawat bayan ay maririnig ang propeta.

  Sa buong daigdig, ebanghelyo ang hatid n’ya!

  Ang kanyang mensahe, sadyang magpapatotoo,

  Gaya ng bawat propeta ng Diyos sa ’ting mundo.

 3. 3. Hosana! Ating papuri’y paratingin sa Diyos,

  Ayon sa propeta, tayo’y kilala N’yang lubos!

  Buong mundo ay makinig! Sundin ang propeta.

  ’Pagkat pagkasaserdoteng ganap ay hawak n’ya.

Titik: Marylou Cunningham Leavitt, p. 1928 © 1985 IRI

Himig: Darwin K. Wolford, p. 1936 © 1985 IRI