ʻOku Tau Tō ʻa e Tenga

Lyrics

 1. 1. ʻOku tau tō ʻa e tenga
  ʻa ia ʻoku ʻaongá.
  Naʻe tō ʻa e niʻihi,
  Tō ʻi he veʻehalá.
  Pea haʻu ʻa e fanga manu,
  ʻO nau kai ʻo ʻosi,
  Pea ngata hono ʻaonga
  ʻi he potu mamahi.
 2. 2. Mokulu ʻa e niʻihi
  ʻi he potu fefeká.
  Naʻe siʻi ʻa e kelekele,
  Pea tupu leva ia.
  Naʻe ulo mai e laʻaá,
  Peá ne vela aí.
  Koeʻuhi naʻe ʻikai
  ʻilo ai hano aka.
 3. 3. Mokulu ʻa e niʻihi
  tō ʻi he talatalá.
  Pea tupu leva ia ʻo
  Fakakāsia ia.
  ʻE ʻikai ʻaupito ʻaonga
  Kiate kitautolu.
  ʻA e ngāue ʻa e ʻOtua
  pe ko e Siasi tapu.
 4. 4. Ka naʻe tō ha niʻihi
  ki he feituʻu leleí.
  Pea tupu ai ʻa e fua,
  Pea tuʻu maʻu pē ia.
  ʻO ʻikai ʻi māmani
  Ha meʻa ke ne taʻofi.
  ʻA kitautolu mei he
  Puleʻanga hēvaní.
 5. Fakaleá: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai., Pure Diamonds, Cleveland, 1872
  Fakatuʻungafasí: Henry A. Tuckett, 1852–1918