Tau Tuku Kolōlia

 


Lyrics

 1. 1. Tau tuku kolōlia,

  Mo ngāue fiefia,

  Hotau kalauini ia,

  ʻOku mahuʻinga.

 2. [Chorus]

  Tau laka ki he ʻapi,

  Maʻa mo masani,

  Nofo taʻengata ai,

  Mo ʻetau Tamaí.

 3. 2. Tau laka fakaʻaho,

  Hēvani ʻa e kolo,

  Tau ngāue ke tau hoko,

  He kolo mālōlō.

 4. 3. Ko e fānau kuó Ne fili,

  Ki Hono taloni,

  Mālō ki hotau ʻEikí,

  Hono māfimafí.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: John M. Chamberlain, 1844–1930