ʻĀ Hake Kau Leʻo ʻo Saione

 


Lyrics

 1. 1. ʻĀ hake kau leʻo ʻo Saioné,

  Ko e fili ho matafale,

  Ke tau loto hangē ha laioné,

  ʻOua ʻe tuka kae toʻa pē,

  Kae manatu he tō ʻa Mīsulí,

  ʻIkai ko e foʻui ʻo Nāvū,

  Kae holi ʻa e fili kiate koé,

  Tuʻu he tuí mo e totonú,

  Tuʻu he tui mo e totonú,

  Tuʻu he tui mo e totonú,

  Kae holi ʻa e fili kiate koé,

  Tuʻu he tui mo e totonú.

 2. 2. ʻĀ takai moʻunga ʻa Saioné,

  Hono kau toʻa ne tangane,

  Ne ola ʻenau tui kia Sihová,

  Hono ngeia ne nau haofia,

  Ne nau laukau ʻaki honau fonuá,

  Neongo e toko ngaʻahoá,

  Ko ʻenau takanga faaitahá,

  Nofo he tui mo e totonú,

  Tuʻu he tui mo e totonú,

  Tuʻu he tui mo e totonú,

  Ko ʻenau takanga faaitahá,

  Tuʻu he tui mo e totonú.

 3. 3. Tuʻu fakamakatuʻuloá,

  Maluʻi ʻa e fili ʻohonoa,

  Neongo hotau ʻākilotoá,

  Tafe toto e palōfitá,

  Neongo ʻa ʻenau taʻe ʻofá,

  Ne mau toe fuakavá,

  Ke ikuna e kau fakatangá

  ʻO maʻu he tui mo e totonú,

  Maʻu he tui mo e totonú,

  Maʻu he tui pea mo e totonú,

  Ke ikuna e kau fakatanga,

  Maʻu he tui mo e totonú.

Fakaleá: Charles W. Penrose, 1832–1925,alt.

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehē ko e faʻu ʻe Thomas E. Williams, pekia, 1854. ʻOku kehe ʻa e lea ʻi he English he veesi 3 toe vakai ki ai he kuó u fulihi ki ai ʻa e Silapá.