Liliu Homou Lotó

 


Lyrics

 1. 1. Tala ʻe he palōfitá,

  Hāʻele mai ʻa e ʻEikí,

  Pea liliu homou lotó,

  Ngāue ʻo e hakeakiʻí,

  ʻO e moʻui mo e pekiá.

 2. 2. Haʻu ʻa ʻIlaisiā,

  Ngaahi ʻaho fakaʻosí,

  Fakafoʻou mo akoʻí,

  Ngaahi talaʻofa ne faí,

  Kakai ʻo māmaní.

 3. 3. Liliu ki he ngaahi tamaí,

  Toʻu tangata ʻi muʻá;

  Kumi pea fakamaʻú;

  ʻI he ngaahi temipalé

  Ki he taʻengata kotoá.

 4. 4. ʻOfa ʻi homou hakó,

  He kahaʻu ʻi muʻá.

  Pea nau monūʻiá,

  ʻI he taʻengata kotoá,

  ʻI hoʻo mou faivelengá.

Fakaleá: Paul L. Anderson, fāʻeleʻi 1946. © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Fakatuʻungafasí: Gaylen Hatton, fāʻeleʻi 1928. © 1985 IRI ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himi ko ʻení ke ngāueʻaki pē ʻi he Siasí pe ʻi he ʻapí pe ʻi ha meʻa ʻoku ʻikai fakakomēsiale.