Mga Puso N’yo’y Ibaling

 


Mga Titik

 1. 1. Mga puso n’yo’y ibaling,

  Ang wika ni Malakias,

  Mga puso n’yo’y Ihanda

  Sa gawaing pag dakila

  Sa yumao at buhay.

 2. 2. Si Elias sa huling araw,

  Ang plano’y ibabalik.

  Ituturo ang pangako

  Na magbubuklod sa puso

  Ng lahat sa daigdig.

 3. 3. Mga puso n’yo’y ibaling

  Sa mga magulang n’yo.

  Magsaliksik at hanapin,

  At sa templo’y pagsamahin

  Kailanman sa puso n’yo.

 4. 4. Mga puso n’yo’y ibaling

  Sa inyong mga anak.

  Mabubuting gawain n’yo

  At ang paglingkod sa templo,

  Sa kan’la’y magbabasbas.

Titik: Paul L. Anderson, p. 1946. © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Himig: Gaylen Hatton, p. 1928. © 1985 IRI

Ang himnong ito ay maaaring kopyahin para sa isahan, di-pangkalakal na gamit sa simbahan o tahanan.