ʻOku Aata ʻa e Moʻoní

 


Lyrics

 1. 1. ʻOku aata ʻa e moʻo-

  ni ʻi hotau lotó,

  Maama ʻo e kōsipeli

  ki ha niʻihi fokí,

  Pea kapau ʻokú ke fai

  ha ngaahi anga koví,

  Pea ʻe tekeʻi koe,

  ʻokú ke anga pehē.

 2. [Chorus]

  ʻOua te ke fakamaau koe,

  Ko e akonaki iá,

  Naʻe tala ʻe Sīsū,

  ʻOua te ke fakamaau.

 3. 2. Ne tala ʻe Sīsū anga-

  lelei loto vaivai,

  He ʻoku taʻe taau

  ke ke fai fakamaau,

  Pea kapau te u maʻa

  pea haohaoa,

  Te u ʻofa ʻo ʻikai

  tokaʻi ʻa e koví.

 4. 3. Pea kapau te u feinga

  maʻu pē ke u fai,

  ʻA ʻEne ngaahi fekau

  peá u ʻofa moʻoni,

  Pea ʻofa moʻoni ki

  hoku kaungāʻapí,

  Ta ʻoku ou ʻalu ʻi he,

  Hala ʻoku fāsiʻí.

 5. 4. Ko e angaleleí pe-

  a mo e faiʻofá,

  ʻOkú na fakamaama,

  pea fakamoʻuí,

  ʻI heʻeku fakamaau ho-

  ku tokoua vaivaí,

  ʻOku ou toki ʻiló ni,

  ne u fai angahala.

 6. 5. Fakamoʻui ʻe he ʻofa

  peá u toki ʻiló,

  ʻEku halá heʻikai

  te u tokoni ki aí,

  ʻO lau ʻa e siʻí, kae

  liʻaki e lahí,

  Ko hoku ungaʻangá pē

  ʻa e ʻofa ʻa Sīsū.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1805–1887; faʻu ʻe M. E. Abbey ʻa e taú

Fakatuʻungafasí: Charles Davis Tillman, 1861–1943

Book
Hymns
Hymn Number
170
Music
Charles Davis Tillman, 1861–1943
Text
M. E. Abbey. ʻĪlisa R. Sinou.
Scriptures
Mātiu 7:1–5, ʻAlamā 41:14–15
Meter
8 7 8 7 (12 lines)
Topic
Fakamāú, Moʻoní, Ngaahi Talanoa Fakatātaá, ʻOfá
Tune
Railway to Heaven
Languages
Bahasa Indonesia
Keb’naran Kita Hayati (Buku Nyanyian Pujian)
129
Dansk
Sandhed vil vort sind erkende (Salmebog)
179
Deutsch
Wahrheit strahlt im Herzen wider (Gesangbuch)
184
English
Truth Reflects upon Our Senses (Hymns)
273
Español
Nuestra mente se refleja (Himnario)
178
Gagana Samoa
Tatou te Iloa Mea Tonu (Viiga)
172
Italiano
Se il Vangelo è nel tuo cuore (Innario)
173
Latviešu Valoda
Patiesības gaisma (Garīgo dziesmu grāmata)
171
Lietuvių Kalba
Pagaliau žmonėms sušvito (Giesmynas)
153
Magyar
Az evangélium fényét (Himnuszoskönyv)
176
Norsk
Sannhets lys (Salmebok)
182
Português
A Verdade É Nosso Guia (Hinário)
172
Q'eqchi'
Eekʼanbʼil li yaal qabʼaan
177
Reo Tahiti
E ’itehia te parau mau
167
Română
Adevărul se reflectă (Imnuri)
175
Suomi
Herran totuus sielussamme (Laulukirja)
179
Svenska
Sanningsljus, o bliv vår fackla (Psalmboken)
186
Tagalog
Ang Katotohanan Sa Atin (Himnaryo)
172
Български
Сила дават ни словата (Сборник химни)
175
Русский
Свет Евангелия (Книга гимнов)
173
Українська
О, веди, веди нас Боже (Збірник гімнів)
167
ภาษาไทย
ความจริงสะท้อนความรู้สึกเรา (หนังสือเพลงสวด)
137
한국어
진리 내 마음 비춰 주니 (찬송가)
158
中文
真理反映 (聖詩選輯)
174
日本語
真理,胸に照り (賛美歌集)
174