Folofola Mai ʻa SīsūLyrics

 1. 1. Folofola mai ʻa Sīsū,

  Ke mou fou ʻiate Au,

  Ko ia te ne kumi hala

  Loi mo e kākā.

 2. [Chorus]

  Fou ai

  ʻI he folofola

  ʻA māmani hono kotoa

  ʻI he folofolá.

 3. 2. Kumi honau ngaahi fuá,

  Siʻi kau ngāue ʻa e ʻOtua,

  ʻOku tatau hono hala

  Mo e folofolá.

 4. 3. Ko e ʻakau ʻoku fuá,

  Kosipeli ʻa e ʻOtua,

  ʻOku taʻefaʻa liua

  Hono ngaahi halá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Tēvita Tuliakiono, 1870–1935