Muli Nating Naririnig

 


Mga Titik

 1. 1. Muli nating naririnig,

  Ang tinig ng Diyos natin.

  Kadilima’y pinawi N’ya,

  Nagwika S’ya sa atin.

  Sa kaligtasang pangarap,

  Lahat magsipagdiwang,

  Ligaya N’ya’y sisimulan

  Sa mga huling araw.

 2. 2. Ebanghelyo’y itanghal n’yo

  O mga misyonero,

  Mga bansa’y ihanda na

  Sa pagdating ni Cristo.

  Kapiling ng sanlibutan,

  Sigaw nati’y hosana,

  Isang walang hanggang himig

  Papuri sa ngalan N’ya.

Titik at himig: Evan Stephans, 1854–1930