เนื้อร้อง

 1. 1. ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
  เป็นประชารัฐ
  ผไทของไทยทุกส่วน
  อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
  ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
  ไทยนี้รักสงบ
  แต่ถึงรบไม่ขลาด
  เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
  สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
  เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย
 2. เนื้อร้อง : หลวงสารานุแระพันธ์
  ทำนอง : พระเจนดุริยางค์