Ko e Fakamoʻoní

Lyrics

 1. 1. Ko e fakamoʻoní ʻo-
  ku fai ʻe Laumālie,
  Ko e poupou ʻeku tui,
  Ki heʻeku Tamai.
 2. 2. ʻOkú ke ʻafio ʻi hēvani
  mo Sīsū Kalaisi,
  Palōfita ʻi mamani,
  Ke tau tui ki ai.
 3. 3. ʻOku tangi hoku loto
  ki Ho Laumālie.
  Ke Ne fai hoku liliu,
  Feohi pē mo au.
 4. 4. Fonu ʻeku fakamoʻoni
  ngalo ʻa e mamahi
  Pea kite mai ʻa hēvani,
  ʻO hangē ha misi.
 5. Fakaleá: Loren C. Dunn, fāʻeleʻi 1930. © 1985 LDS
  Fakatuʻungafasí: Michael Finlinson Moody, fāʻeleʻi 1941. © 1985 LDS