Siʻoku Kāinga ke Mou Tokanga

Lyrics

 1. 1. Siʻoku kāinga ke mou tokanga,
  Kuo pau ke hoko mai ʻa e fakatanga,
  Sio atu ki muʻa ki hotau ʻOtua,
  Naʻe hāʻele mai pea kalusefai,
  Ko e sīpinga ia mo e hala ke tau fou ai.
 2. ʻOua ʻe kalofa-
  ki ʻa ʻeta moʻuí
  Mei he fakatanga
  kae tāpuaki.
 3. 2. Ko Sitiveni ne tolomakaʻi,
  Ko Filipe ʻena ne kalusefai,
  Mo Paanepasa tolo ʻaki e maka,
  ʻAnitelū mo Pita ne kalusefai,
  Mo Siosefa Sāmita ne nau fanaʻi.
 4. ʻOua ʻe kalofa-
  ki ʻa ʻeta moʻuí
  Mei he fakatanga
  kae tāpuaki.
 5. 3. Lau ki ai ʻa Paula hono fakatangaʻi,
  Ne nau taaʻi pea tolomakaʻi,
  Taki tolungofulu mā hiva hono taaʻi,
  Pea liunga nima ʻa e taa ne ʻai,
  Nofo ʻi he tahi pō mo e ʻaho he mamahi.
 6. ʻOua ʻe kalofa-
  ki ʻa ʻeta moʻuí
  Mei he fakatanga
  kae tāpuaki.
 7. 4. Naʻá Ne talamai ke mou vakai,
  Kuo pau ke hoko ʻa e ngaahi mamahi,
  ʻE fakatangaʻi pe ʻa Hono kakaí,
  ʻE lumaʻi pea manukiʻi ʻe he kakai,
  Kata fiefia hopohopo he ʻaho ko ia.
 8. ʻOua ʻe kalofa-
  ki ʻa ʻeta moʻuí
  Mei he fakatanga
  kae tāpuaki.
 9. 5. Siʻi kāingalotu ke mou tokanga
  ʻOua te ta ofo ko hota tufakanga
  Lau ki ai ʻa Paula ko e anga faka-ʻOtua
  Ke ʻilo ʻa e fakatanga mo e luma
  Kae lahi ʻa e kakai kuo tūkia ai.
 10. ʻOua ʻe kalofa-
  ki ʻa ʻeta moʻuí
  Mei he fakatanga
  kae tāpuaki.
 11. Fakaleá mo e tuʻungafasí: Pita Vī, 1860–1931