ʻOua te Ke Fakamaau

 


Lyrics

 1. 1. ʻOua te ke fakamaau,

  ʻA e kovi ʻa e kakaí,

  Kae vakai ki ho lotó,

  ʻIkai haʻo koví,

  ʻOua ʻe mamahi ha tahá,

  Hoko ko ho kaumeʻa,

  Lahi ʻa e lea ʻitá

  Foki mai pē ki ʻapí.

 2. 2. ʻOua ʻe vaʻinga ʻaki,

  Lelei ho kāingá,

  Hoko ia ko e koloa,

  Siueli mahuʻingá,

  Tuku ʻa e fakamaaú,

  Tupu ai ʻa e koví,

  Kāinga ne fakamāuʻi,

  Ko e kaumeʻa leleí.

Fakaleá: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, ca. 1863

Fakatuʻungafasí: Philip Paul Bliss, 1838–1876