ʻOku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa

Lyrics

 1. 1. ʻOku maʻongoʻonga ē,
  Hoʻo ʻofa Sīsū ē,
  Taki au Ho Laumālié,
  Ke ʻoua naʻá ku hē,
  ʻAve ʻeku angahalá,
  Pea fakangalomiá
  Huhuʻi ē mahuʻingá,
  Ki hotau faʻahingá.
 2. 2. ʻOku maʻongoʻonga ē,
  Kuo hā ho ivi pē,
  Neongo ʻa e vaivaí,
  Ka ʻokú ke tataki,
  Hoku hala ki he ʻEikí,
  Hala ʻoku fāsiʻi,
  Huhuʻi ē mahuʻingá,
  Heʻikai hē ha tahá.
 3. 3. ʻOku maʻongoʻonga ē,
  Fakafiemālié,
  Ki he loto naʻe ʻauhē,
  ʻI he vanu ʻo e maté,
  Fakanonga ʻa e peaú,
  Ko ha lotomaumaú,
  Huhuʻi ē mahuʻingá,
  Nofo ai taʻe ngatá.
 4. Fakaleá mo e tuʻungafasí: H.R. Palmer, 1834–1907