Tagapagligtas na Tunay

 


Mga Titik

 1. 1. Tagapagligtas na tunay,

  Amin kang minamahal.

  Sa ’ming puso ay igawad

  Ang Espiritung Banal;

  Pananalig, patibayin;

  Ang tukso’y Inyong pawiin.

  Tagapagligtas na tunay,

  Manatili sa amin.

 2. 2. Tagapagligtas na tunay,

  Kami po ay mahina.

  Inyo sanang kaawaan

  Nang ang sala’y mawala.

  Wastuhin ang landas namin

  At doo’y panatilihin.

  Tagapagligtas na tunay,

  Laging mapasaamin.

 3. 3. Tagapagligtas na tunay,

  Ang hapdi’y pawiin po.

  H’wag hayaang manaig ang

  Kalungkuta’t siphayo.

  Aming luha ay pahirin,

  Pagkamuhi ay pawiin.

  Tagapagligtas na tunay,

  Kapayapaa’y hiling.

Titik at himig: H. R. Palmer, 1834–1907