ʻEiki ke Ke Tali Muʻa

Lyrics

 1. 1. ʻEiki ke ke tali muʻa,
  ʻA siʻeku kole,
  Mo siʻeku tapafua
  Ho huafa tapu.
 2. 2. ʻOfa pē ke hōifua,
  ʻA Ho finangalo,
  Mo ke fakangalomia
  ʻEku angakovi.
 3. 3. Tuku mai Ho Laumālie,
  Ke nofo ʻiate au.
  Ke u fakaʻosi ʻaki
  ʻA e anga-taʻetaau.
 4. 4. Ke ke ngaohi hoku loto,
  Ke u ʻapasia,
  Tauhi ki Ho finangalo
  Peá u monūʻia.
 5. 5. Ke ke fokotuʻu maʻu
  ʻA siʻoku vaʻe
  ʻI he hala ʻo e lotu
  Ke ʻoua naʻá ku hē.
 6. 6. Ko e lotu ʻa e kāingalotu
  Hā ko e fakakaukau
  He ko e ʻAlo mo e Tamai
  Te Na hōifua ai.
 7. 7. ʻE ʻafioʻi ʻetau lotu
  Laumālie tali hū
  Sīsū taloni he Tamai
  Ke tali lotu mai.
 8. 8. Ke tau haʻu ki he ʻOtuá
  He hala kuo tofa
  He kuo ʻatā pea kuo ngofua
  ʻEiki tau feʻao ā.
 9. Fakaleá: James Montgomery, 1771–1854
  Fakatuʻungafasí: George Careless, 1839–1932
Book
Hymnal
Hymn Number
75
Music
George Careless.
Text
James Montgomery.
Scriptures
3 Nīfai 13:5–13, 3 Nīfai 18:15–20, Sēmisi 5:16
Meter
8 6 8 6
CM (Common Meter)
Topic
Fakatomalá, Lotú, Uouangatahá
Tune
Prayer
Languages
Bahasa Indonesia
Doa Cetusan Hatiku (Buku Nyanyian Pujian)
59
Dansk
Bøn er et hjertes indre sang (Salmebog)
75
Deutsch
Der Seele Wunsch ist das Gebet (Gesangbuch)
94
English
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire (Hymnal)
145
Español
La oración del alma es (Himnos)
79
Français
La prière (Cantiques)
81
Gagana Samoa
O le Tatalo o Mo‘omo‘oga Moni o le Agaga (Viiga)
80
Latviešu Valoda
Lūgsna ir vēlme kvēlākā (Garīgo dziesmu grāmata)
84
Lietuvių Kalba
Malda – troškimas nuoširdus (Giesmynas)
77
Magyar
Az ima lelkünk hő vágya (Himnuszoskönyv)
87
Norsk
Bønnen er sjelens dype trang (Salmebok)
57
Português
Eis-nos Agora Aqui (Hinário)
82
Q'eqchi'
Aʼan li tijok rajom li aamej
86
Reo Tahiti
Te hia’ai mau o te ’ā’au
77
Română
Rugăciunea este o dorință sinceră a sufletului (Imnuri)
93
Suomi
Rukous sielun halu on (Laulukirja)
89
Svenska
Bönen är själens längtan sann (Psalmboken)
86
Tagalog
Panalangi’y Mithiing Tunay (Himnaryo)
81
Български
Молитвата е копнеж на душа (Сборник химни)
93
Русский
К Богу молитва — просьба души (Книга гимнов)
76
Українська
Наші моління з серця йдуть (Збірник гімнів)
76
ภาษาไทย
การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ (หนังสือเพลงสวด)
67
한국어
기도는 영혼의 소망 (찬송가)
61
中文
誠願祈禱 (聖詩選輯)
84
日本語
祈りは魂の (賛美歌集)
83