Ko e Hiva ʻo e Lotó

 


Lyrics

 1. 1. Ko e hiva ʻo e lotó,

  He ʻaho kotoá,

  Fakataha mai ʻi ʻapí,

  Nofo ʻo taʻengatá,

  Mo e kakai monūʻiá,

  Mo e kāinga ʻofeiná,

  Nofo ʻo taʻengatá,

  Ko e hiva ʻo e lotó,

  Hiva ʻi hotau ʻapi leleí.

 2. 2. Neongo e koví,

  Ko e lea ke fakahā

  Tau hiva kalanga kotoá,

  Fekita he ʻofá,

  Fiefia he kāingá,

  Kuo nau pekia fuoloá,

  Fekita he ʻofá,

  Neongo e koví

  Siʻi kāinga ne pekiá.

 3. 3. Vīsone ʻe hā maí,

  He ʻapi leleí,

  ʻIkai ha lea feʻungá,

  Ka te u mamatá,

  Laumālie pē moʻoní,

  Hiva pea fakafetaʻí,

  Ka te u mamatá,

  He vīsione hā maí,

  Hiva loto-fakafetaʻí.

 4. 4. Hiva pea fakahā,

  Fiefia mo mavavá,

  Kakato ai ʻetau ʻofá,

  Fonu he fiefiá,

  He kāinga ʻofá,

  Mo ʻetau mātuʻa fakalangí,

  Fonu he fiefiá,

  Kalanga fiefiá,

  Mo ʻetau mātuʻa fakalangí.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: William Clayson, 1840–1887