Tala ʻe he Folofola

 


Lyrics

 1. 1. Tala ʻe he folofolá,

  ʻI he tohi tapú,

  Ka ʻikai haʻaku ʻofa,

  Kovi ʻete lotú,

 2. [Chorus]

  Ko e lea ʻofa,

  Hā mei he ʻOtua,

  Hono ʻikai mālie mai,

  Ko e ngaahi lea ofá.

 3. 2. Ke te ʻofa he ʻOtuá,

  ʻAki hoto lotó,

  Mo e ʻatamai kotoa,

  Ko e fekau iá,

 4. 3. ʻOfa ki ho kaungāʻapí,

  Hangē pē ko koé,

  ʻOfa ki ho ngaahi fili,

  ʻOua naʻa tuē,

 5. 4. ʻA e kātaki fuoloa

  Mo e ʻamanakí,

  Ko e fua ʻo e ʻofá

  Lau ai mo e tuí

 6. 5. Ko e koloa haohaoá

  ʻOku masani iá

  Maʻu ʻa e folofolá

  Pea fai ki ai.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: Edwin F. Parry, 1950–1935