Tala ʻe he Folofola

Lyrics

 1. 1. Tala ʻe he folofolá,
  ʻI he tohi tapú,
  Ka ʻikai haʻaku ʻofa,
  Kovi ʻete lotú,
 2. Ko e lea ʻofa,
  Hā mei he ʻOtua,
  Hono ʻikai mālie mai,
  Ko e ngaahi lea ofá.
 3. 2. Ke te ʻofa he ʻOtuá,
  ʻAki hoto lotó,
  Mo e ʻatamai kotoa,
  Ko e fekau iá,
 4. Ko e lea ʻofa,
  Hā mei he ʻOtua,
  Hono ʻikai mālie mai,
  Ko e ngaahi lea ofá.
 5. 3. ʻOfa ki ho kaungāʻapí,
  Hangē pē ko koé,
  ʻOfa ki ho ngaahi fili,
  ʻOua naʻa tuē,
 6. Ko e lea ʻofa,
  Hā mei he ʻOtua,
  Hono ʻikai mālie mai,
  Ko e ngaahi lea ofá.
 7. 4. ʻA e kātaki fuoloa
  Mo e ʻamanakí,
  Ko e fua ʻo e ʻofá
  Lau ai mo e tuí
 8. Ko e lea ʻofa,
  Hā mei he ʻOtua,
  Hono ʻikai mālie mai,
  Ko e ngaahi lea ofá.
 9. 5. Ko e koloa haohaoá
  ʻOku masani iá
  Maʻu ʻa e folofolá
  Pea fai ki ai.
 10. Ko e lea ʻofa,
  Hā mei he ʻOtua,
  Hono ʻikai mālie mai,
  Ko e ngaahi lea ofá.
 11. Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942
  Fakatuʻungafasí: Edwin F. Parry, 1950–1935