Ko e Moʻunga ʻo Saione

Lyrics

 1. 1. Ko e moʻunga ʻo Saione ē,
  ʻA ia kuo hakeekiná,
  Ko ha feituʻu fungani lelei,
  Kalofanga ʻo e kau liʻekiná,
  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,
  Ko hoʻo ngaahi fakaʻofoʻofa,
  Tō ai ʻeku ʻamanekiná.
 2. 2. Neongo ʻa e manuki mo e lumá,
  Kau poto fakaemāmaní,
  Pea tuʻu pe ʻa e laukau ʻo luma,
  Kae fiefia siʻo kakai ní,
  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,
  Neongo hoʻo ngaahi faingataʻá,
  Kae kehe pē ke ʻatauá.
 3. 3. ʻE fokotuʻu maʻu pē ʻa e koló,
  ʻE he nima pe ʻo Sihová,
  ʻOmi ʻa e koula ʻa e maka tasiló,
  Haʻa tuʻi ha meʻaʻofá,
  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,
  Fakaʻofoʻofa ho ngaahi tauá,
  Mo Ho nāunau tapuha.
 4. 4. Ko e hā ha meʻa ʻe taʻofi aú,
  Tuku pē ke u ʻalu atú,
  ʻO mamata he ʻene māsani faú,
  Mo hono temipale tapú,
  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,
  Te mau hū atu ʻi ho temipalé,
  Pea mau nofo ai mo Koé.
 5. Fakaleá: Charles W. Penrose, 1832–1925
  Fakatuʻungafasí: H.S. Thompson, ca. 1852