Ko e Moʻunga ʻo Saione

 


Lyrics

 1. 1. Ko e moʻunga ʻo Saione ē,

  ʻA ia kuo hakeekiná,

  Ko ha feituʻu fungani lelei,

  Kalofanga ʻo e kau liʻekiná,

  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

  Ko hoʻo ngaahi fakaʻofoʻofa,

  Tō ai ʻeku ʻamanekiná.

 2. 2. Neongo ʻa e manuki mo e lumá,

  Kau poto fakaemāmaní,

  Pea tuʻu pe ʻa e laukau ʻo luma,

  Kae fiefia siʻo kakai ní,

  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

  Neongo hoʻo ngaahi faingataʻá,

  Kae kehe pē ke ʻatauá.

 3. 3. ʻE fokotuʻu maʻu pē ʻa e koló,

  ʻE he nima pe ʻo Sihová,

  ʻOmi ʻa e koula ʻa e maka tasiló,

  Haʻa tuʻi ha meʻaʻofá,

  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

  Fakaʻofoʻofa ho ngaahi tauá,

  Mo Ho nāunau tapuha.

 4. 4. Ko e hā ha meʻa ʻe taʻofi aú,

  Tuku pē ke u ʻalu atú,

  ʻO mamata he ʻene māsani faú,

  Mo hono temipale tapú,

  Saioné, Saioné! ʻA e māsaní,

  Te mau hū atu ʻi ho temipalé,

  Pea mau nofo ai mo Koé.

Fakaleá: Charles W. Penrose, 1832–1925

Fakatuʻungafasí: H.S. Thompson, ca. 1852